Home » İşçilik Alacakları » Kıdem Tazminatı (page 3)

Kıdem Tazminatı

İşçinin emeklilik sonrası yeniden emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshinin sonuçları

Emeklilik sebebiyle fesih hakkı bir kere kullanılabileceğinden sonraki fesih, Yargıtay’a göre istifa sayılmalıdır. Eğer işçi, emekli olmasına rağmen çalışmasına devam etmiş ise sözleşmeyi emeklilik nedeniyle feshederse, kıdem emekliliğe hak kazandığı tarihe göre hesaplanmalıdır. Sosyal Güvenlik Destek Primi ödendiğinden yeniden emekli aylığına hak kazanılamayacağından istifa sayılmalıdır. Somut olayda, davacının, 1994 yılında İbni-Sina Hastanesinden emekli olup kendisine 5454 sayılı Yasa gereğince yaşlılık aylığı ...

Read More »

Emeklilik sonrası çalışmaya devam eden işçinin iş akdini feshinin kıdem tazminatına etkisi

Emeklilik sonrası işverence iş akdinin feshi: Eğer işçiye, emekli olduğunda kıdem tazminatı ödenmemişse, işçi çalışmaya devam ettikten sonraki dönem haklı feshedilse bile, işçinin emekli olduğu dönemin kıdem tazminatı kabul edilmelidir. “Somut olayda davacının 06.AD.2843 plakalı araç ile 19.10 2004 tarihinde kaza yaptığı, araçta maddi hasar meydana geldiği anlaşıldığından, aracın zarar görmesinde davacının kusuru olup olmadığı hususunda uzman bilirkişiden rapor alınmadan, ...

Read More »

İşverenin haklı feshinden kaçmak için işçinin emekli olmasının sonuçları

Yargıtay, emeklilik hakkını kazanan işçinin, bu hakkını kullanmasında da Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kurallarına uygun davranması gerektiği, aksinin kabulü halinde işyerinde emeklilik hakkını kazanan bir işçinin işverene ve işyerine yönelebilecek her türlü eyleminin yaptırımsız kalabileceği görüşündedir. Yasal emeklilik hakkının kötü niyetli olarak işletilip işletilmediği hususu bu noktada önem kazanmaktadır. Ancak, işçi hakkında henüz başlatılmış bir disiplin soruşturması veya işverence ...

Read More »

İşçi, emeklilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra başka işte çalışabilir mi?

Yargıtay, geçmiş uygulamalarında, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim şartını tamamladıktan sonra, emeklilik nedeniyle işten ayrılanların, kısa bir süre sonra yeniden işe başlamalarını, hakkın kötüye kullanılması olarak saymakta iken, çalışma hakkının anayasal bir hak olduğu ve bu hakkın engellenemeyeceği fikrinden hareketle , bu görüşünden dönmüş olup, işten ayrıldıktan bir gün sonra dahi işçinin başka bir işe girmesine artık ...

Read More »

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma ve kıdem tazminatı

İki tür emeklilik hakkı vardır. Bunlar; 1-İşçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması hali 2-15 yıl 3600 prim gününün doldurulması ve yaşın beklenmesi halidir. 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya ...

Read More »

İşçinin çalışma koşullarında değişiklik halinde hakları nelerdir?

Çalışma koşullarında değişiklik uygulamada en çok, işçinin başka bir ile veya ilçeye nakli, çalışma şartlarının çalışma gün ve süreleri uzatılarak, maaş düşürülerek ağırlaştırılması, görev değişikliği yapılması, yeni çalışma şartlarını kabul etmeye zorlamak şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. İş hukukunun en tartışmalı alanlarından biri çalışına koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı olmayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı ...

Read More »

İşyerinde cinsel tacize maruz kalan işçinin hakları nelerdir?

İşverenin cinsel tacizde bulunması,4857 sayılı İş Kanununun 24 ündü maddesinin (II) numaralı bendinin (b) alt bendinde, işçinin haklı olarak iş sözleşmesinin feshine imkân veren nedenler arasında gösterilmiştir. İşveren vekilinin bu tür davranışı da aynı bent kapsamında değerlendirilmelidir. İşyerinde cinsel taciz eyleminin başka bir işçi ya da üçüncü bir kişi (örneğin müşteri) tarafından gerçekleştirilmesi de imkân dahilindedir. İşyeri, işverenin hakimiyet alanını ...

Read More »

Yargıtay: Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi, kıdem tazminatı alırsa da ihbar tazminatı alamaz

“…Davacı askerlik öncesi çalışması için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine bulunmuştur. İhbar tazminatı iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olduğu için, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Yine, işçinin 1475 sayılı yasanın 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ...

Read More »

Yargıtay: Askerlik nedeniyle işverenin haklı fesih imkanı yoktur

Özet: İşveren askerlik nedeniyle sözleşmeyi feshederse hem kıdem hem de ihbar tazminatı öder. “….Somut olayda davacı taraf iş akdinin işveren tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini iddia etmiştir. Davalı taraf ise Tepebaşı Askerlik Şubesi Başkanlığı’nın yazısı üzerine davacının iş akdinin mecburen feshedildiğini savunmuştur. Yukarıda belirtilen madde metninden de anlaşılacağı üzere; muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile iş akdinin işçi tarafından feshi halinde ...

Read More »

Askerlik borçlanması – Fark kıdem tazminatı Yargıtay Kararları

“Somut olayda; davacı işçi dava dilekçesinde; işyerinin özelleşmesi nedeni ile iş sözleşmesinin sona erdirildiğini belirterek askerlikte geçen süre için fark kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Dosyada hizmet akdinin nasıl sona erdiğine dair yazı bulunmamakla birlikte, işten ayrılma belgesinde; çıkış nedeni olarak işyerinin kapanması bildirildiği gibi, SSK kaydından da davacının 6.10.2004 tarihinden sonra ve halen başka işyerinde çalıştığı görülmektedir. Böyle olunca iş ...

Read More »