Home » İşçilik Alacakları (page 43)

İşçilik Alacakları

İşveren, işçinin ücretinde indirim yapabilir mi?

Kanunda, her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle veya bu kanunun uygulanması sonucuna dayanılarak her ne şekilde olursa olsun ücretin eksiltilemeyeceği ifade edilmektedir (İş K, m. 62). Ancak bu hüküm, iş sözleşmesi ile çalışma süresinin azaltılması yolunda yapılacak bir kararlaştırmayı engellememektedir. Kanunda belirtilen en çok ...

Read More »

İşçinin ücret alacağında zamanaşımı süresi nedir?

İş Kanununa göre, ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır (m. 32/son). Bu hükmün kapsamına fazla çalışma, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil ücretleri ile ikramiye ve prim gibi ücret ekleri ve diğer işçilik hakları da girmektedir. Zamanaşımı alacağın muaccel olduğu andan itibaren işlemeye başlayacağından (BK, m. 149/1), işçinin devamlı çalışması zamanaşımının işlemesini durdurmaz. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesi süresince ...

Read More »

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2010/42101 Karar No : 2013/3327

ÖZET: İbranamenin geçerliliğinin şartları. YARGITAY İLAMI A) Davacı isteminin özeti: Davacı vekili, iş aktinin davalı işverenlik tarafından haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, bayram tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarını istemiştir. B) Davalı cevabının özeti: Davalı vekili, davacının mazeret işi, mazeret bildirmeksizin işi kendisinin terkettiği, bir kısım avanslar aldığı, ...

Read More »

Fazla çalışma alacağının ispat yükü kimdedir, ispat araçları nelerdir?

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı ...

Read More »

Deniz İş Kanununda ve Basın İş Kanununda fazla çalışmaya ilişkin hükümler nelerdir?

Deniz İş Kanunu ile Basın İş Kanununda fazla çalışma konusunda İş Kanunundakinden farklı hükümler bulunmaktadır. 1. Deniz İş Kanununda Kanunda fazla çalışmayı gerektiren nedenler gösterilmemekte, sadece bu Kanunda günde sekiz ve haftada kırksekiz saat olarak kabul edilen (m. 26) çalışma sürelerinin aşılması suretiyle yapılan çalışmaların fazla çalışma sayılacağı belirtilmektedir. Ancak kanun, bazı hallerin fazla çalışma sayılamayacağını ifade etmektedir. Bunlar, geminin, ...

Read More »

İşçinin kıdem tazminatına esas alınacak ücretin hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücreti yani iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihlerde, önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret, kıdem tazminatına esas alınır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da kısmen yada tamamen ödenmeden işverence  fesih yapılması halimde ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret artışından, iş sözleşmesi ...

Read More »