Home » İş Hukuku » Brüt ücret – Net ücret hesaplaması – Yargıtay kararları – İstanbul

Brüt ücret – Net ücret hesaplaması – Yargıtay kararları – İstanbul

Mahkemece davacının ücreti brüt 1050 TL olarak kabul edilmiş ise de gerekçede belirtildiği üzere emsal ücret araştırması kapsamında makina mühendisleri odasından gelen cevabi yazıdaki miktarın net mi brüt mü olduğu belirtilmemiştir.
Bu durumda ilgili meslek odasından bildirilen ücretin net mi brüt mü olduğu hususu sorularak, dosya içindeki tüm diğer deliller ile birlikte değerlendirilerek sonucuna göre davacının ücretinin tespiti gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.
9.HD. 2010/8738 E. 2012/16828 K. 14.05.2010

…Yargılama sırasında ücret açısından yapılan inceleme hüküm kurmaya yeterli değildir.
Yerel mahkemece yapılan ücret araştırmasına Kayseri Ticaret Odası’ndan verilen cevapta bildirilen ücretin net mi brüt mü olduğu anlaşılamamaktadır.
Bu hususun ilgili merciden sorularak gelecek cevaba göre gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2009/7132 E. 2011/6766 K. 14.03.2011

…Mahkemenin hükmüne esas aldığı bilirkişi ek raporundaki brütten nete yapılan hesaplama yerinde değildir. Zira davalı işverenin ödemesi gereken SGK primleri davacının alacağından indirilmiştir. Bu nedenle ıslahtan geriye doğru 5 yıllık süre için hesap edilen fazla mesai ve hafta tatili mesai ücretlerine ilk dava ile istenen miktarın da brüt olduğu kabul edilerek eklenmeli ve toplam miktardan işçinin payına düşen %14 SGK prim keseneği, %1 işsizlik sigortası, (prim ve işsizlik sigortası kesintilerinden arta kalan miktar üzerinden) %15 gelir vergisi ve (toplam brüt miktar üzerinden) %06 damga vergisi düşüldükten sonra net miktarları bulunmalı, fazla mesai ücretinden %25 hakkaniyet indirimi yapıldıktan sonra sözü edilen iki alacak hüküm altına alınmalıdır.
Mahkemece davacı vekilinin bu yöne ilişkin itirazları dikkate alınmadan hazırlanan ek rapora itibarla karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.
7. HD. 2013/6955 E. 2013/6037 K. 09/04/2013

…Mahkemece karara esas alınan bilirkişi raporunda, daha önce Dairemizce temyiz incelemesine tabi tutulan benzer mahiyetteki 2013/13713 Esas sayılı dosyada TİS’den hareketle brüt ücret hesabı yapılmış ve hesabı yapılacak alacak kalemine göre brüt ücretten hareketle net ücrete ulaşılmış olmasına karşın bu dosyada taraf tanıklarının anlatımlarından hareketle davacının aylık net 800,00 TL ücret aldığı kabul edilmiş, ardından gelir vergisi, sigorta primi, damga vergisi gibi yasal kesintiler dikkate alınarak brüt ücret 1.145,00 TL olarak belirlenmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesine göre yer altında çalışan maden işçilerinin yer altında çalıştıkları sürede aldıkları ücret gelir ve damga vergisinden muaftır. Sözkonusu yasal düzenlemenin aksine gelir vergisi ve damga vergisi nazara alınarak brüt ücretin tespiti hatalı olup bu husus bozma nedenidir.
7. HD. 2013/13413 E. 2013/14234 K. 10.09.2013

