Home » İşçilik Alacakları » Ücret Alacağı (page 6)

Ücret Alacağı

Ücret ödemelerinin ispatı – Yargıtay kararları

…Somut olayda, davacı, 2.11.2012 tarihi i ihtarnamesi ile, önceki ay ücretlerinin zamanında düzenli ödenmediği ve ekim ayı maaşının ödenmediğinden bahisle iş akdini feshetmiştir. Gerek dosya içinde bulunan banka hesap hareketlerinin incelenmesinden, gerekse davacının örtülü beyanından, ekim ayı ücreti dışında kalan ücretlerinin, ilgili ay içinde parçalı olarak ödendiği, yasanın aradığı anlamda ücretin ödenmemesinin sözkonusu olmadığı açıktır. Ekim 2012 ayı maaşı yönünden ...

Read More »

Ücretin ödendiğinin ispatı – Yargıtay ilke kararı

4857 sayılı İş Kanununun 37 nci maddesine göre, işçiye ücretin elden ya da banka kanalıyla ödenmesi durumunda, ücret hesabını gösteren imzalı ve işyerinin özel işaretini taşıyan “ücret hesap pusulası” verilmesi zorunludur. Uygulamada çoğunlukla “ücret bordrosu” adı altında belgeler düzenlenmekte ve periyodik ödemelerde işçinin imzası alınmaktadır. Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde banka kayıtları da ödemeyi gösteren belge niteliğindedir. Ücretin ödendiğinin ispatı ...

Read More »

İşçinin aracını işte kullanması – Ödemenin ücrete dahil olup olmadığı – Yargıtay kararı

…Davacı işçi davalı işyerinde 1.500 TL net ücretle çalıştığını belirtmiştir, davalı işveren ise davacının asgari ücret ile çalıştığını savunmuştur. Davacı tanıkları ise 1.500 TL net ücret ve 500 TL akaryakıt parası ödendiğini belirtmiştir. Davalı tanıkları ise davacının 1.250 TL net ücret aldığını, ayrıca kan toplama işinde kendi aracını kullandığından araç masraflarının karşılandığını beyan etmiştir. Mahkemece hükme esas alman bilirkişi raporunda ...

Read More »

İşyeri devrinde işçinin ücretinin değiştirilmesi – Yargıtay kararı

İşyeri devri halinde irade fesadı bulunmadıkça ücretin taraflarca eskisinden farklı olarak yeniden belirlenmesi mümkündür. …Davacı işçi, dava dışı K. Elektrik A. Ş. işçisi olarak çalıştığı sırada işyerine davalı kurum tarafından el konulması üzerine aynı şekilde çalışmaya devam ettiği halde ücret ve bazı haklarında azalma olduğunu ileri sürerek, ücret farkı isteğinin hüküm altına alınmasını talep etmiştir. Davalı işveren ise, işyerine 12.6.2003 ...

Read More »

İş sözleşmesinde yer alan ücret zammı maddesi – Yargıtay kararları

…Davacı işçi Temmuz 2005 dönemi ücret zammının geç yapıldığım ileri sürerek ücret farkı talep etmiş, mahkemece davacının yapılan ödemeleri koşulsuz olarak kabul etmesi sebebiyle isteğin reddine karar verilmiştir. İşyeri Personel Yönetmeliğinin 56. maddesinde, parasal hakların yılbaşında ve yılın ikinci yarısında olmak üzere yılda 2 kez belirleneceği yazılıdır. İşyerinde daha önceki dönemlerde de Ocak ve Temmuz aylarında ücret artışlarına gidilmiştir. O ...

Read More »

Toplu iş sözleşmeleri ve ücret – Yargıtay kararları

Protokol (TİS) yapıldıkları tarihten ileriye dönük olarak sonuç doğurur. Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerinde, işçi ile işverenin bir araya gelerek toplu iş sözleşmesi hükümlerini değiştirmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesinde ücret artışını öngören hükmün yürürlüğe girmesinden sonra davacı işçi yönünden alacağa dönüşmüş olan haktan işçi tarafından vazgeçilmesi olanaklıdır. TİS başlangıç tarihi fesihten öncesine gitse de, özel düzenleme yoksa ...

Read More »

İşçinin gerçek ücretinin tespiti – SGK hizmet dökümündeki ücret – Yargıtay kararı

Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda ...

Read More »

Emsal ücret araştırması – Yargıtay kararları

…Davacı işçi, aylık ücretin 400.000.000 TL.olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren ise 150.000.000 TL.aylık ücret ödendiğini savunmuştur. Dosya içinde aylık ücretlerin ispatına dair yazılı bir belge bulunmamaktadır. Davacı işçinin arkadaşı olan bir tanık ve işyerinde çalışmış üç kişi bu noktada iddiayı doğrulamışlar, davalı tanıkları ise ücret hususunda beyanda bulunmamışlardır. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin aylık ücretleri ile ilgili kesin ...

Read More »

Ücretin tanıkla ispatı- Yargıtay kararları

…Dosya içerisinde asgari ücretten düzenlenmiş ve davacı tarafından imzalanmış ücret bordroları mevcuttur. Davacı imza inkarında bulunmamıştır. Ancak ücretin aylık 395.000.000.TL olduğunu iddia etmiştir. İşveren ise asgari ücret aldığını savunmuştur. Davacının iddiasını doğrulayan iki tanıktan biri zaman zaman şirkete uğrayan arkadaşı olup diğeri de aynı işyerinde çalışırken ayrılan ve işyeri aleyhine dava açan kardeşidir. Davalı tanığı ise asgari ücret aldığını belirtmiştir. ...

Read More »

Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne verilen şikayet dilekçesi – Yargıtay kararları

…Davacının aylık ücreti tartışmalı olup, davacı işçi son ücretini net 1.900 TL olarak açıklamış, davacı tanıkları 1.500 – 1.650 TL arası ücret ödendiğini belirtmişlerdir. İmzalı ücret bordroları bürüt 1.100 TL üzerinden düzenlenmiştir. Meslek odası 1.400 TL ücreti bildirmiş olmakla mahkemece davacının son ücreti net 1.400 TL. kabul edilerek ilgili seçeneğe göre karar vermiştir. Davacı işçinin fesihten 1.5 yıl kadar önce ...

Read More »