Home » İşçilik Alacakları » Kıdem Tazminatı (page 7)

Kıdem Tazminatı

İşyerinin devri halinde, işçinin kıdem tazminatından kim sorumlu olur?

İşçinin kıdem süresi, işyerinin devrinden etkilenmemektedir. 1475 Sayılı Kanun’un 14/3. maddesi gereği işçinin kıdemi, işyerindeki çalışma süreleri toplanarak hesaplanır. İşyerinin devri halinde, işçinin kıdem tazminatından her iki işveren de sorumlu olacaktır. Ancak her işverenin sorumluluğu, işçiyi kendi emrinde çalıştırdığı süre ile sınırlı olacaktır. Ayrıca eski işverenin kıdem tazminatından sorumlu olduğu tutar,  işçinin devir tarihindeki ücretine göre belirlenecektir. Dolayısı ile kıdem ...

Read More »

İşçinin kıdem hesabında dikkate alınacak ve alınmayacak süreler nelerir?

İşçinin, işe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak kıdeme esas sürede; -Deneme süresi, -Ücretli izinde geçen süreler, – Dinlenme süresi, hesaplamaya dahil edilir. Buna karşılık; -İşçinin grev ve lokavtta geçen süreleri, -İş akdinin askıda olduğu süreler, -İşçinin bir defada 6 haftayı aşan istirahat raporu aldığı süreler, -çıraklıkta geçen süreler, – Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler, -Ücretsiz izinde geçen süreler kıdemden sayılmaz. ...

Read More »

İşçinin, bir yılı doldurmadan kıdem tazminatı alması mümkün müdür?

Kural olarak işçinin, sözleşmenin sona erdiği tarihte, işyerinde en az bir yıllık kıdemi bulunmalıdır. Bir yıllık kıdem koşulu, nisbi emredici niteliktedir. Yani bu süre, işçi lehine olmak şartıyla kısaltılabilir. İşçinin, bir yılı doldurmadan kıdem tazminatı alabilmesi için bir diğer olasılık, işveren tarafından, sırf kıdem tazminatı almasına engel olmak için kötüniyetli olarak işten çıkarılması durumunda sözkonusu olacaktır.Öğretideki çoğunluk görüş, işçinin böyle ...

Read More »

İşçinin tutuklanması, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25. maddesinin 4. bendinde; İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması halinde, süresi belirli olsun veya olmasın işverenin,  iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre; Gözaltı veya tutukluluk süresi, bildirim önellerini aşmadıkça,  iş sözleşmesi, işverence derhal ...

Read More »

İşçinin kıdem tazminatına esas alınacak ücretin hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücreti yani iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihlerde, önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret, kıdem tazminatına esas alınır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da kısmen yada tamamen ödenmeden işverence  fesih yapılması halimde ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret artışından, iş sözleşmesi ...

Read More »