Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai (page 4)

Fazla Mesai

Fazla mesai alacağı – Yargıtay Kararları

“…Somut olayda davacının fazla çalışma ücretleri davacıya ait “Yurt Dışı Hizmet Akdi “ başlıklı iş sözleşmesinin ekindeki “ Çalışma Düzeni ve Tarifeleri” başlıklı belgeye göre hesaplanmış ise de bu belgede belirtilen “ Toplam çalışma hafta içi 6 gün, 48 saattir “, “ 8 saat normal mesaidir. 8 saat normal mesainin üstüne yapılacak olan 2 saatlik mesai normal ücretinin saat başına ...

Read More »

Puantaj kayıtları – Fazla çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, davacı dava dilekçesinde hastanede 24 saat çalışıp 48 saat dinlenerek çalıştığını iddia etmesine rağmen, bizzat kendisinin ibraz ettiği puantajlardan ve emsal gösterdiği dava dosyasından çalışma şeklinin her zaman bıı şekilde olmadığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca öncelikle saal yazan çizelgelere ait dönemlerde, bu çizelgelerde belirtilen saatlerde çalıştığı kabul edilmeli, ancak çizelge bulunmayan dönemlerde tanıkların ifadesiyle de doğrulandığı şekilde 24 saat ...

Read More »

Resmi kurum kayıtları – Fazla çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda davacı, davalı belediye emrinde kamyon şoförü olarak görev yapmıştır. Kamuya ait araçların kimin tarafından, ne zaman, ne şekilde kullanılacağı yasal olarak belirlenmiştir. Kamuda çalışan hiçbir şoförün yazılı talimat almadan kamu aracını garajdan çıkarması ve aracın riskini üstlenmesi düşünülemez. Bu nedenle kamyon şoförü olarak görev yapan davacının, aracı kullandığı saatler kayıt altında olmak durumundadır. Davacı fazla çalışma saatlerini araç ...

Read More »

İşyeri kayıtları – Fazla Çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda işe giriş çıkış saatlerini gösteren dijital kayıtların davacının imzasını içermediği, bordrolarda da fazla çalışma sütununun bulunmadığı gerekçe gösterilerek tanık beyanlarına itibarla günde 3 saat üzerinden fazla çalışma alacağı hesaplanmıştır. Dosyada mevcut dijital kayıtlar incelendiğinde aylık olarak düzenlenip, günlük işe başlayış ve bitiş zamanını gösterdiği, çalışan işçinin imzasını veya yetkililerin onayını taşımadığı görülmektedir. Söz ...

Read More »

Fazla mesai- İsticvap – Yargıtay kararları

“…Davacı fazla mesai karşılığı olan alacaklarının ödenmediğini iddia etmiş, davalı ise fazla mesai karşılığı olan miktarların ödendiğini ileri sürmüştür. Davacı tanıkları duruşmada alınan beyanlarında fazla mesai ile ilgili son bir yıla ait alacaklarının ödenmediğini belirtmişlerdir. Davacı isticvap olunarak bu husus sorulmalı ve durum açıklığa kavuşturulmalı, sonucuna göre gerekirse yeniden bilirkişi raporu alınarak sonuca göre karar verilmesi gerekir. Yukarıda açıklanan hususlar ...

Read More »

Fazla mesai – Tanık beyanları – Yargıtay kararları

“…Fazla çalışma tanık beyanlarıyla ispatlanmıştır. Mahkemenin fazla çalışma yapıldığının ispatını sadece yazılı delillere dayandırarak puantaj kaydı, çalışma çizelgeleri bulunmaması nedeniyle isteği reddetmesi hatalıdır. Somut olayda davacı davalıya ait kreşte aşçı olarak haftada 6 gün 07.30- 17.30 saatleri arasında çalıştığını iddia etmiştir. Mahkemece dinlenen ve davalı işyerinde davacı ile birlikte çalışmış olan davacı tanıkları sabah 07-07.30 saatleri arasında gelerek çocukların kahvaltılarını ...

Read More »

Fazla mesai – Hayatın olağan akışı – Yargıtay kararları

“…Somut olayda her ne kadar davacı tanıkları davacının haftanın 6 günü 16.0- 08.00 saatleri arasında çalıştığını beyan etmişlerse de bir insanın haftanın 6 günü 16.00-08.00 saatleri arasında çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yukarıda açıklandığı gibi davacı ile aynı şekilde çalışan davacı O.V. tarafından açılan davada dinlenen davacı tanıkları davacının 1 gün aralıklarla çalıştığını beyan etmişlerdir. Mahkemece davacının çalışma gün ve saatleri ...

Read More »

Bordroda fazla mesai yapmadım yazması – Yargıtay kararları

“…Davacının İmzasını taşıyan 2001 yılı aralık ayı ve sonrasına ait aylık ücret bordrolarında “fazla mesai yapmadım, aylık istihkakımı tam olarak aldım” ibaresi yazılıdır. Ancak söz konusu bordrolarda fazla mesai tahakkuku bulunmamaktadır. Taraflar arasında iş ilişkisinin devam ettiği sırada ücret bordrolarına eklenen bu tür ifadelerin geçerli olmadığı kabul edilmelidir. Davacı işçi bahsi geçen dönem içinde fazla çalıştığım kanıtlaması durumunda zamlı olarak ...

Read More »

Fazla çalışmanın ispatına ilişkin Yargıtay kararları

“…Davacı fazla çalışma yaptığını iddia ederek fazla mesai ücreti istemiştir. Fazla çalışma yaptığını ispat davacı tarafa, ücretlerinin ödendiği ise davalı tarafa aittir. Davacı fazla mesai yaptığını isimlerini bildirdiği tanıklarla ispatlamak durumunda olduğundan tanık ücretlerini ve posta giderlerini hakim tarafından verilen kesin süre içerisinde yatırmak suretiyle talebini kanıtlayabileceğinden HUMK 163. maddesi uyarınca kesin süre verilmeden davacının hak olarak hürriyetini engelleyecek şekilde ...

Read More »

Fazla çalışma ücreti talepli davalarda uygulamada en sık karşılaşılan hatalar

Mahkemeler tarafından yapılan hatalar: Ara dinlenme sürelerinin yazılı belge yoksa Kanundaki süreler olacağının dikkate alınmaması Bilirkişi raporu gibi hüküm kurulması kabule götüren sebeplerin hangi delile hangi sebeple üstünlük tanındığının açıklanmaması Bilirkişinin yapacağı hesaplamaların her birine dikkat edilip denetlenmemesi Çalışılmayan sürelerin raporda denetime elverişli gösterilip gösterilmediğine dikkat edilmemesi Deliller tamamlanmadan rapora erken göndererek ek raporlar alınmasına sebebiyet vermek Faiz talep ve tarihlerine ...

Read More »