Home » İşçilik Alacakları » Kıdem Tazminatı (page 5)

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatına uygulanacak faize ilişkin bilinmesi gerekenler nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulu­nan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin 11. fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ...

Read More »

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespiti mahkemece nasıl yapılır?

Kıdem ve ihbar tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihte önelin bittiği tarihte fesih gerçek­leştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim öneli tanınmaksızm ve ihbar tazminatı da ödenmeden (tam olarak ödenmeden) işverence yapılan fesih durumunda ise, bildirim öneli sonuna kadar iş­yerinde uygulamaya ...

Read More »

İşçinin, muvazzaf askerlik nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanma koşulları

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, iş­çinin muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshi halinde, kıdem taz­minatı talep hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır. Muvazzaf askerlik hizmeti, yirmi yaşını doldurmuş olan her erkek Türk vatan­daşının zorunlu biçimde yapması gerekin bir vatandaşlık ödevidir. İşçinin muvazzaf askerlik ödevi ...

Read More »

Kadın işçinin evlilik nedeniyle iş akdini feshedebilmesinin şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, bayan işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır. Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, sadece bayan eşe tanınmış olup, resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir ...

Read More »

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenlerin kıdem tazminat taleplerine ilişkin yargıtay uygulamaları

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçi­nin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde, kıdem tazminatına hak kaza­nılabileceği hükme bağlanmıştır. O halde anılan hüküm uyarınca, fesih bildiriminde bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan ...

Read More »

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmayacak süreler nelerdir?

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya “kıdem tazminatı” denilmektedir. Kıdem tazminatının koşulları, hesabı ve ödeme şekli doğrudan İş Ka­nunlarında düzenlenmiştir. Kıdem tazminatı, feshe ...

Read More »

Çağrı usulü çalışmalarda kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II.e maddesi uyarınca ücretleri sözleşme ve ka­nuna göre hesaplanıp ödenmez ise işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. İşçi bu halde bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatının süre olarak hesaplanmasında, çalışılan ve İş Kanununa göre çalışılmış sayılan sürelerin toplamı esas alınmalıdır. Çalışılmayan veya kanun gereği çalışılmış sayılmayan süreler, örneğin işçinin iş ...

Read More »

İşçilik alacaklarında faiz

Gerek İş Kanununda, gerekse Borçlar Kanununda, kı­dem ve ihbar tazminatı alacakları için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanununun 125 inci maddesi uyarınca on yıl­lık zamanaşımına tabi tutulmuştur. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borç­lar Kanunu’nun 146 ıncı maddesinde de genel zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiş­tir. Fazla çalışma ...

Read More »

İş sözleşmesinin, haklı nedenle feshi ile geçerli nedenle feshi arasındaki fark nedir?

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri, kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi, haklı fesih sebebi olarak kabul edilmesine karşılık, 4857 sayılı Kanun’un gerekçesine göre, işçinin “işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmesi” geçerli fesih sebebidir. Haklı nedenle fesih durumunda, işverenin ihbar, kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, geçerli nedenle fesihte, haklı nedenle fesihten farklı olarak işçi, ihbar kıdem ...

Read More »

Belirli süreli sözleşmelerde, sürenin bitimiyle işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

Kural olarak belirli süreli iş sözleşmeleri, belirlenen sürenin geçmesi veya belir­lenen işin tamamlanması ile sona erer. Bu süre hafta, ay, yıl veya belli bir tarih ola­bilir. İşin devam süresi, işin gayesinden anlaşılabileceği gibi; belirli bir olayın ger­çekleşmesi, hatta gerçekleşmesi belli olmayan olayların sonucuna da bağlanabilir. Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bilimi ile sona ermesi durumunda; söz­leşmenin sürenin bitimi ile kendiliğinden ...

Read More »