Home » İşçilik Alacakları » İhbar Tazminatı (page 2)

İhbar Tazminatı

Fesih bildirimi nedir? Bu süre en fazla ne kadar olabilir?

Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması, 4857 sayılı İş Kanununun 109. mad­desinin bir sonucudur. Ancak yazılı şekil şartı, geçerlilik koşulu olmayıp ispat şartı­dır. Fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı anda sonuçlarını doğurur. Ulaşma, muhata­bın hâkimiyet alanına girdiği andır. Fesih bildirimi karşı tarafa ulaşması ile sonuçlarını doğurur ve bundan tek taraflı olarak dönülemez. Yargıtayın daha önce verilen kararlarında, derhal yapılan fesih­lerde henüz ihbar tazminatı ...

Read More »

İş arama izni verilmemesi ihbar önelinin geçerliliğini etkiler mi?

4857 sayılı İş Kanununun 27 nci maddesinde, “Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesinlisi yapmadan vermeye mecburdur. îş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isleyen işçi, bunu işten ...

Read More »

İhbar tazminatı nedir? hangi hallerde ihbar tazminatına hak kazanılır?

İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı tarafa yönelt­tiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona erdirmesi mümkündür. Fesih hakkı iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gere­ken bir haktır. Maddede düzenlenen bildirimli fesih, belirsiz süreli iş ...

Read More »

İşe iade kararı halinde işçiye önceden ödenen ihbar tazminatının akıbeti ne olur?

İşçinin açmış olduğu işe iade davası sonunda, daha önce ihbar öneli tanınmış olan feshin geçersizliğinin tespit edilmesi, kararın kesinleşmesi ve işçinin işe başla­mak için başvurması halinde, işçiye tanınmış olan önceki ihbar önelinin bir değeri olmaz. İşçinin işe başlatılmaması halinde işe başlatmama tarihi fesih tarihi olduğun­dan, belirtilen fesih tarihine göre ihbar tazminatının ödenmesi gerekir. Geçersiz sayı­lan fesihte kullandırılan ihbar önelinin işe ...

Read More »

İhbar öneli, sözleşme ile en fazla ne kadar arttırılabilir?

Kanunda öngörülen ihbar önellerinin, taraflarca sözleşme ile arttırılması mümkün ise de, işçi aleyhine azaltılması mümkün değildir. Yapılacak arttırmada da bir kısım sınırlamalar sözkonusudur. İhbar önelinin üst sınırı, en fazla ihbar ve kötüniyet tazminatı top­lamı kadar (yasal ihbar önelinin 4 katı) olabilir. İhbar önelleri, fahiş şekilde ve yasal ihbar önelinin 4 katından fazla olarak düzenlenmiş olması durumunda, mahkemece, hakkaniyete uygun bir indirim yapılması ...

Read More »

Haklı nedenle iş sözleşmesini fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanır mı?

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir sebebi olmaksızın ve usulüne uygun bildirim süresi tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25. madde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanunun 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar süresi tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine ...

Read More »

İhbar tazminatı için faiz başlangıcı nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17.maddesine göre ödenmesi gereken ihbar tazminatında faize hak kazanabilmek için kural olarak işve­renin temerrüde düşürülmesi gerekir. Bununla birlikte bireysel ya da toplu iş sözleş­mesiyle, iş sözleşmesinin feshi halinde ihbar tazminatının ödeme zamanıyla ilgili ola­rak açık bir hükme yer verilmişse, belirlenen ödeme tarihi faiz başlangıcı olarak esas alınır (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 tarih. 2008/30158 E, 2008/28418 K). İşe iade ...

Read More »

Yargıtay 9.HD. 2008/11880 E, 2009/32502 K İhbar tazminatı

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin kanu­nun 24 ve 25. maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş ol­ması ve 17. maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanın­mamış olması hâlinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedeni ...

Read More »

Yargıtay 9.HD 2007/24490 E, 2008/20203 K İhbar Tazminatı

Bildirim sürelerine ilişkin 4857 sayılı yasanın 17. maddesindeki kurallar nispî emredici niteliktedir. Taraflarca bildirim süreleri ortadan kaldırılamaz ya da azaltılamaz. Ancak, sürelerin sözleşme ile arttırılabileceği kanunda düzenlenmiştir. Ancak, bildirim önellerinin arttırılabileceği belirtilmiş olmakla birlikte, yasada bir üst sınır ön­görülmemiştir. Dairemiz tarafından, üst sınırın hâkim tarafından belirlenmesi ve en fazla ihbar ve kötüniyet tazminatlarının toplamı kadar olması gerektiği kabul edilmek­tedir (Yargıtay ...

Read More »

Yargıtay 9.HD 2007/24004 E, 2008/17671 K İhbar Tazminatı

…..Fesih bildiri­minin yazılı olarak yapılması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 109. maddesinin bir sonucu­dur. Ancak yazılı şekil şartı, geçerlilik koşulu olmayıp ispat şartıdır. Fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı anda sonuçlarını doğurur. Ulaşma, muhatabın hâkimiyet alanına girdiği andır. Fesih bildirimi karşı tarafa ulaşması ile sonuçlarını doğurur ve bundan tek taraf­lı olarak dönülemez. Dairemizce, daha önce verilen kararlarda, derhâl yapılan fesih­lerde henüz ihbar ...

Read More »