Home » İşçilik Alacakları (page 19)

İşçilik Alacakları

Kıdem tazminatı hesabında ikramiyenin etkisi nedir?

İşyerinde ikramiye uygulaması mevcutsa, ihbar ve kıdem tazminatının hesabında, ikramiye, 365 e bölünerek bir güne düşen miktar belirlenmelidir. Özetle, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin hesabında ikramiye ve benzeri parasal hakların fesihten geriye doğru bir yıl içinde ödenen miktarlarının tespit edilerek toplanması, sonra 365’e bölünerek bir güne düşen miktarının bulunması gerekir. Eğer ikramiye, maaşa dahil edilerek ödeniyorsa, giydirilmiş ücret adı altında ikramiyenin ...

Read More »

İşçinin aldığı bahşişler, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı?

Bahşişler kıdem tazminatı hesabına dahil edilmelidir. Bahşişler kıdem tazminatı hesabına brüt olarak dahil edilemez. Kesintiler bu miktardan yapılacağından ele geçen bahşiş zaten brüttür. Konuya ilişkin emsal Yargıtay karar örnekleri aşağıda sunulmuştur. “…Taraflar arasında ücret miktarı uyuşmazlık konusudur. Davacı, asgari ücret kışını bankaya yatırılmak üzere, bahşiş ve masa hesabının % 3,5’i toplamı aylık 3.500,0 TL aldığını iddia etmiş davalı işçinin asgari ücret, prim ...

Read More »

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücretin hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihte önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da ödenmeden (tam olarak ödenmeden) işverence yapılan fesih durumunda ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret ...

Read More »

Tasfiye niteliğinde kıdem tazminatı ile avans niteliğinde kıdem tazminatı ayırımı

1475 sayılı yasanın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında da işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi hizmet birleştirmesi için gerekli bir koşuldur. ...

Read More »

İşçiye çalışırken kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemelerin kıdem tazminatından mahsubu usulü

İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemeler, Yargıtay’a göre  avans niteliğinde sayılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplanmalı, daha önce avans olarak ödenen miktar ödeme tarihinden fesih tarihine kadar hesaplanacak yasal faiziyle birlikte mahsup edilmelidir. Kıdem tazminatına hak kazanmadığı ...

Read More »

Kıdem tazminatına işleyecek faize ilişkin hakkın saklı tutulmaması ve sonuçları

Kıdem tazminatı ödeme anında faiz hakkı saklı tutulmuşsa, bilirkişi raporu ile hesaplanan faizin hüküm altına alınması gerekir. Böyle bir ihtirazı kayıt bulunmaması durumunda ise, asıl borcun ödenmesiyle birlikte geri bir hak olan faiz hakkının da son bulacağı gözetilerek, faiz isteğinin reddine karar verilmelidir. Kıdem tazminatı taksitlerle tamamen ödendikten sonra saklı tutulmamışsa faiz istenemez. Kıdem tazminatı taksitlerle tamamen ödendikten sonra faiz ...

Read More »

Kıdem tazminatına işleyecek faiz nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için ...

Read More »

İşçinin yıllık izin hakkının kullandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanununun 60.maddesinde, “Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir” ...

Read More »

İşçinin rızası alınmadan ücretsiz izne çıkarılması halinde hakları nelerdir?

İşveren tarafından  işçinin rızası hilafına ücretsiz izne çıkartılması işveren feshi mahiyetindedir. “…Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçi, onayı alınmadan ücretsiz izne çıkarılmış olup, bu durumun, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih olduğunun kabulü gerekir. Davalı işverenin işe ara vermenin sonunda işçiyi yeniden işe davet ettiğine dair savunması da kanıtlanamadığı göz önüne alındığında, davalı işverenin haksız feshi olııp davacının ihbar ...

Read More »

İşçinin maaşına zam yapılmaması, işçi açısından haklı fesih sebebi oluşturur mu?

İşçinin ücretine zam yapılmasını talep etmesi ve bu talebin kabul edilmemesi halinde iş sözleşmesini feshi işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturmamaktadır. Kökleşmiş Yargıtay içtihatlarına göre işçinin zam talebinin işverence karşılanmaması, işçiye iş sözleşmesini fesih hakkını vermez. Zam yapılmamasını gerekçe göstererek işten ayrılan işçinin, ihbar – kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekir. Maaşına zam yapılmadığı gerekçesiyle işe gitmeyen işçinin, tazminat almak bir yana, işverene, ihbar ...

Read More »