Home » İşçilik Alacakları » Tatiller (page 2)

Tatiller

Ulusal bayram veya genel tatil gününün çalışılmayan cumartesiye rastlamasının sonuçları nelerdir?

Cumartesi günü çalışılmayan ve bu sürenin haftanın çalışılan öteki günlerine bölünerek haftalık çalışmanın yapıldığı bir işyerinde cumartesi gününün ulusal bayram ya da bir genel tatil gününe rastlaması üzerine uygulamada uyuşmazlıklar doğmuştur. Yargıtayca onanan bir mahkeme kararında, cumartesi gününün bayrama rastlamasının tamamen bir takvim rastlantısı olduğu belirtilerek, bunun aynca ücret ödemesi gerektirmeyeceği kabul edilmiştir. Yargıtayın sonraki bir kararına göre de haftada ...

Read More »

Ulusal bayram veya genel tatil gününün hafta tatiline rastlamasının sonuçları nelerdir?

İş mevzuatımızda ulusal bayram ve genel tatil günlerinden birinin hafta tatili gününe rastlaması halinde işçiye, çalışmadığı takdirde, her iki tatil ayrı düşünülerek iki tatil günü ücretinin mi, yoksa bunların aynı güne gelmesi nedeniyle bir günlüğün mü ödenmesi gerekeceği konusunda açık bir hüküm yoktur. Öğreti ve uygulama bu durumda işçinin bir gündeliğe hak kazanacağı sonucuna varılmıştır.

Read More »

Ulusal Bayram ve genel tatillere ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

İş Kanununa göre, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günleri olarak kabul edilen günlerde işçilerin çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir (m. 47/1). Kanunda, ayrıca, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesinin gerektiği zamanlarla ilgili olarak, bu ödeneğin verilmesi süresine rastlayan tatil ücretlerinin geçici ...

Read More »

İşçinin hafta tatil ücretine hak kazanabilme koşulları ve ücretin hesaplanması

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir (İş K, m. 46/1) Yargıtaya göre, hafta tatili bölünerek kullandırılamayacağından 24 saatten az kullandırılması halinde hiç kullandırılmamış sayılır. Ayrıca, 12 saat çalışıp 24 saat dinlenme şeklinde ...

Read More »

Hafta tatilinin tanımı ve kapsamı nedir?

Hafta tatilinin ne olduğu ve kapsamı 1924 yılında çıkarılan Hafta Tatili Kanununda gösterilmiştir. Normal olarak işçiler pazar günü hafta tatili yaparlar (2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, m. 3A). Ancak, Hafta Tatili Kanununda, sürekli çalışma zorunluluğu bulunan ve bu Kanunun 4 ve 5. maddelerinde sayılan hastane, eczane, vapur, tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, matbaa, günlük gazete ...

Read More »