Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai (page 2)

Fazla Mesai

Radyaloglarda fazla çalışma – Yargıtay kararları

Radyologlar günde 5 saatten fazla çalışamayacaklarından her gün için günlük 5 saati aşan kısım fazla çalışmadır. Ancak 2010 yılında yapılan değişiklikle haftalık 35 saate çıkarılmıştır. 2010 yılı öncesi günlük 5 saati aşan 2010 sonrası haftalık 35 saati aşan kısım fazla çalışmadır. 3153 sayılı Kanun’a dayanılarak. Bakanlar Kurulunun 2/10857 sayı 27.04.1939 tarihli Kararnamesiyle yürürlüğe konulan, 06.05.1939 tarih 42013 sayılı Resmi Gazete’de ...

Read More »

Pazarlama elemanı – Satış temsilcisi -Fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Somut olayda davacının pazarlama elemanı (satış temsilcisi) olarak çalıştığı, yaptığı iş itibari ile kendi mesai saatlerini ve çalışma şeklini kendisinin belirlediği anlaşıldığından davacının fazla mesai ücreti talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır. 9.HD. 2009/24994 E. 2011/39196 K. 24.10.2011 …Somut olayda, davacının davalı şirkette çalışan 7 Bölge Satış Sorumlusundan birisi olduğu, bölge satış sorumlularının sorumlu oldukları bölgelerin içindeki bayilere firma adına ziyarette ...

Read More »

Öğretmenlerde fazla mesai- Yargıtay kararları

…Davacı işçi ek ders ücreti isteğinde bulunmuş, iddiasını ispat yönünde yazılı delil sunamamıştır. Bilirkişi raporunda tanık beyanlarına itibar edilerek haftada 10 saat olarak ek ders ücrcli hesaplanmıştır. Ek ders iddiasının soyut tanık anlatımları ile kanıtlanması mümkün değildir. Ek ders ücreti ile yüzde bir fazla ödemeye dair isteklerin reddi gerekirken yazılı şekilde taleplerin kabulü de hatalı olmuştur. 9.HD. 2010/42521 E. 2013/5273 ...

Read More »

Otel çalışanlarının fazla çalışması – Yargıtay kararları

…Dosyaya ibraz edilen ibranamede davacı 01.05.2002-28.02.2006 tarihleri arasındaki çalışması karşılığı kıdem ve ihbar tazminatları yönünden miktar belirtilmek suretiyle fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacaklarını miktar belirtmeden aldığını belirterek işvereni ibra etmiştir. Duruşmada alman beyanında ibranamedeki imzanın kendisine ait olduğunu, ne zaman ne şekilde imzaladığını hatırlamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmediğini, makbuzlarındaki imzanın da kendisine ait olduğunu, ücret ödemelerinde boş ...

Read More »

Müdürler-Üst Düzey yöneticilerde fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bodrum 1.Asliye Hukuk (İş) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 13.05.2004 gün ve 2001/660 E- 2004/314 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 28.06.2005 gün ve 2004/28346-22954 sayılı ilamı ile; (… 1 -Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektiriei sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarıyla davalının ...

Read More »

Madencilerde fazla çalışma – Yargıtay kararı

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunu ile İş Kanunu 41.maddesinde yapılan değişikliğe göre: “(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı ...

Read More »

Kapıcı – Kalorifercilerde fazla çalışma – Yargıtay kararları

Kapıcılık hizmetlerinin diğer işlere göre bir farklılık gösterir. Bu nedenle 1475 sayılı Yasada olduğu gibi, 4857 sayılı İş Kanununda da konut kapıcıları hakkında ayrı düzenlemeler getirilmiş, 110 uncu maddede “Konut kapıcılarının hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutları ile ilgili hususların düzenlenmesinde uygulanacak değişik şekil ...

Read More »

Home office çalışma ve fazla mesai – Yargıtay kararları

…Somut olayda satış temsilcisi olan davacının home ofis sistemi ile çalıştığı, çalışma saatlerini kendisinin belirlediği anlaşılmakla, davacının fazla mesai alacağı talebinin reddi gerekirken hatalı değerlendirme sonucu kabulü bozmayı gerektirmiştir. 9.HD. 2009/33364 E. 2011/46748 K. 01.12.2011 Davacı, fazla çalışma alacağı talep etmiş, davalı ise fazla çalışma yapmadığını belirtmiştir. Davacının ilaç mümessili olarak “home office” yöntemiyle evinden çalıştığı, günlük çalışma programını kendisinin ...

Read More »

Güvenlik görevlilerinde fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Somut olayda, davacı güvenlik görevlisi olup, 24 saat çalışıp 48 saat dinlenmektedir. Anılan çalışanlar, haftalık normal mesailerinde fazla çalışma yapmadıklarından sadece tuttukları nöbetler olduğunda fazla çalışma yapmış olmaktadırlar. Bunun belirlenmesi için, normal mesai devam çizelgeleri mutlaka getirti lmelidir. Nöbet çizelgelerinin dosyaya sunulmaması durumunda ise tanık beyanlarına itibarla hesaplama yapılmalıdır. Davacının haftalık çalışması, 45 saati doldurmasa da, nöbetleri 24 saat sürmektedir. ...

Read More »

Yargıtay kararları ışığında basın çalışanlarında fazla çalışma

5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesinde, günlük iş süresi gece ve gündüz devrelerinde sekiz saat olarak açıklanmıştır. Günlük sekiz saati aşan çalışmalarla, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerle yapılan çalışmaların “fazla saatlerde çalışma” olduğu aynı maddenin ikinci fıkrasında açıklanmıştır. Değinilen maddenin dördüncü fıkrasında ise, “ her bir fazla çalışma saati ...

Read More »