…Taraflar arasında brüt ücretin net ücrete çevrilmesinde uyuşmazlık vardır.
Bilirkişi 265 günlük brüt izin ücreti alacağı olan 50.779.30 TL nin tamamından , % 35 gelir vergisini ve % 06 damga vergisini mahsup ederek 32.701,86 TL net ücrete ulaşmıştır.
Davacının iş akdinin 2008 yılında feshedilmesi vc davalı işverenin de izin ücretini 2008 yılında ödenmesi nedeniyle 2008 yılı Gelir Vergisi Tarifesinin dikkate alınması ve 2008 yılı Gelir Vergisi Tarifesinin de “44.700 TL’den fazlasının, 44.700 TL’si için 10.293 TL, fazlası % 35 ”olan dilimi esas alınarak hesaplama yapılması gerekirken toplam brüt 50 779,30 TL nin tamamından % 35 lik gelir vergisi oranı mahsup edilerek net rakamın tespiti hatalıdır.
Yukarıdaki şekilde mahsup işlemi uygulandığı zaman mahsup edilecek gelir vergisi miktarı da farklı olacaktır. Bu sebeple davacının bilirkişi raporuna yaptığı itirazlar bu yönden yerindedir.
Mahkemece yapılacak iş dosyanın bu işlerden anlayan uzman bir bilirkişiye tevdii ile 2008 yılı Nisan ayı ücret bordrosunda ki brüt 5748.48 TL aylık ücret üzerinden yıllık izin ücreti hesaplanmalı yukarıdaki açıklamalar
doğrultusunda net ücrete çevrilerek işverence yapılan ödemenin mahsubu ile sonuca gidilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2014/1196 E. 2014/3501 K. 06.02.2014

…Dava dilekçesinde net miktarlara hükmolunması talebi de açıkça belirtilmemiştir. Dava konusu işçilik alacaklarının hesaplanmasında kural olarak brüt miktarlar dikkate alınmalı, netleştirme ise infaz aşamasına bırakılmalıdır. Yargıtay yerleşik görüş ve uygulaması da bu doğrultudadır. Anılan nedenle, dava konusu alacakların brüt miktarlar üzerinden hüküm altına alınması gerekirken, yeni uyuşmazlıklara yol açacak şekilde net miktarlar üzerinden hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2012/11678 E. 2013/1303 K. 29.01.2013

…Davacı vekili dava dilekçesinde fazla mesai ücretinin davalıdan tahsilini istemiş ancak bunun net mi brüt mü olduğu konusunda açıklamaya yer vermemiştir.
Mahkemece net miktarın tahsili yönünde karar verilmiştir.
Açıkça net olduğu belirtilmediği sürece brüt olarak talepte bulunulduğunu kabul etmek gerekir. Bu nedenle hesap edilen fazla mesai ücretinin brüt miktar üzerinden tahsiline, yasal kesintilerin infazda gözetilmesine karar vermek gerekirken davacı vekilinin bu yöne ilişkin itirazı dikkate alınmadan yazılı şekilde net miktar üzerinden talebin kabulü hatalı olup bozma nedenidir.
7.HD. 2013/17130 E. 2013/10991 K. 11.06.2013

…Davacının dava dilekçesinde net brüt ayrımı yapmadan talepte bulunmasına karşın, ıslah di lekçesindc brüt miktar üzerinden talepte bulunduğu anlaşılmıştır.
İş yargılamasında kural olarak brüt üzerinden (aksine talep yoksa) hüküm kurulması gerekir. Bunun temel mantık ve amacı, devletin vergi vc SSK primi gibi kayıplara yol açmamaktır. Ayrıca mahkeme taleple bağlı olup, davacının ıslah dilekçesinde brüt talep etmesi karşısında brüt rakamlara hükmedilmesi gerekirken kararda yazılmamakla birlikte net rakamlar üzerinden hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2011/13121 E. 2013/15434 K. 22.05.2013

