Home » İşçilik Alacakları (page 20)

İşçilik Alacakları

Ücretin sigortaya düşük bildirilmesi, işçiye haklı fesih imkanı verir mi?

Uygulamada işverenlerin, maliyeti düşürmek adına işçiyi asgari ücret üzerinden sigortalı gösterdiği, ücretin asgari ücret kadarlık kısmını banka yoluyla, bakiye kısmı ise işçiye elden ödediği, oldukça sık rastlanan durumdur. Hal böyle olunca da, gerek işçinin emekli olurken alacağı tutar, gerekse işten ayrılırken alacağı tazminatlar, fazla mesai ücretleri bundan oldukça etkilenmekte, bir çok işçi, gerçekte alması gereken tutarın çok daha azına razı ...

Read More »

İşçiye Asgari geçim indiriminin ödenmemesi haklı fesih imkanı verir mi?

Asgari geçim indirimleri de  ücret gibi sosyal bir hak olup ödenmemesi halinde işçinin iş akdini haklı nedenle fesih imkanı bulunmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bu hususta vermiş olduğu ilke kararının özeti aşağıdaki gibidir; “….Davacının talep ettiği asgari geçim indirimi alacakları fesihten sonra ve dava tarihinden önce 09.07.2008 tarihinde ödenmiştir. İşyerinde ücret ve bu kabil alacakların hangi tarihlerde ödendiği araştırılıp sonucuna ...

Read More »

İşçinin ücretinin ödenmemesi – eksik ödenmesi ile ilgili Yargıtay kararları

Ücretin ne zaman ödeneceği 4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesinde belirtilmiş, gecikmenin yaptırımı da 34. maddede hüküm altına alınmıştır. Aksine sözleşme yoksa ücret hak edilen ayı takiben aybaşı itibarı ile ödenmek zorundadır. Ücretin zamanında ödenmemesi işçiye iş akdini fesih peşin hakkı vermektedir. İşçi dilerse iş akdini derhal bildirimsiz olarak fesheder, dilerse 34. maddedeki iş görme ediminden kaçınma hakkını kullanır. 34. maddedeki ...

Read More »

Ücreti zamanında ödenmeyen – eksik ödenen işçinin hakları nelerdir?

İşçi ücretlerinin tam ve zamanında ödenmemesi de 24.maddede haklı fesih sebepleri arasında sayılmıştır. Ücretin tam olarak ödenmesi asildir. İşveren işçinin ücretini eksik ödeyemeyeceği gibi 62.madde gereği yazılı muvafakat olmadıkça ücretten kesinli de yapamaz. Ödenmeyen ücretin az veya çok olmasının bir önemi yoktur. Ücretin ödenmemesi haklı fesih imkan verir. Ayrıca 20 gün içerisinde ücretin ödenmemesi halinde işçinin iş görme ediminden kaçınma ...

Read More »

İşçi yakınını kaybeden mirasçılara: Kıdem tazminatını işverenden alabilirsiniz

İşçi yakınını kaybeden mirasçılar, gerek yaşadıkları üzüntü, gerekse böyle bir hakları olduğunu bilmediklerinden, işverene karşı herhangi bir talepte bulunmamaktadırlar. Oysa işçinin ölümü halinde, mirasçılarının, ölüm nedeni ne olursa olsun kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin ilk fıkrasında, işçinin ölümü halinde kıdem tazminatı hakkının doğacağı hükme ...

Read More »

Evli işçi, boşanıp yeniden evlenirse, evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilir mi?

Eşinden boşanıp tekrar evlenerek evlilik nedeniyle sözleşmeyi fesih, Yargıtay’a göre  hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Ancak muvazaa söz konusu değilse, eşinden boşanıp tekrar evlenen kadın işçi de iş akdini evlilik nedeniyle feshedip kıdem tazminatı talep edebilir. “…Somut olayımızda, davacı kocasından 1.11.2004 tarihinde şiddetli geçimsizlikten boşanmıştır. Karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Boşanma dosya içeriğinde davalı eş boşanma istemine karşı koymamıştır. Dava tek oturumda ...

Read More »

Evlilik nedeniyle evlilik öncesi iş akdini fesheden işçi hangi durumda tazminat alabilir?

Kural olarak, kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Dolayısı ile evlenmeden önce evlilik nedeniyle iş akdini fesheden kadının, kıdem tazminatına hak kazanması mümkün değildir. Ancak, evlilik nedeniyle, evlilik öncesi kadın işçi tarafından verilen istifa dilekçesi, evlilik tarihinden sonra geçerli olmak üzere verilmiş ise ve işçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşma mevcut ise, işçinin istifa tarihinde evli olmaması, ...

Read More »

Evlilik nedeniyle iş akdinin feshi hakkında bilinmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükle olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, bayan işçinin evlendiği tarihten itibaren bir vıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır. Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, sadece bayan eşe tanınmış olup, resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir ...

Read More »

İşçinin emeklilik sonrası yeniden emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshinin sonuçları

Emeklilik sebebiyle fesih hakkı bir kere kullanılabileceğinden sonraki fesih, Yargıtay’a göre istifa sayılmalıdır. Eğer işçi, emekli olmasına rağmen çalışmasına devam etmiş ise sözleşmeyi emeklilik nedeniyle feshederse, kıdem emekliliğe hak kazandığı tarihe göre hesaplanmalıdır. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödendiğinden yeniden emekli aylığına hak kazanılamayacağından istifa sayılmalıdır. Somut olayda, davacının, 1994 yılında İbni-Sina Hastanesinden emekli olup kendisine 5454 sayılı Yasa gereğince yaşlılık aylığı ...

Read More »

Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden işçinin iş akdini feshinin kıdem tazminatına etkisi

Emeklilik sonrası işverence iş akdinin feshi: Eğer işçiye, emekli olduğunda kıdem tazminatı ödenmemişse, işçi çalışmaya devam ettikten sonraki dönem haklı feshedilse bile, işçinin emekli olduğu dönemin kıdem tazminatı kabul edilmelidir. “Somut olayda davacının 06.AD.2843 plakalı araç ile 19.10 2004 tarihinde kaza yaptığı, araçta maddi hasar meydana geldiği anlaşıldığından, aracın zarar görmesinde davacının kusuru olup olmadığı hususunda uzman bilirkişiden rapor alınmadan, ...

Read More »