Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai

Fazla Mesai

Fazla çalışma ücretinin hesaplanmasına ilişkin Yargıtay kararları

4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. Ancak tarafların anlaşması ile bu normal çalışına süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesi benimsenmiştir. Yasanın 41 inci maddesine göre fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar olup, 63 üncü madde hükmüne göre ...

Read More »

Fazla çalışma ücreti alacaklarında zamanaşımı – Yargıtay kararları

…Davacı, mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacağı yönünden davasını ıslah etmiştir. Davalı işveren, ıslaha karşı süresinde verdiği yazılı itiraz dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur. Hem mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun 126/3, hem de 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunun 147/1 maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Fazla çalışma, ...

Read More »

Fazla çalışma ücreti alacaklarında faiz – Yargıtay kararları

Fazla çalışma ücreti geniş anlamda ücret niteliğinde olup, 4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir. İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, istekle bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında dava veya ıslah tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar verilmelidir. …Davacının dava ve ...

Read More »

Fazla mesai- İbraname/ödeme çelişkisi – Yargıtay kararları

…Dosya içinde bulunan iki ayrı ibranamede davacının fazla çalışma ücretlerinin hafta tatili ile bayram tatili ücretlerinin ödendiği ve işverenin ibra edildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, cevap dilekçesi ile bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde davalı işveren davacının bahsi geçen çalışmalarının olmadığını savunmuştur. Bu durumda işverenin savunması ile ibranamenin içeriği birbiriyle çeliştiğinden ibranameye anılan istekler yönünden değer verilmesi doğru olmaz. Bilirkişi tarafından bu yönde ...

Read More »

Tır-Kamyon-Otobüs şoförlerinde fazla mesai – Yargıtay kararları

Tır şoförleri yurt içinde veya yurt dışına sefer yapmak olmak üzere iki şekilde çalışabilirler. Ülke içinde taşımacılık işinde çalışan tır şoförlerinin ücretleri taraflar arasında temel ücret olarak kararlaştırılabileceği gibi, sabit ücrete ilave olarak sefer sayısına ya da katedilen kilometre başına ödenen prim şeklinde gerçekleşebilmektedir. Uluslararası alanda çalışan tır şoförlerinin ücretleri genelde asgari ücret ve sefere bağlı prim esasına göre belirlenmektedir. ...

Read More »

Fazla çalışma ücreti ödemeleri – Yargıtay kararları

…Davalı tarafça, işçilik alacaklarının davacıya banka kanalıyla ödendiği savunulmuş ve buna ilişkin banka kayıtları dosya içine sunulmuştur. Ödeme, hukuki niteliği itibariyle bir itiraz olup, borcu sona erdiren bir vakıadır. Dolayısıyla her itiraz gibi bu itirazında mahkeme tarafından resen nazara alınması gerekir. Mahkemece, davacı işçiden, davalının ödemeye ilişkin savunmasına ve sunulan belgelere diyecekleri sorulup, ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılmadan, eksik inceleme ile ...

Read More »

Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi – İş akdinin haklı feshi – Yargıtay kararları

…Somut olayda dinlenilen davalı tanıkları ve SSK kayıtlarından davacının davalıya ait iş yerinden kuruma çıkışının bildirildiği tarihin ertesi günü bir başka iş yerinde çalışmaya başladığı sabit ise de dava dilekçesinde davacı tarafça fazla çalışma ücretinin ödenmediğinin beyan edildiği ve ihbar tazminatı talep edilmediği anlaşılmaktadır. Tüm dosya kapsamı ile davacının iş yerinde fazla çalışma yaptığı ve ücretlerinin işveren tarafından ödenmediği sabittir. ...

Read More »

İşçinin fazla mesai yapmak istememesi – Yazılı muvafakat – Yargıtay kararları

Fazla çalışma yapılması her yıl kabul edilmedikçe fazla çalışma yapmaya zorlanamaz. İş Kanunun 41. maddesinin 7. fıkrası hükmüne göre, işçinin fazla çalışma yapması için onayının alınması şarttır. Fazla Çalışma Yönetmeliği 9.maddesine göre işçinin onayının her yıl başında yazılı olarak alınması bir zorunluluktur. …Davacı işyerinde fazla mesai yapmadığı için kovulduğunu söylemiştir. Davalı cevap dilekçesin de iş sözleşmesinin 9. maddesi gereği fazla ...

Read More »

Tıbbi mümessillerde fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Somut olayda davacı ilaç tanıtımcı lığı işinde çalışmakta olup, yapılan işin niteliği gereği çalışma saatlerini kendisi belirlediğinden, fazla çalışma yapmadığı anlaşılmakla, yerel mahkemece hatalı değerlendirme ile fazla çalışma ücretine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir. 9.HD. 2010/17985 E. 2012/24356 K. 25.06.2012 …Somut olayda; davacı işçi ilaç tanıtım elemanı olarak çalışmış olup davacı şahitleri yapılan toplantılarla birlikte haftalık kırkbeş saati aşan çalışmaları açıklayan anlatımlarda ...

Read More »

Servis şoförlerinde fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Davacı işçi davalıya ait minibüste şoför olarak çalışmış olup, haftada 43 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek fazla çalışma ücreti isteği yönünden hesaplama yapılmıştır. Davalı ise, minibüs ve otobüsçüler kooperatifinden almış olduğu bir yazıyı ibraz ederek rapora itiraz etmiş ve çalışma süresi yönünden bu yazının değerlendirilmesini talep etmiştir. Mahkemece davalının anılan savunması üzerinde durulmamıştır. Belirtmek gerekir ki, davacı işçinin haftalık ...

Read More »