Home » İşçilik Alacakları » Kıdem Tazminatı (page 2)

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı hesabında ikramiyenin etkisi nedir?

İşyerinde ikramiye uygulaması mevcutsa, ihbar ve kıdem tazminatının hesabında, ikramiye, 365 e bölünerek bir güne düşen miktar belirlenmelidir. Özetle, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin hesabında ikramiye ve benzeri parasal hakların fesihten geriye doğru bir yıl içinde ödenen miktarlarının tespit edilerek toplanması, sonra 365’e bölünerek bir güne düşen miktarının bulunması gerekir. Eğer ikramiye, maaşa dahil edilerek ödeniyorsa, giydirilmiş ücret adı altında ikramiyenin ...

Read More »

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücretin hesaplaması nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihte önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır. Bildirim öneli tanınmaksızın ve ihbar tazminatı da ödenmeden (tam olarak ödenmeden) işverence yapılan fesih durumunda ise, bildirim öneli sonuna kadar işyerinde uygulamaya konulan ücret ...

Read More »

Tasfiye niteliğinde kıdem tazminatı ile avans niteliğinde kıdem tazminatı ayırımı

1475 sayılı yasanın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında da işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi hizmet birleştirmesi için gerekli bir koşuldur. ...

Read More »

İşçiye çalışırken kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemelerin kıdem tazminatından mahsubu usulü

İşçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli nedenlerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemeler, Yargıtay’a göre  avans niteliğinde sayılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı hesaplanmalı, daha önce avans olarak ödenen miktar ödeme tarihinden fesih tarihine kadar hesaplanacak yasal faiziyle birlikte mahsup edilmelidir. Kıdem tazminatına hak kazanmadığı ...

Read More »

Kıdem tazminatına işleyecek faize ilişkin hakkın saklı tutulmaması ve sonuçları

Kıdem tazminatı ödeme anında faiz hakkı saklı tutulmuşsa, bilirkişi raporu ile hesaplanan faizin hüküm altına alınması gerekir. Böyle bir ihtirazı kayıt bulunmaması durumunda ise, asıl borcun ödenmesiyle birlikte geri bir hak olan faiz hakkının da son bulacağı gözetilerek, faiz isteğinin reddine karar verilmelidir. Kıdem tazminatı taksitlerle tamamen ödendikten sonra saklı tutulmamışsa faiz istenemez. Kıdem tazminatı taksitlerle tamamen ödendikten sonra faiz ...

Read More »

Kıdem tazminatına işleyecek faiz nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrası hükmüne göre, kıdem tazminatının gününde ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. Faiz başlangıcı fesih tarihi olmalıdır. İş sözleşmesinin ölüm ya da diğer nedenlerle son bulması faiz başlangıcını değiştirmez. Ancak, yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için ...

Read More »

İşçi yakınını kaybeden mirasçılara: Kıdem tazminatını işverenden alabilirsiniz

İşçi yakınını kaybeden mirasçılar, gerek yaşadıkları üzüntü, gerekse böyle bir hakları olduğunu bilmediklerinden, işverene karşı herhangi bir talepte bulunmamaktadırlar. Oysa işçinin ölümü halinde, mirasçılarının, ölüm nedeni ne olursa olsun kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin ilk fıkrasında, işçinin ölümü halinde kıdem tazminatı hakkının doğacağı hükme ...

Read More »

Evli işçi, boşanıp yeniden evlenirse, evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilir mi?

Eşinden boşanıp tekrar evlenerek evlilik nedeniyle sözleşmeyi fesih, Yargıtay’a göre  hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Ancak muvazaa söz konusu değilse, eşinden boşanıp tekrar evlenen kadın işçi de iş akdini evlilik nedeniyle feshedip kıdem tazminatı talep edebilir. “…Somut olayımızda, davacı kocasından 1.11.2004 tarihinde şiddetli geçimsizlikten boşanmıştır. Karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Boşanma dosya içeriğinde davalı eş boşanma istemine karşı koymamıştır. Dava tek oturumda ...

Read More »

Evlilik nedeniyle evlilik öncesi iş akdini fesheden işçi hangi durumda tazminat alabilir?

Kural olarak, kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Dolayısı ile evlenmeden önce evlilik nedeniyle iş akdini fesheden kadının, kıdem tazminatına hak kazanması mümkün değildir. Ancak, evlilik nedeniyle, evlilik öncesi kadın işçi tarafından verilen istifa dilekçesi, evlilik tarihinden sonra geçerli olmak üzere verilmiş ise ve işçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşma mevcut ise, işçinin istifa tarihinde evli olmaması, ...

Read More »

Evlilik nedeniyle iş akdinin feshi hakkında bilinmesi gerekenler

4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi yollamasıyla, halen yürürlükle olan 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, bayan işçinin evlendiği tarihten itibaren bir vıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde feshedebileceği hükme bağlanmıştır. Kadın işçinin evlilik sebebiyle fesih hakkı, evlilik tarihinden itibaren başlar. Bu hak, sadece bayan eşe tanınmış olup, resmi evlilik işleminin tamamlanmasından itibaren bir ...

Read More »