Home » İşçilik Alacakları » Ücret Alacağı (page 9)

Ücret Alacağı

Yargıtay: İşyerinde ikramiye uygulaması olduğu, salt husumeti olan tanık beyanıyla ispatlanamaz.

Yargıtay 22. HD. 02.06.2014 gün, 2013/13607 E, 2014/15403 K “…..Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları kıdem ve ihbar tazminatı ile manevi tazminat, izin, fazla çalışma, genel tatil, ücret, maaş zammı farkı, kasa farkı, banka farkı, baş kasiyer far­kı ve ikramiye alacaklarını istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının işi terk ederek ayrıldığını savunarak, davanın ...

Read More »

İşçinin ücret alacakları için faiz nasıl hesaplanmalıdır?

4857 sayılı İş Kanununun çeşitli hükümlerinde faiz konusunda düzenlemelere yer verilmiştir. Anılan Yasanın 34 üncü maddesinde, gününde ödemeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağı hükmü bulunmaktadır. Maddede sözü edilen ücret geniş anlamda ücret olup, çalışma karşılığı ücretler, ik­ramiye, pirim, jestiyon ve benzeri ödemelerin yanı sıra, çalışma, hafta tatili ile bay­ram ve genel tatil ücretleri de bu kapsama dahildir. ...

Read More »

Yargıtay: Dosyada ücret alacağının hesaplanması için yeterli evrak yok diye talep reddedilemez.

Yargıtay 9. HD. 17.02.2014 gün, 2012/533 E, 2014/4780 K. Davacı İsteminin Özeti: Davacı, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin, fon, ücret ve vegi iadesi alacakla­rının tahsili için başlattığı icra takibine karşı ileri sürülen itirazın iptaline ve icra in­kar tazminatına karar verilmesini istemiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddine karar verilmesini ...

Read More »

Yargıtay: İşçinin ücret ödeme belgeleri temyiz aşamasında dahi işverence sunulabilir

Yargıtay, işverenin, işçinin ücretini ödediğini, borcu sükut ettiren itiraz niteliğinde belge olduklarından, yargılamanın her aşamasında sunabileceğine karar verdi. İşte Yargıtay’ın güncel kararı; Yargıtay 7. HD. 26.02.2014 tarih, 2014/214 E, 2014/4636 K “…..Davacı işyerinde çamaşırhane personeli olarak çalıştığını, hiçbir gerekçe göste­rilmeden iş akdinin feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı, davacının her hangi ...

Read More »

İşçiye maaşını elden ödeyen ancak bunu yazılı belgeleyemeyen işveren, yeniden ödeme tehdidi altında!

İş kanunu uyarınca,  işçiye, ücretinin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı, usul hükümleri çerçevesinde mümkün değildir. Çalışma ve ücret se­viyesini ispat külfeti işçiye, ücretlerinin ödendiğinin ispat yükü ise işverene düşmektedir. Ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün olmadığından, işçiye ücretinin ödendiğini, işverenin yazılı olarak ispat etmesi gerekecektir. ...

Read More »

İşverenin, işçiye kredi çekebilmesi için verdiği maaş yazısı, mahkemede ücret için delil olabilir mi?

Uygulamada, kredi çekebilmek için işverenlerin, işçilerin talebi üzerine, işçinin gelirini yüksek göstermek maksadı ile, gerçekte almakta olduğu ücretin üzerinde maaş bordrosu düzenleyip işçiye verdikleri, işçilerin de bu evrakları ilgili bankalara ibraz ettikleri, ileride işçi ile işveren arasında ihtilaf olduğunda, işçilerin, “nasıl olsa işverenin bizzat imzasını taşıyor” düşüncesiyle mahkemede bu belgeleri delil olarak sunma eğilimi gösterdiklerine sıklıkla rastlanmaktadır. Yargıtay, işverenin bizzat imzasını ...

Read More »

İşçinin gerçek ücretinin mahkemece tespiti nasıl yapılmalıdır?

4857 sayılı İş Kanununda 32 nci maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve pa­ra ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. Ücret kural olarak dönemsel (periyodik) bir ödemedir. Kanunun kabul ettiği sı­nırlar içinde tarafların sözleşme ile tespit ettiği belirli ve sabit aralıklı zaman dilimle­rine, dönemlere uyularak ödenmelidir. Yukarıda değinilen Yasa maddesinde ...

Read More »