Home » İşçilik Alacakları (page 41)

İşçilik Alacakları

Hafta tatilinin tanımı ve kapsamı nedir?

Hafta tatilinin ne olduğu ve kapsamı 1924 yılında çıkarılan Hafta Tatili Kanununda gösterilmiştir. Normal olarak işçiler pazar günü hafta tatili yaparlar (2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, m. 3A). Ancak, Hafta Tatili Kanununda, sürekli çalışma zorunluluğu bulunan ve bu Kanunun 4 ve 5. maddelerinde sayılan hastane, eczane, vapur, tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, matbaa, günlük gazete ...

Read More »

İşçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilme şartları nelerdir?

İşçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için işyerinde işe başladığı günden, yani fiilen işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması şarttır (m. 53/1). Bu esas uyarınca Yargıtayca belirtildiği üzere, bir takvim yılındaki kısmi çalışmalar için izin hakkı ve parası söz konusu olmayacağı gibi, bir yılın dolmadığı süre için orantılı olarak da ...

Read More »

İşçinin yıllık izin kullanabilmesi için 1 yılın dolmasında çalışılmış gibi sayılan süreler nelerdir?

İş Kanunu, yıllık ücretli izin hakkının kazanılması için gerekli bir yıllık çalışma süresinin hesabında, bazı sürelerin çalışılmış gibi sayılacağını belirtmiştir (m. 55). Kanunda bunlar şöyle sıralanmıştır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz), b) Kadın işçilerin 74. madde uyarınca doğumdan önce ve sonra ...

Read More »

Deniz İş Kanunu’na göre ücretli izin süreleri nelerdir?

Aynı işveren emrinde veya aynı gemide bir takvim yılı içinde en az altı ay çalışmış gemi adamı yıllık ücretli izne hak kazanır. İzin süresi altı aydan bir yıla kadar çalışmış olanlar için onbeş günden, bir yıl ve daha fazla çalışanlar için ise bir aydan az olamaz. Bir aylık izin tarafların rızasıyla ve aynı yıl içinde kullanılmak şartıyla ikiye bölünebilir. Gemi ...

Read More »

Basın İş Kanunu’na göre yıllık ücretli izin süreleri nelerdir?

Günlük süreli yayınlarda  çalışan gazeteciye, sürekli veya aralıklı olarak en az bir yıl çalışmış olmak şartıyla, yılda dört hafta, mesleki hizmeti on yıldan fazla olan gazeteciye altı hafta ücretli izin verilir. Günlük olmayan süreli yayınlarda çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilir (m. 21).

Read More »

Yıllık ücretli izin alacağında zamanaşımı ne zaman işlemeye başlar?

İş Kanununa göre, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra başlar (m. 59/1). Böylece, yıllık ücretli izin alacağına ilişkin zamanaşımı süresinin hangi tarihten itibaren işlemeye başlayacağı konusuna açıklık getirilmiş bulunmaktadır. Bu düzenleme ile eski dönemde ortaya çıkan, izin alacağına ilişkin zamanaşımı süresinin, ...

Read More »

İşçiye yıllık izin ücreti ne zaman ödenmelidir?

İşveren yıllık ücretli iznini kullanan işçiye, hak kazandığı izin süresine ve yukarıdaki esaslara göre hesap edilen izin ücretini işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır (İş K, m. 57/1). Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

Read More »

Yıllık izin kullandırıldığına ilişkin işçinin imzalı beyanının aksi tanıkla ispat edilebilir mi?

Yargıtaya göre, İş Kanununun bu hükmü uyarınca usulüne uygun bir kayıtla iznin kullandırıldığını ispat edemeyen işverenin yıllık izin parasından sorumlu olması gerekir. Ancak, işçinin imzası bulunan bir belge ile izin kullandığı anlaşılıyorsa, izinleri kullanmadığının tanıklarca doğrulandığı gerekçesiyle, uyuşmazlık konusu yıllar için izin ücretine hükmedilemez. İzin kayıtlarında sadece izne hak kazanılan tarihlerin değil, izne çıkış ve dönüş tarihlerinin de belirtilmesi gerekir.

Read More »

Yıllık ücretli iznin kullanılmasına ilişkin esaslar nelerdir?

İznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara, eğer isterlerse, bu hususu belgelemeleri koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır (m. 56/son). İzni başka yerde geçirmeyecek olmasına karşın yol izni alan işçinin iznini işyerinin bulunduğu yerde geçirmesi, sadakat borcuna aykırı olup işverene sözleşmeyi haklı nedenle fesih olanağı ...

Read More »