Home » Haberler (page 5)

Haberler

Resmi kurum kayıtları – Fazla çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda davacı, davalı belediye emrinde kamyon şoförü olarak görev yapmıştır. Kamuya ait araçların kimin tarafından, ne zaman, ne şekilde kullanılacağı yasal olarak belirlenmiştir. Kamuda çalışan hiçbir şoförün yazılı talimat almadan kamu aracını garajdan çıkarması ve aracın riskini üstlenmesi düşünülemez. Bu nedenle kamyon şoförü olarak görev yapan davacının, aracı kullandığı saatler kayıt altında olmak durumundadır. Davacı fazla çalışma saatlerini araç ...

Read More »

Fazla çalışma ücreti talepli davalarda uygulamada en sık karşılaşılan hatalar

Mahkemeler tarafından yapılan hatalar: Ara dinlenme sürelerinin yazılı belge yoksa Kanundaki süreler olacağının dikkate alınmaması Bilirkişi raporu gibi hüküm kurulması kabule götüren sebeplerin hangi delile hangi sebeple üstünlük tanındığının açıklanmaması Bilirkişinin yapacağı hesaplamaların her birine dikkat edilip denetlenmemesi Çalışılmayan sürelerin raporda denetime elverişli gösterilip gösterilmediğine dikkat edilmemesi Deliller tamamlanmadan rapora erken göndererek ek raporlar alınmasına sebebiyet vermek Faiz talep ve tarihlerine ...

Read More »

Fazla mesai alacaklarının ispatı

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması ...

Read More »

Fazla çalışmaların tespitinde bordro okuma usulü

Bordrolarda fazla çalışma ücreti genel olarak aşağıdaki şekilde görülür; Aylık ücret gün/saat 900 TL(günlüğü 30 TL) Normal gün 25 750 Hafta tatili 4 120 Genel Tatil 1 30 Fazla mesai 10 60 Toplam 960 TL Görüldüğü üzere bu bordroda 10 saat karşılığı fazla çalışma 900/30/5= 6 TL(1 saat karşılığı %50 artırılmış fazla çalışma ücretidir) fazla çalışma ücreti formülüyle 10 saat ...

Read More »

İşsizlik ödeneği (İşsizlik sigortası) hakkında bilinmesi gerekenler

İşsizlik sigortasından faydalanabilmek için: 1-İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışılmalıdır. 2-Kendi istek ve kusuru dışında iş kaybedilmelidir. 3-Fesihten önceki son 120 gün içinde prim ödenmiş olmalı ve aynı zamanda sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır. 4-Fesihten sonraki 30 gün içinde İşkur’a başvurulmalıdır. 30 günlük süre geçirilirse gecikilen ...

Read More »

Bakiye süre ücretine ilişkin Yargıtay kararları

“…Davacı davalı işyerinde özel öğretim kurumlan kanunu uyarınca belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmıştır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 5. maddesinde “Kurucu veya öğretmen sözleşmeyi yenilememek istediği taktirde sözleşme süresinin bitiminden en geç bir ay önce bu durumu muhataba yazılı olarak bildirmek mecburiyetindedir. Aksi halde sözleşme kendiliğinden yenilenmiş sayılır” hükmü yer almaktadır. İş sözleşmesi davalı işveren tarafından bu maddeye uygun olmayan ...

Read More »

İş hukukunda kötüniyet tazminatı nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanunun 2 nci maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyiniyet kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekir. Aksi takdirde fesih hakkının kötüye kullanılmış olduğundan söz edilir. Fesih hakkını kötüye kullanan işveren, 4857 sayılı İş Kanununun 17 ...

Read More »

İşe iade – İşe başlatmama – Boşta geçen süre alacağı Yargıtay Kararları 2

“…Somut uyuşmazlıkta işe iade davasının cevap dilekçesi ile işveren tarafından kabul edildiği, aynı zamanda da davacının boşta geçen süre ücretlerine ilişkin 22.04.2008 tarihinde 2.436.00 TL ödeme yapıldığı anlaşılmaktadır. Kesinleşen işe iade kararı sonrasında davacı 19.06.2008 tarihli ihtarname ile işe iade başvurusunda bulunmuş ve işe başlatılmaması halinde ise 4 aylık ücret ve diğer sosyal ödemeler tutarının ödenmesini talep etmiştir. İşçinin işe ...

Read More »

İşe iade davası sonrası en sık yapılan hatalar

Mahkemeler tarafından yapılan hatalar: İşe başlama talebinde 10 günlük sürenin iş günü olduğunun dikkate alınmaması İşe başlama talebinin sadece 10 günlük süreye tabi olup şekil şartına bağlı bulunmadığının dikkate alınmaması Zamanaşımının boşta geçen süre ücreti için 5 işe başlatmama tazminatı için 10 yıl olduğuna dikkat edilmemesi Boşta geçen süre ücretine en yüksek mevduat faizi yürütülmemcsi Boşta geçen süre ücretine ilişkin ...

Read More »

Yıllık iznin hesaplanması ve uygulamada sık yapılan hatalar

Yasal düzenlemede ücretli izinlerin tarafların anlaşması ile 1475 sayılı Kanun döneminde 12 gün 4857 sayılı Kanun döneminde 10 günden az olmamak üzere bölünebileceği öngörülmüştür. Yıllık ücretli izin hakkı anayasal bir hak olup uluslararası sözleşmelerle korunmuştur. 1475 sayılı Kanunun 52/2.fıkrasında belirtilen şekilde 12 günden az, 4857 sayılı Kanunun 56/3. maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak 10 günden aşağı verilen ücretli izinler işçinin dinlenme ...

Read More »