Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı (page 3)

İhbar Tazminatı

Yargıtay 9.HD 2006/4823 E, 2006/10605 K İhbar tazminatı

“İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk söz­leşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona erdirmesi mümkündür. Fesih hakkı iş söz­leşmesini derhâl veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır. Maddede dü­zenlenen bildirimli fesih, belirsiz süreli iş ...

Read More »

Brüt ve net İhbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

İş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca;   İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı ...

Read More »

İhbar tazminatı miktarı sözleşme ile arttırılabilir mi?

İhbar tazminatı miktarının sözleşmelerle artırılıp artırılamayacağı uygulamada önem kazanmıştır. Yargıtayca, ihbar tazminatı miktarının sözleşmelerle artırılamayacağı, zira madde hükmünün kamu düzeni ile ilgili olup sözleşmelerle artırılabilecek hususun sadece fesih bildirimi sürelerinden ibaret bulunduğu görüşü kabul edilmişti. Bu görüşe katılmak olanaksızdı. Zira, İş Kanununun ihbar tazminatı hükmünün, sürelerin artırılabilmesine ilişkin üçüncü fıkrası gibi nispi emredici nitelikte olduğu ve tazminat miktarını bildirim sürelerini ...

Read More »

İhbar tazminatı talep edebilmenin şartları nelerdir?

İş Kanununda gösterilen bildirim koşuluna uymadan işi terkeden işçi ya da aynı şekilde işçinin işine son veren işveren, Kanundaki bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarım tazminat olarak ödemek zorundadır (m. 17/IV). Yargıtaya göre, istifa edenlerin ihbar öneli içinde ihbarsız ayrılması halinde, ihbar öneline uymanın işverence istenmediği ve bunun işyerinde bir iş şartına dönüştüğü anlaşıldığından işçinin ihbar öneline uymadan ayrılmasında tazminat ödeme ...

Read More »

İş Kanununda yer alan fesih bildirim süreleri nelerdir?

İş Kanununda, belirsiz süreli iş sözleşmelerine ilişkin olarak, işçinin çalışmış olduğu sürelere göre bildirimden sonra sözleşmelerin sona ermelerine kadar geçecek olan süreler gösterilmiş bulunmaktadır. İş Kanununda, işçinin işyerinde kıdemi arttıkça fesih bildirimi sürelerinin de artması kabul edilmiştir. Kanuna göre, fesih bildirimi süresi, işi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki, işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi ...

Read More »