…Davacı dava dilekçesinde asgari ücretle çalıştığım beyan etmiştir. İlk bilirkişi raporunda brüt aylık asgari ücret üzerinden hesaplama yapılmış olup, davalının net aylık ücret üzerinden hesaplama yapılması yönündeki itirazı dikkate alınarak net aylık ücret üzerinden dava konusu alacaklar kabul edilmiştir.
Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre -9 HD 2004/27 774 E-2005/15954 K- dava dilekçesinde talebin net ücret üzerinden olduğunun belirtilmemiş olması halinde, kesintiler infaz sırasında dikkate alınacağından dava konusu tazminat ve alacaklar brüt miktarlar üzerinden hüküm altına alınmalıdır.
Bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.
9.HD. 2007/41105 E. 2009/10041 K. 08.04.2009

…Davacının izin ücreti alacağı dava dilekçesinde açıkça net üzerinden talep edilmediğinden, yerel mahkemece brüt üzerinden hüküm altına alınması gerekirken, yasal kesintilerin infazda dikkate alınması gerekliliği gözetilmeksizin, brüt olarak hesaplanan izin ücretinden kendiliğinden yasal kesinti yapılarak ve hüküm fıkrasında net olduğu açıklanmaksızın yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalıdır.
9.HD. 2010/11585 E. 2012/22931 K. 13.06.2012

…Davacı işçi açmış olduğu bu davada kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik haklarını talep etmiş, bilirkişi raporunda davaya konu istekler yönünden net ve büriik olarak hesaplamalar yapılmıştır. Davacı vekili bürüt miktarlara göre davasını ıslah etmiştir. Bu durumda talep doğrultusunda yasal kesintiler infaz sırasında gözetilmek üzere brüt miktarlara karar verilmesi gerekirken, net olarak isteklerle ilgili karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2007/31207 E. 2008/105 K. 12.02.2008

…Hüküm altına alınan işçilik alacakları yönünden net miktarlar üzerinden karar verilmiştir.
Taraflar arasında gelir vergisi oranlan yönünden tartışma bulunmaktadır.
Bu konu vergi mahkemelerini ilgilendirdiğinden, mahkemece brüt miktarlar üzerinden ve kesintilerin infaz sırasında gözetilmesine dair hüküm kurulması gerekir.
9.HD. 2006/14988 E. 2006/20635 K. 11.07.2006

…Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda hesaplama brüt olarak yapılmış olııp buna göre hüküm kurulduğu halde yasal kesintilerin infazda dikkate alınması gerekliği yönünden hüküm tesis edilmemesi hatalıdır.
9.HD. 2012/14529 E. 2012/32846 K. 03.10.2012

…Davaya konu ücret ve sair haklara brüt olarak tespit edilen miktar üzerinden karar vermek gerekir.
Zira gelir vergisi ve damga vergisi yükümlüsü davacı işçidir.
Buna göre net ücret üzerinden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2006/18283 E. 2006/21168 K. 18.07.2006

…Hüküm altına alman alacak miktarlarının, infazda tereddüde yol açacak şekilde net mi brüt mü olduğunun belirtilmemesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2010/11541 E. 2012/17918 K. 21.05.2012

…Dava, davacının eksik kullandırılan yıllık izin alacağının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiştir. Hüküm fıkrasında verilen karar ile taraflara yükletilen ve bahşedilen vazife vc haklar, hiçbir şüphe ve tereddüdü gerektirmeyecek biçimde çok açık olarak yazılmalıdır. Hüküm infazı kabil olmalıdır.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının net 6.019,00 TL yıllık izin alacağı bulunduğu bildirildiği halde mahkemece hüküm altına alman toplam 6.019,00 TL yıllık izin alacağının brütmü yoksa net mi olduğu hüküm yerinde belirtilmeyerek hükmün infazında tereddüt uyandırılmış olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
7.HD. 2013/22766 E. 2013/20463 K. 27/11/2013

…Hüküm altına alman alacakların net mi brüt mü olduğunun hüküm sonucunda belirtilmemesi suretiyle infazda tereddüte yol açacak şekilde karar verilmesi de bir diğer hatalı yöndür.
22.HD. 2013/36899 E. 2014/14727 K. 27.05.2014

