Home » İş Hukuku » Ücret alacağı – Askı dönemi – Yargıtay kararı

Ücret alacağı – Askı dönemi – Yargıtay kararı

…Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının iş akdinin askıya alınmak sureti ile feshedilip, tekrar işe alındığı dönemde boşta kalan süreler için ücret alacağı ödemesi gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Uyuşmazlığın normatif dayanağı olan 4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesi uyarınca “ Ücret: bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.

Taraflarca dosyaya sunulan deliller birlikle değerlendirildiğinde; davacı işçinin 01.01.2003-24.03.2003 tarihleri arasında çalışmadığı taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. Böyle olunca yukarıda sözü edilen kanun hükümleri uyarınca davanın reddi yönünde hüküm kurulmalıdır.
Yukarıda açıklanan gerekçe ile davacının ücret isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
9. HD. 2007/14376 E. 2008/7515 K. 04.04.2008

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*