Home » İşçilik Alacakları (page 17)

İşçilik Alacakları

Doğum iznine ilişkin Yargıtay kararları

Doğum izni döneminde işçiye ücret ödenmez. İş göremezlik ödeneğinin muhatabı işveren değildir. Doğum izni işverenin takdirinde değildir. Talep halinde verilmesi zorunludur. Verilmemesi haklı fesih sebebidir. Doğum izninde olduğu dönemde çalışma yapılmadığından çalışılmayan bu süreler ihbar ve kıdem tazminatına esas hizmet süresinin hesabında nazara alınamaz. “…Doğum öncesi ve doğum sonrası 8 haftalık doğum izninin yasal dayanağı 5510 sayılı yasanın 15. maddesi ...

Read More »

Mevsimlik işçilerde yıllık izin – Hukuk Genel Kurulu Kararı

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2013/9-343 E.  KARAR NO:2013/1042 K TARİH:10.07.2013 Özet: Mevsimlik işçinin izin hakkı yoktur. TİS ile kararlaştırılabilir. Ya da yılda 330 gün üzerinde çalışma varsa o yılı takip eden tüm yıllar için değil sadece o yıl için iş mevsimlik değildir. Yıllık izine hak kazanır. “…Taraflar arasındaki “yıllık izin ücreti alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Diyarbakır 2. İş ...

Read More »

Basın mensuplarının yıllık izinlerine ilişkin Yargıtay kararları

Basın çalışanlarıyla ilgili 5953 sayılı Yasanın 21 ve 29.maddelerinde gazetecinin yıllık ücretli izin hakkı düzenlenmiş ve anılan maddelerde izin alacağının son ücretten hesaplanacağına dair bir kurala yer verilmemiştir. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6-21 ve 29 maddeleri gereğince basın işçisine kullanmadığı yıllık izin ücretinin fesih sırasında peşin olarak 2 katı olarak ödenmesi gerekir. Basın ...

Read More »

Yargıtay: “Yıllık izinde olan işçiyi, işveren işe çağıramaz”

“…Dosyada bulunan “L.Y.A.Koleji 2008-2009 öğretim yılı haziran ayı okul idaresi ve öğretmenlerin yapacağı iş ve işlemler” başlıklı planda, 17.08.2009 tarihi tatil dönüşü olarak kabul edilmiş ve anılan belge 10.06.2009 tarihinde davacıya tebliğ edilmiştir. Davacıya tebliğ edilmiş söz konusu belgeye göre kararlaştırılan yıllık izin dönüşü göreve başlama tarihi 17.08.2009 tarihidir. Ancak davalı işverence, yıllık izin süresinin kullanılmaya devam edildiği temmuz 2009 ...

Read More »

Yargıtay: “Okuma yazma bilmeyen işçinin imzası kendisini bağlar”

“…Somut olayda, davalı tarafça ibraz edilen yıllık izin defterinde davacının çalışma süresine göre hak kazandığı kırkiki günlük yıllık iznini kullandığına ilişkin imzaları bulunmaktadır. Davacının okur yazar olmadığı işverinin fesih öncesinde davacıya verdiği ihtar cezaları tutanakları içeriği ile de sabittir. Mahkemece 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 206. maddesinde öngörülen şartlar gerçekleşmediğinden yıllık izin defterindeki davacı imzalarının geçerli kabul edilemeyeceği kabul edilerek ...

Read More »

Yıllık izin talep formlarının, yıllık izinlerin kullandırılıp kullandırılmadığı açısından ispat gücü

“…Somut olayda davalı, davacıya yıllık izinlerinin kullandırıldığını savunarak dosyaya davacının imzasının bulunduğu bir kısım izin dilekçesi taleplerini sunmuştur. Davalı tarafından dosyaya sunulan izin talep dilekçelerinde izinde geçirilecek sürelerin belirtildiği ve belgelerde amir onayının bulunduğu anlaşılmaktadır. Hükme esas alman bilirkişi raporunda bu dilekçelerde yazılı süreler izin süresinden düşülmeden hesaplama yapılmıştır. Mahkemece, bu belgelerde yazılı tarihlerde davacının izin kullandığının kabulüyle izin süresi ...

Read More »

Gaybubet fişlerinin, yıllık izinlerin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin ispat değeri

Gaybubet, “ortadan görünmez olmak”, “yokluk” anlamına gelir. İş hukukunda da işte bulunmama, işe gelmeme, izinli olma şeklinde değerlendirilmektedir. Gaybubet fişleri, yıllık izin defterine eş değer nitelikte kabul edilmektedir. Yıllık ücretli izin alacağının hesaplanmasında gaybubet fişlerinin dikkate alınması gerekir. Gaybubet fişleri resmî kurum tarafından düzenlenmiş ise, çalışanın imzası bulunmasa dâhi geçerli sayılmaktadır. Konuya ilişkin karar örnekkleri aşağıdadır; “…Somut uyuşmazlıkta davalı işveren tarafından ...

Read More »

Yıllık izin hakkında bilinmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. İşçinin işe iade davası açması durumunda, izin ücretinin talep ...

Read More »

İş akdinin haklı feshinde hak düşürücü süreler

İşçi veya işveren bakımından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesinin diğer tarafının sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisinin kullanılma süresi sınırsız değildir. Bu bakımdan 4857 İş Kanununun 26 nci maddesinde, fesih nedeninin öğrenildiği tarih ile olayın gerçekleştiği tarih başlangıç esas alınmak üzere iki ayrı süre öngörülmüştür. Bu süreler içinde fesih yoluna gitmeyen işçi ya da işverenin feshi, haklı bir ...

Read More »

İhbar tazminatında faiz nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatında faize hak kazanabilmek için kural olarak işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. Bununla birlikte bireysel ya da toplu iş sözleşmesiyle, iş sözleşmesinin feshi halinde ihbar tazminatının ödeme zamanıyla ilgili olarak açık bir hükme yer verilmişse, belirlenen ödeme tarihi faiz başlangıcı olarak esas alınır (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 gün 2008/30158 E, 2008/28418 ...

Read More »