Home » İşçilik Alacakları » Sendikal Tazminat

Sendikal Tazminat

Sendikal tazminat ile ilgili Yargıtay kararları

“…Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, davacının fesihten bir yıl önce sendikaya üye olduğu, ücretinden aidat kesilmediği, işyerinde TİS olmadığı, sendikanın yetki tespiti talebi bulunmadığı dikkate alındığında iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedilmediği anlaşıldığından sendikal tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.”(9.HD. 2009/20949 L. 2011/33832 K. 29.9.2011) “…Somut olayda davacı işçi işyerinde 6 ...

Read More »

Sendikal tazminat ile ilgili bilinmesi gerekenler

Sendikal tazminat daha önce 2821 SK 31.maddesinde düzenlenmişken 18/10/2012 tarihli 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; “Sendika özgürlüğünün güvencesi Madde 25 – (1) İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz. (2) İşveren, ...

Read More »

İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesinin şartları nelerdir?

İşverenin 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı davranması halinde, işçinin bir yıldan az olmamak üzere sendikal tazminata hak kazanacağı hususu da yasada ifadesini bulmuştur. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun “sendikaya  üye olup olmama hürriyetinin teminatı” başlıklı 31. maddesini 3.fıkrasına göre; işve­ren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendika­lara üye olan işçiler ...

Read More »

İşçinin sendikal tazminat talep edebilmesi için sendika üyesi olması şart mıdır?

Sendikal tazminat, 2821 sayılı Sendikalar Kanu­nunun 31 inci maddesinde düzenlemniş, işçilerin işe alınmalarının, belli bir sendika­ya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği korumaları veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamayacağı ilk fıkrada hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddenin üçüncü fıkrasında ise, işverenin, sendika üyesi olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ...

Read More »

Sendikal nedene dayanan işe iade davalarında ispat yükü kimdedir?

Sendikal tazminat,  2821 sayılı Sendikalar Ka­nununun 31 inci maddesinde düzenlenmiş, işçilerin işe alınmalarının, belli bir sendi­kaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği korumaları veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamayacağı ilk fıkrada hükme bağlanmıştır. Sözü edilen maddenin üçüncü fıkrasında ise, işverenin, sendika üyesi olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ...

Read More »