Home » İşçilik Alacakları » Ücret Alacağı (page 5)

Ücret Alacağı

Geçici iş göremezlik – Yargıtay kararları

Somut olayda, uyuşmazlığın yasal dayanağı 4857 sayılı İş Kanununun 48. maddesidir. Sözü edilen hükümde, “İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ...

Read More »

Ücret zammı – Yargıtay kararları

Somut olayda davacının ne miktarda ücret alacağı 21.02.2004 tarihli belirli süreli iş sözleşmesi ile belirlenmiştir. Bu sözleşmeye göre eğitim sonrası ücretin aylık net 800 TL olacağı ve yılda bir kez asgari ücret artış oranında arttırılacağı kararlaştırılmıştır. Davacının ücretinin taraflar arasında bağlayıcı olan bu büküme göre belirlenmesi gerekirken meslek odasının bildirdiği bir elektrik mühendisinin alabileceği asgari ücretten belirlenmesi isabetli bulunmamıştır. 9. ...

Read More »

Ücretsiz izin – Yargıtay kararları

…Davacı, 20.05.2008 tarihinde işverence ücretsiz izne gönderildiğini ve ücretsiz iznin bittiği tarihte işe başlatılmadığın ileri sürerek 20.05.2008 tarihinden sonra iş yerinde fiilen çalışmadığını açıkça kabul etmiştir İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler de, kıdem süresinden sayılmaz. Ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz ve işçi bu döneme ilişkin ücret alacağına hak kazanamaz. Davacının hizmet süresinin, ücretsiz ...

Read More »

Ücretten kesinti yapılması – Yargıtay kararları

Davacı, diğer işçilik alacaklarının yanında, davalının her ay maaşından “dernek kesintisi” adı altında ücretinden kesinti yaptığını, ortada böyle bir derneğin bulunmadığını, fesihte bunların ödenmesi gerektiğini ileri sürerek yapılan kesintilerin iadesine karar verilmesini istemiştir. Davalı, dernek aidatının çalıştığı süre boyunca her ay kesilip, işten çıkarken toplu olarak ödenen bir para olduğunu, davacının işyerini terk etmesi sonucu işyerine başvurmadığı için kendisine ödemede ...

Read More »

Ücret değişikliğine muvafakat – Yargıtay kararları

…Taraflar arasında 29.2.2000 tarihinde akdedilen beş yıllık belirli süreli iş sözleşmesi ile davacının genel müdür yardımcısı olarak çalışması, ücretinin her yıl ocak ve haziran aylarında olmak üzere D.İ.E toptan eşya endeksi yıllık artış oranından az olmamak üzere artırılması kararlaştırılmış ise de; sözleşmenin başlangıcından itibaren sözleşmede belirlenen artış yerine, davalı şirket yönetim kurulu tarafından saptanan oranlarda zam yapılmıştır. Bu durum, davacının ...

Read More »

Ücret alacağı – İşyeri uygulaması – Yargıtay kararları

…Davacı servis ücreti ödenmediğini belirterek servis ücretinde bulunmuştur. Dosyada bulunan son üç aya ait ihale sözleşmesinde çalışanlara servis sağlanacağına ilişkin bir hüküm yoktur. Davacının hizmet akitleri de dosyada mevcut değildir. Davacı tanık anlatımlarından diğer çalışanlara servis sağlanıp sağlanmadığı da anlaşılamamaktadır. Davacının servis ücretine hak kazanabilmesi için bu konuda yazılı bir hüküm olması veya davacı konumundaki çalışanlara servis sağlanması ya da ...

Read More »

Ücret alacağından hakkaniyet indirimi – Yargıtay kararları

…Mahkemece dava konusu yapılan ücret alacağı miktarından % 40 oranında indirim yapılmış bu yönde herhangi bir gerekçede gösterilmemiştir. İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 32 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. 5953 sayılı Basın İş Kanununun 14 üncü maddesinin aksine. 4857 ...

Read More »

Ücret alacağı ve yemin – Yargıtay kararları

6100 Sayılı HMK döneminde resen yemin teklif edilmemektedir. 7.HD, yemin teklifinin hatırlatılamayacağını tarafın kendisinin teklif etmesi gerektiğini kabul etmektedir. …Somut olayda, davalı tarafından dosyaya sunulan ücret bordrolarında davacının imzası bulunmamaktadır. Davalı, davacıya ücretlerinin ödendiğine dair banka kayıtlarına da dayanmamıştır. Davalı şirket defterleri davalı tarafından sunulmuş ise de kayıtların kapanış tasdikleri olmadığı gibi, davacının imzasını taşıyan ödeme belgesi niteliği de yoktur. ...

Read More »

Ödeme itirazı – Ücret alacağı – Yargıtay kararı

…Dava 20.10.2010 tarihinde açılmış olup o tarihte yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK’nun 188.maddesinde “Hakimin re’sen nazarı dikkate alması kanunen iktiza eden hususlar” deyimi ile dava şartlarının kastedildiği ve bu nedenle dava şartlarının mahkemece kendiliğinden gözetileceği hususu öğretide de kabul edilmektedir. (Prof.Dr. Baki Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü 1990 cilt l.s:900) Bu noktada, dava hakkının bir anlamda dava şartı olduğu kuşkusuzdur. Dava ...

Read More »

Çalışılmayan dönem – Ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Somut olayda dosya içerisinde mevcut işyeri ve SSK kayıtlarına göre davacının işyerinde kesintili olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Dinlenen tanıklardan M.A.ve I.İ. vize süresinin bitiminde ve yeniden vize alınıncaya kadar geçen askı süresi içinde çalışmadıklarını beyan etmişlerdir. Bu hususlar iş müfettişlerince düzenlenen raporda da belirtilmiştir. 4857 sayılı yasanın 92/son maddesine göre çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan ...

Read More »