Home » İşçilik Alacakları (page 40)

İşçilik Alacakları

Olağanüstü fazla çalışma nedir?

Seferberlik sırasında yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde yapılan ve lüzum görülürse Bakanlar Kurulunca günlük çalışma süresinin işçinin en çok çalışma gücüne çıkarılabileceği fazla çalışmalardır (m. 43). Ayrıca, milli korunma suçlarının affına, milli korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine, bazı hükümler ihdasına dair Kanuna göre (m. 6), hükümet kararı ile işyerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında uygulanmak üzere günlük iş saatleri ...

Read More »

İşçi, fazla mesai karşılığı olarak ücret yerine serbest zaman verilmesini talep edebilir mi?

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir (İş K, m. 41/TV). İşçi bu serbest zamanı altı ay içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır (m. 41/V). Bu esnek düzenleme ...

Read More »

Fazla çalışma karşılığı olarak zamlı ücret nasıl hesaplanır?

İş Kanununa göre, her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir (m. 41/I1). Fazla süreli çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir (m. 41/III). Saat ücreti dışındaki gündelik, haftalık, aylık olarak zamana göre belirlenen öteki ücret ...

Read More »

İş Kanunu’nda yer alan fazla çalışma yasakları nelerdir?

4857 sayılı îş Kanunu uyarınca çıkarılan Fazla Çalışma Yönetmeliğinde fazla çalışma yasakları belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre, günde en çok 7,5 saat çalışılabilecek veya 7,5 saatten az çalışmayı gerektiren işlerde, gece çalışmalarında, maden ocakları işleri, kablo döşenmesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer veya su altında çalışılacak yerlerde fazla çalışma yapılamaz (m. 7). Ayrıca, 18 yaşından küçük olanlara ve iş sözleşmesi veya ...

Read More »

Tatil ücretine girmeyen kısımlar nelerdir?

Kanunda, fazla çalışma ücretleri, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımların tatil ücretinin tespitinde hesaba katılmayacağı belirtilmiştir (m. 50). Eski Kanundan aynen alınan bu madde ile tatil ücretine girmeyen ödemeler sayılmış ve sınırlandırılmış gibi görünmektedir. Bunun sonucu olarak, belirtilenlerin dışında kalan ek ücret ödemelerinin ...

Read More »

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyeri kapatılmak zorunda mıdır?

Kanuna göre, 29 Ekim ulusal bayram günü resmî ve özel bütün yerlerin kapatılması zorunludur. Öteki günlerde ise, sadece resmi daire ve kuruluşlar tatil edilirler (2429 s.lı K, m. 2). Görüldüğü gibi, bu Kanunda 29 Ekim gününde bütün işyerlerinin kapatılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu hüküm işin niteliği gereği devamlı olarak çalışmak zorunda olan işyerlerinin durumunu zorlaştırmış olmakta ve ancak yorum yolu ...

Read More »

Ulusal bayram veya genel tatil gününün çalışılmayan cumartesiye rastlamasının sonuçları nelerdir?

Cumartesi günü çalışılmayan ve bu sürenin haftanın çalışılan öteki günlerine bölünerek haftalık çalışmanın yapıldığı bir işyerinde cumartesi gününün ulusal bayram ya da bir genel tatil gününe rastlaması üzerine uygulamada uyuşmazlıklar doğmuştur. Yargıtayca onanan bir mahkeme kararında, cumartesi gününün bayrama rastlamasının tamamen bir takvim rastlantısı olduğu belirtilerek, bunun aynca ücret ödemesi gerektirmeyeceği kabul edilmiştir. Yargıtayın sonraki bir kararına göre de haftada ...

Read More »

Ulusal bayram veya genel tatil gününün hafta tatiline rastlamasının sonuçları nelerdir?

İş mevzuatımızda ulusal bayram ve genel tatil günlerinden birinin hafta tatili gününe rastlaması halinde işçiye, çalışmadığı takdirde, her iki tatil ayrı düşünülerek iki tatil günü ücretinin mi, yoksa bunların aynı güne gelmesi nedeniyle bir günlüğün mü ödenmesi gerekeceği konusunda açık bir hüküm yoktur. Öğreti ve uygulama bu durumda işçinin bir gündeliğe hak kazanacağı sonucuna varılmıştır.

Read More »

Ulusal Bayram ve genel tatillere ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

İş Kanununa göre, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günleri olarak kabul edilen günlerde işçilerin çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir (m. 47/1). Kanunda, ayrıca, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesinin gerektiği zamanlarla ilgili olarak, bu ödeneğin verilmesi süresine rastlayan tatil ücretlerinin geçici ...

Read More »

İşçinin hafta tatil ücretine hak kazanabilme koşulları ve ücretin hesaplanması

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir (İş K, m. 46/1) Yargıtaya göre, hafta tatili bölünerek kullandırılamayacağından 24 saatten az kullandırılması halinde hiç kullandırılmamış sayılır. Ayrıca, 12 saat çalışıp 24 saat dinlenme şeklinde ...

Read More »