Home » İşçilik Alacakları » Ücret Alacağı (page 4)

Ücret Alacağı

Bakım tazminatı – Yargıtay kararları

…Uyuşmazlık davalı işyerinde fiilen bakım işinde çalışmayan davacının toplu iş sözleşmesinde düzenlenen bakım tazminatından yararlanıp yararlanmayacağı noktasında toplanmaktadır. Doysa içindeki bordrolara göre davacının kadro unvanının etib mesul başteknisyeni olduğu sabittir. Davalı işveren davacının bakım ve arıza işlerinde çalışmayıp Şanlıurfa İşletme Müdürlüğünde Ar-Ge Plan ve Etüd Proje tesis müdürlüğünde proje etüd kontrol mühendisi görevinde çalıştığını belirtmiştir. Doysa içindeki işçi tarafından sunulan ...

Read More »

Tır şoförleri – Ücret alacağı – Sefer primi alacağı – Yargıtay kararları

Tır şoförleri yurt içinde veya yurt dışına sefer yapmak olmak üzere iki şekilde çalışabilirler. Ülke içinde taşımacılık işinde çalışan tır şoförlerinin ücretleri taraflar arasında temel ücret olarak kararlaştırılabileceği gibi, sabit ücrete ilave olarak seler sayısına ya da katedilen kilometre başına ödenen prim şeklinde gcrçekleşebilmektedir. Uluslararası alanda çalışan tır şoförlerinin ücretleri genelde asgari ücret ve sefere bağlı prim esasına göre belirlenmektedir. ...

Read More »

Garsonlar- Bahşiş – Ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Davacı işçi işyerinde garson olarak çalışmış olup, son aylık ücretinin bahşişler dahil 1.620 TL net olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren asgari ücreti savunmuştur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda seçenekli hesaplama yapılmış, mahkemece asgari ücret esas alınarak ilgili seçeneğe göre isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacı tanığı haftalık 350 TL – 400 TL bahşişten söz etmiş, işyerinde salon şefi olarak çalışan ...

Read More »

Kapıcılık – Kısmi süreli çalışma – Ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Somut olayda 16 daireli apartmanda kapıcı olarak çalışan davacı temizlik yapıp çöpleri dökmekte ve servise çıkmaktadır. Yapılan işin niteliği itibariyle tam süreli iş sözleşmesi ile çalışmadığı açıktır. Davacının ücretinin ve diğer parasal haklarının tam süreli emsal işçinin çalışma süresi ve ücretine göre oranlanmak suretiyle belirlenmeli dava konusu istekler tespit edilerek bu ücrete göre hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır. Yazılı şekilde karar ...

Read More »

Kısa çalışma – Yargıtay kararları

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğini düzenleyen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kaııunu’nu ek 2.maddesi “Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren; genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması halinde, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumu’na, varsa ...

Read More »

Ücret alacağı – Askı dönemi – Yargıtay kararı

…Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının iş akdinin askıya alınmak sureti ile feshedilip, tekrar işe alındığı dönemde boşta kalan süreler için ücret alacağı ödemesi gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Uyuşmazlığın normatif dayanağı olan 4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesi uyarınca “ Ücret: bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ...

Read More »

Ücretin gününde ödenmemesi nedeniyle işgörme ediminden kaçınmak – Yargıtay kararları

…İşçinin ücretinin ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmemesi halinde işçi iş görme borcunun yerine getirmekten kaçınabilir. Bu süre içinde ücret ödemesi uygulaması yapılacağı yasa tasarısında düzenlendiği halde Türkiye Büyük Millet Meclisimdeki görüşmeler sırasında bu düzenleme yasa metninden çıkarılmış ve bu suretle Yasama organı boşta geçen bu sürede ücret istenemeyeceğine dair iradesini açık olarak ortaya koymuştur. ...

Read More »

İhale makamının işçinin ücretinden sorumluluğu – Yargıtay kararları

…Somut olayda yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda ihale makamı olan davalı bakanlığın davacı işçinin ücretinden sorumluluğu işverenin yanında ve yasadan doğan bir sorumluluk olup son 3 aylık ücretle sınırlıdır. Davacı işçinin son 3 aylık ücretinin tahsiline karar verilmesi gerekirken 5 aylık ücretin davalıdan tahsiline karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 9. HD. 2010/1369 E. 2011/4971 K. 24.02.2011 …Somut olayda davalı işçi ...

Read More »

İhale makamının işçinin ücretinden sorumluluğu

4857 sayılı İş Kanununun 36 ncı maddesinde, “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ...

Read More »

Ücret alacağı – İbraname ödeme çelişkisi – Yargıtay kararları

…Dosya içinde bulunan iki ayrı ibranamede davacının fazla çalışma ücretlerinin hafta tatili ile bayram tatili ücretlerinin ödendiği ve işverenin ibra edildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, cevap dilekçesi ile bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde davalı işveren davacının bahsi geçen çalışmalarının olmadığım savunmuştur. Bu durumda işverenin savunması ile ibranamenin içeriği birbiriyle çeliştiğinden ibranameye anılan istekler yönünden değer verilmesi doğru olmaz. Bilirkişi tarafından bu yönde ...

Read More »