Home » Haberler (page 4)

Haberler

Fazla çalışma – Bordroda tahakkuk bulunması- İhtirazi kayıt – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, davalı tarafından ibraz edilen ve dosya içerisinde yer alan bazı aylara ait ücret tahakkuk bordrolarında fazla mesai tahakkukunun yapılıp ücretlerinin ödendiği tespit edilmiştir. Davalının bu tespit ile aynı yöndeki iddiasına karşı davacı, 24.06.2010 havale tarihli dilekçe ile imza inkarında bulunmuştur. Mahkeme ise bu husus üzerinde hiç durmamıştır. Bordro asıllarının getirtilip davacının imzaya ilişkin itirazları doğrultusunda gerekli incelemenin yapılarak ...

Read More »

Fazla çalışmanın sözleşmede ücrete dahil edildiği durumlar – Yargıtay kararları

Somut olayda, davacının 14.10.2004-20.08.2010 tarihleri arasında tasarım sorumlusu olarak çalıştığı iş sözleşmesinin davalı tarafından bildirimli olarak feshedildiği, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin 3-b. maddesi “Haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Personelin kararlaştırılan ücretine (şayet yapılırsa); iş kanununda belirtilen orandan fazla mesai ücreti, milli ve dini tatil günleri ücretleri, öğle paydosu çalışmaları ile ikramiyelerde dahildir.” şeklinde düzenlendiği, karara esas kabul ...

Read More »

Fazla çalışma karşılığının ücret yerine dinlenme olarak kullandırılması – Yargıtay kararları

“… Davacının fazla çalışma yaptığı süreler karşılığı serbest zaman kullanmak istediğine dair muvafakati olmamasına rağmen fazla çalışmalar için serbest zaman kullanımı yapılarak denkleştirme yapıldığı gerekçesi ile yanlış değerlendirme sonucu fazla çalışma ücreti alacağının hatalı olarak belirlenmesi doğru değildir.”(22. HD. 2012/9344 E. 2013/891 K. 25.01.2013) “…Davalı işveren tarafından bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesine itiraz olarak sunulan dilekçe ekinde sürekli izin kağıdı ...

Read More »

Gece çalışmasına ilişkin Yargıtay kararları

“…Somut olayda davacının, davalı belediyede itfaiye eri olarak 24 saat çalışıp 48 saat dinlendiği anlaşılmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının bir hafta 2 gün, diğer hafta 3 gün çalışıp 24 saatlik mesainin 10 saatinin ara dinlenmesi olduğu, 11 saati aşan 3 saatlik kısmın ise fazla çalışma olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca davacının çalıştığı günler yönünden saat 20.00-06.00 arasındaki dönemde ...

Read More »

İşçinin gece çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler

Gece Çalışması 4857 Sayılı İş Kanunu 69, 73 ve 76. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre: “Gece süresi ve gece çalışmaları Madde 69 – Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir. Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin ...

Read More »

Yargıtay kararları ışığında işçinin ara dinlenmesi ve fazla çalışma hesabına etkisi

İşçinin günlük iş süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden çalışması beklenemez. Gün içinde işçinin yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlar sebebiyle ya da dinlenmek için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Ara dinlenme 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hükümde ara dinlenme süresi, günlük çalışma süresine göre kademeli bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre dört saat veya daha kısa ...

Read More »

Fazla sürelerle çalışma – Yargıtay kararları

“…Mahkemece, dosya içine getirtilen işyerinde çalışılma şeklini gösteren mesai çizelgeleri, tanık anlatımları ve dosya kapsamı belgeler birlikte değerlendirildiğinde davacı işçinin haftada 44 saat çalıştığı, sözleşmede kararlaştırılan 36 saatlik çalışmayı aşan 8 saatlik mesai alacağı bilirkişi raporunda hesaplandığı davacının haftalık çalışması 45 saati aşmadığından 36 saati aşan çalışmalar fazla süreli çalışma kabul edilip bilirkişi tarafından %25 zamlı hesaplandığı; bazı haftalar hafta ...

Read More »

Fazla çalışma – Bölge çalışma müdürlüğü kayıtları – Yargıtay kararları

“…Davacı davalı işyerinde haftanın altı günü 06:00-20:00 saatleri arasında çalıştığını belirtmiştir. Davacı tanıkları, mesaiye başlama ve bitiş saatleri konusunda farklı beyanlarda bulunmuşlardır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftada 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de davacı tanıklarının beyanı iddianın doğruluğunu ve bilirkişi raporundaki tespitin isabetli olduğunu kabule yeterli değildir. Davacı ve arkadaşlarının şikayeti üzerine iş ...

Read More »

Fazla mesai alacağı – Yargıtay Kararları

“…Somut olayda davacının fazla çalışma ücretleri davacıya ait “Yurt Dışı Hizmet Akdi “ başlıklı iş sözleşmesinin ekindeki “ Çalışma Düzeni ve Tarifeleri” başlıklı belgeye göre hesaplanmış ise de bu belgede belirtilen “ Toplam çalışma hafta içi 6 gün, 48 saattir “, “ 8 saat normal mesaidir. 8 saat normal mesainin üstüne yapılacak olan 2 saatlik mesai normal ücretinin saat başına ...

Read More »

Puantaj kayıtları – Fazla çalışma – Yargıtay kararları

“…Somut olayda, davacı dava dilekçesinde hastanede 24 saat çalışıp 48 saat dinlenerek çalıştığını iddia etmesine rağmen, bizzat kendisinin ibraz ettiği puantajlardan ve emsal gösterdiği dava dosyasından çalışma şeklinin her zaman bıı şekilde olmadığı anlaşılmaktadır. Böyle olunca öncelikle saal yazan çizelgelere ait dönemlerde, bu çizelgelerde belirtilen saatlerde çalıştığı kabul edilmeli, ancak çizelge bulunmayan dönemlerde tanıkların ifadesiyle de doğrulandığı şekilde 24 saat ...

Read More »