Home » İşçilik Alacakları » Ücret Alacağı (page 3)

Ücret Alacağı

Kömür yardımı – Yargıtay kararları

…Ayrıca; taraflar arasında geçerli Toplu İş Sözleşmesinde her yıl Temmuz ayında 3 ton kömür yardımı yapılacağı yönündeki düzenlemeye göre davacının 1 yıllık çalışma süresi karşılığında 3 ton kömür yardımına hak kazanacağı, 2005 yılında 3 aylık çalışma süresinin söz konusu olması nedeni ile kömür yardımına ilişkin alacak miktarının bu çalışma süresi esas alınarak kıstelyevm belirlenmesi gerektiği dikkate alınmaksızın davacının 2005 yılı ...

Read More »

Koku tazminatı – Yargıtay kararı

…Davacı temizlik işlerinde başkontrolör olarak çalışmıştır. Koku yardımı toplu iş sözleşmelerinin 61. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, koku yardımı fiilen temizlik ve kanal işlerinde çalışan işçilere verilmektedir. Koku yardımı fiilen temizlik ve kanal işlerinde çalışıp, yaptıkları iş sebebiyle kötü kokuya sürekli maruz kalan işçilerin katlandıkları külfet ve zorluğu dengeleme amacıyla yapılan bir ödemedir. Davacı fiilen temizlik ve kanal işlerinde çalışan bir ...

Read More »

Kıdem terfii zammı – Yargıtay kararları

…Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi rapor ve ek raporlarında davacının dönemsel yevmiyesi tespit edilirken yevmiyeye kıdem terli primi eklenmiştir. Dosya kapsamından davacının bir dönem mevsimlik işçi olarak çalıştığı daha sonra daimi işçi kadrosuna geçtiği görülmektedir. İstek konusu dönemde yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmelerinin tamamında kıdem terfii 33. maddede düzenlenmiştir. Maddenin başlığı “Daimi işçilerin Kıymetlendirme Fişlerine Dayalı Kıdem Terfii” olup, madde ...

Read More »

Kasa tazminatı – Yargıtay kararları

…Somut uyuşmazlıkta kasa tazminatının normatif dayanağı Toplu İş Sözleşmesinin 10l/c maddesidir. Sözkonusu düzenlemeye göre “Avans mutemetleri, maaş mutemetleri… mutemetlerine yevmiyelerinin aylık tutarlarının %10’u nispetinde kasa tazminatı (vekalet edenlere dahil) ödenecek, görevlerinden uzak kalsalar da devir teslim işlemleri yapılmadığı ve görevlerinin sorumluluğunu taşıdıkları sürece bu tazminatın kesilmeyecektir”. Davalı işveren kasa tazminatı ödenmesi gerektiren işlemlerin memur eliyle yürütülmesine karar verilmesi nedeni ile ...

Read More »

İş güçlüğü tazminatı – Yargıtay kararları

Davalı işveren ile Tes-İş Sendikası arasındaki 14. dönem toplu iş sözleşmesinin 99. maddesinin IV. bendinde bakım tazminatı düzenlenmiştir. Anılan düzenlemede, termik ve hidroelektrik santraller iş güçlüğü tazminat cetvelinin 1. gurubunda sayılan arıza, tamir ve bakım elemanları ve bacı gazı arıtma bakım elamanları ile 1 ile 2. gurubunda yer alan iş makineleri ve oto onarım elemanları, mekanik atölye elemanları ve inşaat ...

Read More »

Dalış tazminatı – Yargıtay kararı

…Davacının talebinin dayanağını oluşturan 3160 sayılı Kanunun 6/g maddesinde kamu çalışanlarının statüleri arasında bir ayırım yapılmaksızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin tazminat hakkından yararlanacağının ifade edildiği, kanunda kullanılan personel kavramının çalışanların hakları açısından geniş yorumlanması gerektiği, bu nedenle kamu kesiminde farklı statülerde çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının da personel kavramı içinde ...

Read More »

Geçici görev tazminatı – Yargıtay kararları

Davacı, davalıya bağlı Tokat Müessese Müdürlüğünde şebeke amiri olarak görev yaptığını, işyerinin bulunduğu Tokat/Merkez dışında ilçelerde görevlendirildiği halde geçici görev tazminatı yerine seyyar görev tazminatı ödendiğini belirterek geçici görev tazminatı talebinde bulunmuştur. Davalı işveren davacının yaptığı iş karşılığında seyyar görev tazminatını hak ettiğinden bu tazminatın ödendiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. ...

Read More »

Seyyar görev tazminatı – Yargıtay kararları

Davacı, D. K.Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde vasıflı işçi olarak çalışırken bu kurumun 2006 yılında İ. Özel İdaresi’ne devredilmesi üzerine asıl görevi ve rızası dışında M.. Müdürlüğü emrinde okulda hizmetli olarak çalışmaya başlamıştır. Sendikalı olup, TİS hükümlerinden yararlanmaktadır. 01.03.2009- 01.03.2011 döneminde yürürlükte olan TİS’in 26. maddesinde, “ Bütün işçilerin pozisyonlarında çalıştırılmaları esastır. Tayin edildikleri pozisyon dışında bir pozisyon görevinde çalıştırılan işçilerin, tayin ...

Read More »

Emek zammı – Yargıtay kararları

…Davacı işçi toplu iş sözleşmesinin 44. maddesine göre ödenmesi gereken emek zammının ödetilmesi isteğinde bulunmuştur. Mahkemece isteğin kabulüne karar verilmiş, hükmü davalı temyiz etmiştir. İstek konusu dönemde uygulanan toplu iş sözleşmelerinin 44. maddesinde, “…toplu iş sözleşmesi kapsamına giren ve işverene ait işyerlerinde devamlı çalışan işçilerin işverende geçen hizmetlerinin beher senesi için …. emek zammı” ödeneceği hükme bağlanmıştır. İşyerinde işveren ve ...

Read More »

Avans – Harcırah – Yargıtay kararları

Davalı işveren tarafından davacıya 10.000,00 TL tutarında avans ödendiği banka kayıtlarından anlaşıldığına göre bu avansın kapatıldığının ispat yükü davacı işçiye aittir. Davacıdan bu hususta delilleri istenip dosya içeriğiyle birlikte değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 22. HD. 2012/3365 E. 2012/9896 K. 15.05.2012 …Davalı taraf davacıya harcırah yanında ekstra harcamalar ...

Read More »