…Somut olayda, davacı kısmi dava dilekçesinde fazla mesai, ulusal bayram genel tatil alacakları için kısmi dava yoluyla talepte bulunmuş, daha sonra davasını ıslah etmiştir.
Davalı işverence gerek dava gerekse ıslah dilekçesine karşı zamanaşımı savunmasında bulunmuş olup yukarıdaki ilkeler doğrultusunda gerekirse bilirkişiden ek raporahnarak davacının zamanaşımına uğramayan alacaklarının tespit edilerek makul oranda bir indirim yapılmak suretiyle fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının hüküm altına alınması gerektiğinin ve gözetilmemesi ayrıca hüküm altına alınan alacakların net ya da brüt oldukları belirtilmeksizin hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2010/16719 E. 2012/23417 K.. 18.06.2012

…Hüküm altına alınan fâzla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile bayram ve genel tatil ücretlerinin net veya bürüt olduğu belirtilmemiş, ancak yasal kesintilerin infaz sırasında gözetilmesi gerektiği hüküm fıkrasında açıklanmıştır.
Bilirkişi raporunda ise hesaplamanın hangi ücrete göre yapıldığı belirlenememiştir. Bu yönden bilirkişi raporu denetime de elverişli değildir.
Hesaplamanın net ücrete göre yapılması halinde kesintilerin infaz sırasında gözetilmesi davacı tarafın aleyhine sonuç doğurabilecektir.
Mahkemece gerekirse, bilirkişiden bu yönde denetime elverişli ek hesap raporu alınmalı ve fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile bayram ve genel tatil ücretleri brüt olarak hesaplatılmalıdır. Kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
9.HD. 2006/4477 E. 2006/15185 K. 23.05.2006

…Bilirkişi raporunda süre hesabında askere gidilen ve gelinen tarihler dolayısıyla hizmet süresine esas alınan tarihler yazılmadığı gibi ücrete temel alınan net ve brüt ücret miktarı ile yemek vc servisin TL olarak değerleri ve giydirilmiş ücrete nasıl yansıtıldığı da açık olarak yer almadığından rapor denetlenememektedir.
Yetersiz bilirkişi raporunun hükme esas alınması yerinde değildir.
Mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup hükmün bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2006/8303 E. 2006/29559 K. 09.11.2006

…Davalı en son alman bilirkişi raporuna karşı tazminat ödemelerin hesaptan hatalı düşüldüğü itirazında bulunmuştur. Yapılan ödemeler hesaplanan tazminat brüt ise brüt olarak düştilmeli, şayet hesaplanan tazminat net ise ödemelerde net olarak düşülmeli fark varsa hüküm altına alınmalıdır.
Hükme esas alınan bilirkişi raporu fark kıdem vc ihbar tazminatı yönünden denetime olanaklı değildir. Belirtilen hususlarda göz önüne alınarak bilirkişiden denetime olanak verecek şekilde rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir iken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2007/33257 E. 2009/1714 K. 06/02/2009

…Ayrıca, hesaplamalar brüt miktarlar üzerinden yapılmış olmasına rağmen bu miktarlardan ııct ödeme miktarları düşülerek sonuca gidilmesi de isabetsizdir.
Davacının banka hesabına yapılan nel ödeme miktarları brüte çevrilerek mahsup işlemi gerçekleştiril mel idir.
22.HD. 2012/30217 E. 2013/28647 K. 10.12.2013

