Home » İşçilik Alacakları » Kıdem Tazminatı (page 4)

Kıdem Tazminatı

Askerlik süresinden kaynaklı tazminat – Fark kıdem – Yargıtay Kararları

“Somut olayda, davacıların murisinin 05.11.1970-05.07.1972 tarihleri arasında gerçekleşen askerlik süresini borçlandığı dosya içerisine celp edilen kayıtlarla sabittir. Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, kıdem tazminatı hesabında, murisin daha önce borçlandığı askerlik süresinin dikkate alınması gerekirken, hizmet akdinin ölümle sonlandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.” (9. HD. 2009/40035 K. 2012/4161 K. ...

Read More »

Askerlik dışı sebeple iş sözleşmesinin feshinin, askerlik nedeniyle feshe etkisi – Yargıtay Kararları

“Askerlik sonrası dönemi işçi haksız feshetse de askerlik nedeniyle ayrıldığı ilk dönem kıdem ödenerek tasfiye edilmediğinden o dönem için kıdem tazminatına hükmedilmelidir. Davacı işçinin 10.2.1999 yılında iş sözleşmesini askerlik nedeniyle feshettiği taraflar arasında tartışmasızdır. Bu tarihle davacıya kıdem tazminatı ödendiği ve ibraname düzenlendiği davalı işverence ileri sürülmüş ise de dosya içinde bu yönde bir delil bulunmamaktadır. Davacı işçi askerlik sonrasında ...

Read More »

Askerlik nedeniyle işten ayrılma ve kıdem tazminatı hakkında bilinmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, işçinin muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshi halinde, kıdem tazminatı talep hakkı doğacağı hükme bağlanmıştır. Muvazzaf askerlik hizmeti, yirmi yaşını doldurmuş olan her erkek Türk vatandaşının zorunlu biçimde yapınası gereken bir vatandaşlık ödevidir. İşçinin muvazzaf askerlik ödevi ...

Read More »

Kıdem tazminatı ile ilgili uygulamada en sık karşılaşılan hatalar

İşverenlerce sık yapılan hatalar: * Sicil kayıtlarının düzenli tutulmaması ve mahkemeye sunulmaması * Süresinde zamanaşımı itirazında bulunulmaması * Gerçeğe aykırı, çelişkili kayıtlar tutulması * Tutanak tanıklarının şahit olarak gösterilmemesi * SGK çıkış kodunun fesih sebebine uygun düzenlenmemesi. * Rapora süresinde itiraz edilmemesi * İşçi çıkış bildirimlerinin süresinde yapılmaması * Davanın süresinde ihbar edilmemesi * Delillerin süresinde sunulmaması, * İsticvap talep edilmemesi ...

Read More »

Kıdem tazminatı alacağı ne zaman zamanaşımına uğrar?

Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanununun 125 inci maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesinde de genel zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatında 10 yıllık zamanaşımının başlangıcı fesih tarihidir. Kesintili çalışmalarda zamanaşımı her bir kesinti ile bir sonraki çalışma başlangıcı arasında ...

Read More »

Kıdem tazminatına en yüksek banka mevduat faizi nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre fesih tarihinden itibaren mevduata fiilen uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır. Uygulamada icra dairelerinde en yüksek mevduat faizi hesaplamasıyla ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Mahkemece kıdem tazminatı alacağının 1475 Sayılı İş Kanunu 14.maddesi gereği en yüksek mevduat faizi uygulanmasına karar verildiğinden, ...

Read More »

Kıdem tazminatının hesaplanma yöntemi

4857 Sayılı Yasa md. 120 ve geçici 6. maddenin atıf yaptığı 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatının hesabı için, öncelikle işçinin brüt çıplak günlük yevmiyesi belirlenir. Toplu İş Sözleşmesi  ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği 30 ile çarpılır. Bu ücrete süreklilik ve düzenlilik arz eden yol ve yemek yardımı gibi sosyal ...

Read More »

Belirsiz süreli sözleşmelerde, sözleşmenin işçi tarafından feshedilmesi

İşverenin, işçiye karşı, sözleşmeden ve kanundan kaynaklanan  ücret ödeme, işçiyi bakıp gözetme, eşit davranma gibi kurallara uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. İşverenin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda işçi, iş sözleşmesini haklı olarak feshetme hakkına sahiptir. İşçinin haklı fesih sebepleri 3 ayrı başlık altında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun. 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin ...

Read More »

İşçinin, muvazzaf askerlik dışında silah altına alınmasının kıdem tazminatına etkisi

İşçinin, muvazzaf askerlik kaçak iddaa ödevi dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silah iddaa siteleri altına alınması hali, 4857 sayılı iş kanununun 31 maddesinde kaçak bahis düzenlenmiş olup, bu durum,  1475 sayılı yasanın 14. illegal bahis maddesinde yer almadığından, işçinin kıdem hakkı bulunmamaktadır. İki ay yada en canlı bahis çok doksan gün süreyle, işçinin iş sözleşmesi online bahis askıda olduğundan, ...

Read More »

Kıdem tazminatında tavan uygulaması hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde, “Toplu sözleşmelerle ve hizmet akü­leriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümle­rine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez” şek­linde kurala yer verilmiştir. Belirtilen üst sınır, “genel tavan” olarak adlandırılabilir. En yüksek devlet memuru da Başbakanlık Müsteşarı olduğundan ...

Read More »