Home » Haberler (page 3)

Haberler

İşçinin fazla mesai yapmak istememesi – Yazılı muvafakat – Yargıtay kararları

Fazla çalışma yapılması her yıl kabul edilmedikçe fazla çalışma yapmaya zorlanamaz. İş Kanunun 41. maddesinin 7. fıkrası hükmüne göre, işçinin fazla çalışma yapması için onayının alınması şarttır. Fazla Çalışma Yönetmeliği 9.maddesine göre işçinin onayının her yıl başında yazılı olarak alınması bir zorunluluktur. …Davacı işyerinde fazla mesai yapmadığı için kovulduğunu söylemiştir. Davalı cevap dilekçesin de iş sözleşmesinin 9. maddesi gereği fazla ...

Read More »

Tıbbi mümessillerde fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Somut olayda davacı ilaç tanıtımcı lığı işinde çalışmakta olup, yapılan işin niteliği gereği çalışma saatlerini kendisi belirlediğinden, fazla çalışma yapmadığı anlaşılmakla, yerel mahkemece hatalı değerlendirme ile fazla çalışma ücretine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir. 9.HD. 2010/17985 E. 2012/24356 K. 25.06.2012 …Somut olayda; davacı işçi ilaç tanıtım elemanı olarak çalışmış olup davacı şahitleri yapılan toplantılarla birlikte haftalık kırkbeş saati aşan çalışmaları açıklayan anlatımlarda ...

Read More »

Servis şoförlerinde fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Davacı işçi davalıya ait minibüste şoför olarak çalışmış olup, haftada 43 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek fazla çalışma ücreti isteği yönünden hesaplama yapılmıştır. Davalı ise, minibüs ve otobüsçüler kooperatifinden almış olduğu bir yazıyı ibraz ederek rapora itiraz etmiş ve çalışma süresi yönünden bu yazının değerlendirilmesini talep etmiştir. Mahkemece davalının anılan savunması üzerinde durulmamıştır. Belirtmek gerekir ki, davacı işçinin haftalık ...

Read More »

Radyaloglarda fazla çalışma – Yargıtay kararları

Radyologlar günde 5 saatten fazla çalışamayacaklarından her gün için günlük 5 saati aşan kısım fazla çalışmadır. Ancak 2010 yılında yapılan değişiklikle haftalık 35 saate çıkarılmıştır. 2010 yılı öncesi günlük 5 saati aşan 2010 sonrası haftalık 35 saati aşan kısım fazla çalışmadır. 3153 sayılı Kanun’a dayanılarak. Bakanlar Kurulunun 2/10857 sayı 27.04.1939 tarihli Kararnamesiyle yürürlüğe konulan, 06.05.1939 tarih 42013 sayılı Resmi Gazete’de ...

Read More »

Pazarlama elemanı – Satış temsilcisi -Fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Somut olayda davacının pazarlama elemanı (satış temsilcisi) olarak çalıştığı, yaptığı iş itibari ile kendi mesai saatlerini ve çalışma şeklini kendisinin belirlediği anlaşıldığından davacının fazla mesai ücreti talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır. 9.HD. 2009/24994 E. 2011/39196 K. 24.10.2011 …Somut olayda, davacının davalı şirkette çalışan 7 Bölge Satış Sorumlusundan birisi olduğu, bölge satış sorumlularının sorumlu oldukları bölgelerin içindeki bayilere firma adına ziyarette ...

Read More »

Öğretmenlerde fazla mesai- Yargıtay kararları

…Davacı işçi ek ders ücreti isteğinde bulunmuş, iddiasını ispat yönünde yazılı delil sunamamıştır. Bilirkişi raporunda tanık beyanlarına itibar edilerek haftada 10 saat olarak ek ders ücrcli hesaplanmıştır. Ek ders iddiasının soyut tanık anlatımları ile kanıtlanması mümkün değildir. Ek ders ücreti ile yüzde bir fazla ödemeye dair isteklerin reddi gerekirken yazılı şekilde taleplerin kabulü de hatalı olmuştur. 9.HD. 2010/42521 E. 2013/5273 ...

Read More »

Otel çalışanlarının fazla çalışması – Yargıtay kararları

…Dosyaya ibraz edilen ibranamede davacı 01.05.2002-28.02.2006 tarihleri arasındaki çalışması karşılığı kıdem ve ihbar tazminatları yönünden miktar belirtilmek suretiyle fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacaklarını miktar belirtmeden aldığını belirterek işvereni ibra etmiştir. Duruşmada alman beyanında ibranamedeki imzanın kendisine ait olduğunu, ne zaman ne şekilde imzaladığını hatırlamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmediğini, makbuzlarındaki imzanın da kendisine ait olduğunu, ücret ödemelerinde boş ...

Read More »

Müdürler-Üst Düzey yöneticilerde fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bodrum 1.Asliye Hukuk (İş) Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 13.05.2004 gün ve 2001/660 E- 2004/314 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 28.06.2005 gün ve 2004/28346-22954 sayılı ilamı ile; (… 1 -Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektiriei sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarıyla davalının ...

Read More »

Madencilerde fazla çalışma – Yargıtay kararı

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunu ile İş Kanunu 41.maddesinde yapılan değişikliğe göre: “(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/4 md.) Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı ...

Read More »

Prim – Fazla çalışma ilişkisi -Yargıtay kararları

“…Mahkemece davacının fazla mesai ücret talebinin prim usulü ile çalışması, mesai saatlerini kendisinin ayarlaması nedeni ile reddine karar verilmiş ise de, bu kabul yerinde değildir. Davacının hesaplamalara esas dönem itibari ile yaptığı görevler dikkate alınarak (organizasyon şemasında üstünde amirinin olup olmadığı önemli olmayıp) fiilen çalıştığı yerde üstünde ona emir ve talimat veren amirinin bulunup bulunmadığı araştırılmalı, araştırma sonucu davacının çalıştığı ...

Read More »