…Davacı vekili dava dilekçesinde ihbar tazminatı alacağına brüt 23.075 TL ve prim alacağını ise brüt 152.846 TL olarak talep etmiştir.
Açılan dava bakiye alacaklara yönelik olup önceki davada İstanbul 7. İş Mahkemesi tarafından 2010/1028 E. 2011/8 K sayılı dosyada talep edilen alacakların 100 TL’si kabul edilmiştir. 16.10.2007 tarihli hükme esas alınan bilirkişi raporunda tespit edilen ihbar tazminatı farkı alacağının brüt 24.175 TL ve net 15569 TL olduğu, prim alacağının ise brüt 152.946 TL ve nel 107.497 TL olduğu görülmüştür. Davacının talep ettiği alacakların brüt olarak bilirkişi raporunda geçen miktarlarda örtüştüğü anlaşılmaktadır.
Mahkemece davacının brüt talebi konusunda bir değerlendirme yapılmadan net miktarlar üzerinden hüküm kurulmak suretiyle dava kısmen kabul edilmiştir.
Davacının talebinin bakiye miktarlara yönelik olduğu ve brüt olarak talep edildiği gözönüne alınmadan davada talep gibi kabulü yerine nel miktarlar üzerinde kısmen kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2011/41874 E. 2011/45179 K. 22.11.2011

…Hükme esas alınan bilirkişi raporunda hesaplanan yıllık izin ücretinden kesinti yapılarak net miktar bulunduktan sonra, brüt ücret üzerinden hesaplanan ve kesinti yapılmadan belirlenen ihbar tazminatı mahsup edilerek davacı- karşı davalı aleyhine daha az izin ücretine hükmedilmiş olması hatalı olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
9.HD. 2006/8690 E. 2006/29519 K. 08.11.2006

.
…Mahkemece karara esas alınmış olan 15.01.2013 tarihli ek bilirkişi raporu ile, davacının hak ettiği tazminat miktarları belirlenmiş ve işverence yapılan ödemeler mahsup edilerek bakiye miktarlar hesaplanmıştır. Ancak söz konusu ek bilirkişi raporunda 5 aylık işe başlatmama tazminatı yasal kesintiler düşülüp net olarak hesaplandığı halde, yapılmış olan ödeme mahsup edilirken nel olarak hesaplanmış toplam miktar olan 9.146,23 TL den net ödeme olan 3.667,60 TL mahsup edilmesi gerekirken, toplam net hesaptan ödemenin brütü olan 4.345,50 TL mahsup edilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir.
7.HD. 2013/18929 E. 2014/1298 K. 30/01/2014

…Somut olayda, davacı dava dilekçesinde aylık brüt ücretinin 920 TL. olduğunu iddia etmiş, davalı ise brüt 608,40 TL. aldığını savunmuştur.
Sunulan bordrolar imzasıdır.
Dinlenen tanıkların beyanları esas alınarak aylık ücretin net 920 TL. olduğu kabul edilerek hesaplanan bilirkişi raporundaki miktarlar hüküm altına alınmıştır.
Ancak davacı dava dilekçesinde aylık ücretinin brüt 920 TL. olduğunu ileri sürmüştür. Mahkemece davacının talebi aşılarak ücretin aylık net 920 TL. olduğu kabul edilerek isteklerin hüküm altına alınması isabetsizdir.
9.HD. 2009/33101 L. 2011/50260 K. 29.12.2011

…Kabule göre; davacı icra takibini net alacak miktarı üzerinden takibe koymuştur. İtirazın iptali davasında taleple bağlı kalınarak net alacak miktarı üzerinden hüküm kurulması gerekirken, brüt alacak üzerinden karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2011/31353 E. 2011/27370 K. 21.07.2011

