Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai (page 5)

Fazla Mesai

Fazla mesai alacaklarının ispatı

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması ...

Read More »

Fazla çalışma ücretinde faiz, zamanaşımı ve hakkaniyet indirimi

Fazla çalışma ücreti geniş anlamda ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, istekle bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında kısmi dava açılması halinde dava veya ıslah tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar ...

Read More »

Fazla mesai ücreti hesaplama yöntemi

Hesaplamalarında en çok hata yapılan, içtihatları yanlış yorumlanmaya uygun alacak türüdür. 4857 Sayılı Yasa md. 41 uyarınca fazla süreli çalışma ücretinin %25, fazla mesai ücretinin %50 zamlı ödenmesi gerekir. Kuşkusuz saat ücretinin %50 zamlı kısmından bahsedilmektedir. Saat ücretinin bulunması değişkenlik gösterir. Taraflar arasında sözleşme ile başkaca bir ödeme kararlaştırılmamış ise saat ücreti; Aylık maktu ücret / 30 / 7,5 şeklinde ...

Read More »

Fazla çalışmaların tespitinde bordro okuma usulü

Bordrolarda fazla çalışma ücreti genel olarak aşağıdaki şekilde görülür; Aylık ücret gün/saat 900 TL(günlüğü 30 TL) Normal gün 25 750 Hafta tatili 4 120 Genel Tatil 1 30 Fazla mesai 10 60 Toplam 960 TL Görüldüğü üzere bu bordroda 10 saat karşılığı fazla çalışma 900/30/5= 6 TL(1 saat karşılığı %50 artırılmış fazla çalışma ücretidir) fazla çalışma ücreti formülüyle 10 saat ...

Read More »

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İş Kanunu’nda, İşin düzenlenmesi başlığı altında genel olarak çalışma süreleri düzenlenmiştir. Buna göre: “Çalışma süresi (1) Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ok cümle: 10/9/2014-6552/7 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı ...

Read More »

Gece çalışmalarında fazla mesai ücreti

İşçilerin gece çalışmaları Yasanın 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uya­rınca günde yedi buçuk saati geçemez. Yasada belirtilen bu süre günlük çalışmanın, dolayısıyla fazla çalışmanın bir sınırını oluşturur. Gece çalışmaları yönünden hafta­lık kırk beş saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa dahi, günde yedi buçuk saa­ti aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir. Yargıtay’ın kararı bu yönde­dir (Yargıtay 9.HD. 23.6.2009 gün 2007/40862 ...

Read More »

İşçilik alacaklarında faiz

Gerek İş Kanununda, gerekse Borçlar Kanununda, kı­dem ve ihbar tazminatı alacakları için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanununun 125 inci maddesi uyarınca on yıl­lık zamanaşımına tabi tutulmuştur. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borç­lar Kanunu’nun 146 ıncı maddesinde de genel zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiş­tir. Fazla çalışma ...

Read More »

Part time çalışanlarda fazla mesai nasıl hesaplanır?

İşçinin normal çalışma ücretinin sözleşmelerle haftalık kırk beş saatin altında belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak kırk beş saate kadar olan çalış­maları “fazla sürelerle çalışma” olarak adlandırılır (İş Kanunu, md. 41/3). Bu şekilde fazla saatlerde çalışma halinde ücret, normal çalışma saat ücretinin yüzde yirmi beş fazlasıdır.

Read More »

Fazla mesai ücreti işçinin son ücretine göre mi hesaplanır?

Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 16.02.2006 gün, 2006/20318 E, 2006/3820 K.). Bu durumda fazla çalışına üc­retlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi yeterli olmaz. İstek konusu dönemler açısından da ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekir. İşçinin geçmiş dö­nemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde, bilinen ücretin ...

Read More »

Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışanların fazla çalışmaları nasıl hesaplanır?

 Sağlık Bakanlığı nezdinde Türkiye’deki hastanelerde statü hukuku dışında hem­şire, ebe, doktor, eczacı, anestezi uzmanı vs. olarak çalışanlar, haftalık normal mesa­ilerinde fazla çalışma yapmadıklarından, sadece tuttukları nöbetlerle sınırlı olarak fazla çalışma yapmış olmaktadırlar. Nöbet çizelgeleri ile belirlenen bu tür çalışmalar hafta içi ve hafta sonu olarak gerçekleşmekledir. Hafta içi nöbetler 17:00-08:00 saat­leri arasında 15 saat olarak yapılmaktadır. İşçinin yaptığı işin niteliğine ...

Read More »