Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai (page 3)

Fazla Mesai

Bekçilerde fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Davacının davalıya ait iki adet narenciye bahçesinde bekçilik görevi yanında, traktör sürme işlerinde de çalıştığı, bahçelerin birindeki evde ailesi ile birlikte oturduğu mahkemenin de kabullündedir. Bu durum da bekçilik görevi ile normal yaşamının iç içe girdiği anlaşıldığından anılan görevi nedeniyle fazla mesai yaptığının kabulüne olarak bulunmamaktadır. Böyle olunca anılan isteğin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. 9. HD. 2008/38853 E. ...

Read More »

Bankacılarda fazla çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, davacının çalışma şekline ilişkin işverence düzenlenmiş herhangi bir belge yargılama sırasında sunulmamıştır. Davalı vekili, yargılama sırasında işçinin fazla çalışma yapmadığına dair savunma getirmiştir. Mahkemece şahit beyanları değerlendirilerek yapılan hesaplamaya göre alacak hüküm altına alınmıştır. Davalı savunmalarında, işyerinde çalışanların mesai girişlerini sisteme kendilerinin girdiği, buna göre bordro düzenlendiği, bankanın sisteme müdahale yetkisinin bulunmadığı, ihtirazi kayıt olmadığından fazla mesai alacağı ...

Read More »

Fazla mesai alacaklarında hakkaniyet indirimi

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD. 11.2.2010 gün 2008/17722 E, 2010/3192 K; Yargıtay, 9.HD. 18.7.2008 gün 2007/25857 E, 2008/20636 K.). Ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. 9. Hukuk Dairesi, önceki kararlarında; ...

Read More »

Prim – Fazla çalışma ilişkisi -Yargıtay kararları

“…Mahkemece davacının fazla mesai ücret talebinin prim usulü ile çalışması, mesai saatlerini kendisinin ayarlaması nedeni ile reddine karar verilmiş ise de, bu kabul yerinde değildir. Davacının hesaplamalara esas dönem itibari ile yaptığı görevler dikkate alınarak (organizasyon şemasında üstünde amirinin olup olmadığı önemli olmayıp) fiilen çalıştığı yerde üstünde ona emir ve talimat veren amirinin bulunup bulunmadığı araştırılmalı, araştırma sonucu davacının çalıştığı ...

Read More »

Fazla çalışma – Bordroda tahakkuk bulunması- İhtirazi kayıt – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, davalı tarafından ibraz edilen ve dosya içerisinde yer alan bazı aylara ait ücret tahakkuk bordrolarında fazla mesai tahakkukunun yapılıp ücretlerinin ödendiği tespit edilmiştir. Davalının bu tespit ile aynı yöndeki iddiasına karşı davacı, 24.06.2010 havale tarihli dilekçe ile imza inkarında bulunmuştur. Mahkeme ise bu husus üzerinde hiç durmamıştır. Bordro asıllarının getirtilip davacının imzaya ilişkin itirazları doğrultusunda gerekli incelemenin yapılarak ...

Read More »

Fazla çalışmanın sözleşmede ücrete dahil edildiği durumlar – Yargıtay kararları

Somut olayda, davacının 14.10.2004-20.08.2010 tarihleri arasında tasarım sorumlusu olarak çalıştığı iş sözleşmesinin davalı tarafından bildirimli olarak feshedildiği, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin 3-b. maddesi “Haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Personelin kararlaştırılan ücretine (şayet yapılırsa); iş kanununda belirtilen orandan fazla mesai ücreti, milli ve dini tatil günleri ücretleri, öğle paydosu çalışmaları ile ikramiyelerde dahildir.” şeklinde düzenlendiği, karara esas kabul ...

Read More »

Fazla çalışma karşılığının ücret yerine dinlenme olarak kullandırılması – Yargıtay kararları

“… Davacının fazla çalışma yaptığı süreler karşılığı serbest zaman kullanmak istediğine dair muvafakati olmamasına rağmen fazla çalışmalar için serbest zaman kullanımı yapılarak denkleştirme yapıldığı gerekçesi ile yanlış değerlendirme sonucu fazla çalışma ücreti alacağının hatalı olarak belirlenmesi doğru değildir.”(22. HD. 2012/9344 E. 2013/891 K. 25.01.2013) “…Davalı işveren tarafından bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesine itiraz olarak sunulan dilekçe ekinde sürekli izin kağıdı ...

Read More »

Yargıtay kararları ışığında işçinin ara dinlenmesi ve fazla çalışma hesabına etkisi

İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre dört saat veya daha kısa ...

Read More »

Fazla sürelerle çalışma – Yargıtay kararları

“…Mahkemece, dosya içine getirtilen işyerinde çalışılma şeklini gösteren mesai çizelgeleri, tanık anlatımları ve dosya kapsamı belgeler birlikte değerlendirildiğinde davacı işçinin haftada 44 saat çalıştığı, sözleşmede kararlaştırılan 36 saatlik çalışmayı aşan 8 saatlik mesai alacağı bilirkişi raporunda hesaplandığı davacının haftalık çalışması 45 saati aşmadığından 36 saati aşan çalışmalar fazla süreli çalışma kabul edilip bilirkişi tarafından %25 zamlı hesaplandığı; bazı haftalar hafta ...

Read More »

Fazla çalışma – Bölge çalışma müdürlüğü kayıtları – Yargıtay kararları

“…Davacı davalı işyerinde haftanın altı günü 06:00-20:00 saatleri arasında çalıştığını belirtmiştir. Davacı tanıkları, mesaiye başlama ve bitiş saatleri konusunda farklı beyanlarda bulunmuşlardır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftada 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de davacı tanıklarının beyanı iddianın doğruluğunu ve bilirkişi raporundaki tespitin isabetli olduğunu kabule yeterli değildir. Davacı ve arkadaşlarının şikayeti üzerine iş ...

Read More »