Home » Author Archives: Editor (page 30)

Author Archives: Editor

İşyerini zarara uğratan işçinin iş akdinin feshi şartları nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, eşya ya da maddelere otuz günlük ücreti tutarım aşacak şekilde zarar vermesi halinde, işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu belirtilmiştir. İşçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması durumunda, işverenin haklı fesih imkânı olmadığı gibi işçinin kusuru belli bir yii/.de ya da ...

Read More »

İşe girerken işverene gerçeğe aykırı beyanda bulunmak

İş sözleşmesi yapılırken sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıf veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bu özelliklerin kendisinde olduğunu işverene sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması işverenin haklı fesih sebebi olur. Örneğin, sahte diploma sunmak, mesleki yeterliliği olmadığı halde bu yönde sahte belge vermek, başkasının diplomasını kullanmak durumlarında işveren açıkça yanıltılmıştır. Bu kişilere liyakati ...

Read More »

İşe iade dava dilekçesi örneği

………… ( ) İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI :………………….(TC No:…………………….) VEKİLİ :Av. DAVALI :………………….. KONUSU : İşe iade talebidir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim, davalı şirkette ………….. tarihinde müşteri temsilcisi olarak çalışmaya başlamış olup, iş akdinin haksız olarak feshedildiği ………… tarihine kadar aralıksız çalışmıştır. Davalı işveren, müvekkilimin ; – Sipariş verilmemiş olmasına rağmen müşterilerden sipariş alınmış gibi gösterildiği, -Sahte siparişlere ilişkin sahte faturalar düzenlediği, – Müvekkilin ...

Read More »

Hukuk Genel Kurulu: Bir defaya mahsus da olsa güvenlik görevlisinin uyuması haklı fesih sebebidir

T.C Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No:2013/9-67 E. Karar No:2013/1011 K Karar Tarihi:03.07.2013 Kararın özeti: Güvenlik görevlisi veya bekçinin, bir defaya mahsus da olsa görev yerinde uyuması, işyeri güvenliği için tehlike oluşturacağından, işveren için haklı fesih nedenidir. Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bakırköy 5. İş Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 12.11.2008 gün ve 2007/570 E. ...

Read More »

İşçinin sigara içmesi işveren için fesih sebebi midir?

Sözleşmede yasaklandığı ve daha önce uyarı aldığı halde tekrar sigara içilmesi, haklı fesih sebebidir. Özellikle yanıcı ve patlayıcı maddelerin yoğun olarak kullanıldığı işyerlerinde en ufak ihmalin bile telafisi mümkün olmayacak boyutta zararlara sebep olacağı aşikar olduğundan, bunu bilebilecek durumda olan işçinin işyerinde sigara içmesi, işverene haklı nedenle fesih imkanı verir. Yasak olduğu halde maden ocağına sigara ve çakmakla giren işçinin, ...

Read More »

İş güvenliğini ihlal nedeniyle fesih – Yargıtay kararları

“…Davacı aşçı olarak görev yapmaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşme ekinde işyeri talimatlarının da davacıya tebliğ edildiği ve talimatlar doğrultusunda davacının işyerinde kendisine teslimi yapılan iş elbisesi ve araç gereçleriyle işini ifa edeceğini belirttiği görülmektedir. Ayrıca davacıya işe başlaması öncesi temizlik ve hijyen kuralları doğrultusunda eğitim verildiği “iş başı oryantasyon eğitim formu” kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının ilk kez davacının 15.10.2005 tarihinde eldiven ...

Read More »

İşçinin, işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle iş akdinin feshi

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin haklı fesih nedenleri arasında gösterilmiştir. İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır. Bu konuda işverenin alınası gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır. İşçinin kasıtlı ...

Read More »

İşçinin performansı nedeniyle iş akdinin feshi şartları

İşverenin yönetim hakkı kapsamında verdiği talimatlara işçi uymak zorundadır. İşçinin talimatlara uymaması işverene duruma göre iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle fesih hakkı verir. İş Kanunumun 25/II-h bendi işçinin yapmakla ödevi i bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesini bir haklı fesih nedeni olarak kabul etmektedir. Buna karşılık İş Kanunumun gerekçesine göre, işçinin işini uyarılara rağmen eksik, kötü ...

Read More »

Hatırlatıldığı halde işçinin görevini yapmaması – Yargıtay kararları

“…Mahkemece davacının verilen işleri yapmak hususunda gerekli özeni göstermediği bu hususta direnç gösterdiği buna göre feshin haklı nedene dayandığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Davacının iş sözleşmesinin telefonla bildirilen görevi trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek yerine getirmemesi nedeni ile feshedildiği savunulmuş ise de. davacının verilen görevi yapmamakta ısrar etmediği görevin yapılmasını engelleyen trafik yoğunluğunu gerekçe gösterdiği, bilahare verilen görevi aynı ...

Read More »

İşçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmaması nedeniyle iş akdinin feshi

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt bendinde, işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlanmıştır. İş görme edimi işçi tarafından işverenin verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirilmelidir. İşverenin talimatlarının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile getirilebilecek sınırlamalar ile işçinin eğitimi, yeteneği ve takati gibi hususlara aykırılık ...

Read More »