…Hükme esas bilirkişi raporunda, davalılar arasında ihale ile verilen sözleşmenin 26/3.C maddesinde vasıfsız işçilere açıkça brüt asgari ücret kadar ücret, vasıflı işçilere ise niteliklerine göre brüt asgari ücretin belirli oranda örneğin mühendislere 1,71 katı oranında ücret ödemesi yapılacağı hükmü, net ücret olarak kabul edilmiş ve tazminatı ve işçilik alacakları bu ücret üzerinden hesaplanmış, fark ücret alacağı da net ile brüt arasındaki fark olarak belirlenmiştir.
Uyuşmazlık davalılar arasında sözleşmede ödenecek ücretin net mi? brüt mü? olduğu noktasında toplanmaktadır.
Davalılar arasında yapılan sözleşmede ödenecek ücretin, asgari ücretin tamamının veya belirli oranda katının net olduğuna dair açık bir hüküm bulunmadığı gibi davacıya bu ücretin net olarak ödeneceğine dair hüküm içeren bir iş sözleşmesi hükmü de sunulmaınıştır. Tazminat ve alacaklara esas ücretin hatalı yorum ile tespiti sonucu fazladan tazminat ve alacaklara karar verilmesi hatalıdır.
9.HD. 2011/3955 E. 2012/6778 K. 05.03.2012

…Somut olayda, 2002-2004 dönemi toplu iş sözleşmesinde 2002 yılı ilk 6 ayı brüt taban aylığının 250 TL olduğu, ikinci 6 aylık dönem için sendika üyesi işçilerin aldıkları net ücretlerine 01.07.2002’den geçerli olmak üzere ücret 300 TL’ye çekilip % 10 zam uygulanacağı, 2003 yılı ilk 6 ayında sendikalı işçilere aldıkları net ücrete ilk dönem için % 10 oranında, 2. dönem için % 15 oranında zam uygulanacağı düzenlenmiştir.
Sonraki dönemlere ait toplu iş sözleşmelerinde ise net-brüt ifadesi kullanılmadan ücret zam oranlan belirlenmiştir.
2004 yılı ve sonrasına ait toplu iş sözleşmelerinde ücret konusunda net- brüt ifadesi kullanılmadığından işveren hesaplamaları brüt ücret üzerinden yapıp ödemiştir. Dolayısıyla 2004 ve sonrası için davacının ek ücret talep hakkı yoktur. Ancak 2002-2004 dönemi toplu iş sözleşmesinde hesaplamanın net ücret üzerinden yapılacağına dair açık düzenleme bulunduğundan mahkemece sadece 2002-2004 dönemi için fark ücret alacağına hükmedilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile tüm çalışma dönemi için hesaplanan fark ücret alacağının hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2012/2467 E. 2013/13471 K. 06.05.2013

…Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin brüt ve net miktarları konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davalı, davacının ücretinin brüt 1.536,00 Euro olarak tespitinin hatalı olduğunu, yurt dışı çalışmasında vergiyi doğuran olay yurt dışında gerçekleştiği için davacının net ücretinin aynı zamanda brüt ücreti olduğunu, davalının stopaj yükümlülüğü bulunmadığını savunmuştur.
Davacının çalıştığı Bulgaristan ülkesi ile ülkemiz arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmamaktadır. 5510 sayılı Kanun’un 5/g. maddesinde 5754 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle;“Ülkcmiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50. maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.” hükmü getirilmiştir.
Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanlardan Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır.
5754 sayılı Kanun Ta yapılan değişiklikle, 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin (g) bendi gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır. İşverenler, ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelere götürdükleri Türk işçileri için işyerinin tehlike derecesine göre % 1 ila 6,5 arasında kısa vadeli sigorta kolları primi ile % 5’i sigortalı, % 7,5’i de işveren hissesi olmak üzere %12,5 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.
Mahkemece, davacının çalıştığı ülkede kazançların ne şekilde vergilendirildiği, davalı işverenin Bulgaristan’da çalışan işçiler için sosyal güvenlik primi ödeyip ödemediği, net ve brüt ücretin ne şekilde belirlendiği hususları; biri sosyal güvenlik hukuku alanında uzman biri de mali müşavir olan bilirkişiler aracılığı ile tespit edilmeli ve gerekirse davacının hüküm altına alınan alacakları yeniden hesaplanmalıdır. Davalının savunması üzerinde yeterince durulmadan eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2013/28411 E. 2013/21653 K. 21.10.2013

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*