Home » İş Hukuku » Temettü – Yargıtay kararları

Temettü – Yargıtay kararları

…Davalı Şirket Ana Sözleşmesinin 27. maddesinde safı kar tanımlanmış, 28. maddede kanuni yedek akça ayrıldıktan, kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşüldükten ve birinci temettü payı ödendikten sonra kalan karın %10’unun yedek akçeye, ihtiyari yedek akçeye esas olan safı kar miktarının %3’ünün idare meclisi üyelerine ve %5’inin memur ve müstahdemlere ayrılacağı düzenlenmiştir.
Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda, ödemede uygulanan kriterlerin tespit edilemediği belirtilmiştir. Bu durumda, bilirkişilere mahallinde işyeri kayıtları üzerinde inceleme yetkisi verilerek, uyuşmazlığa konu dönem temettü alacağına ilişkin genel kurul kararları, yönetim kurulu kararları, faaliyet raporları, ilgili dönemlerde personele dağıtılan temettülere ilişkin evraklar ve sair şirket kayıtları incelenerek, ayrıca, önceki yıllarda davacı ile yakın veya benzer seviyelerde temettü alan işçilere dava konusu dönemde ödenen temettü hesap yöntemi, temettü listelerinden tespit edilerek ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek, denetime elverişli olacak şekilde kıstelyevm esasına göre hesap içeren ek rapor alınarak sonuca gidilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2013/14139 E. 2014/15549 K. 03.06.2014

…Mahkemece 2008 yılı faaliyet dönemine ilişkin 2009 yılında ödenmesi gereken temettü alacağının 36.000,00 TL olduğunun bilirkişi raporu ile anlaşıldığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Davacı hakkında memur ve müstahdemlere kar dağıtımına ilişkin ölçütler 2008 yılı değerlendirmesi raporunda performans değerlendirmesinin 100 tam puan üzerinden 3,125 olarak verildiği en yüksek puanın 16 olarak takdir edildiği yapılan değerlendirmenin sübjektif olduğu açıktır. Bu nedenle ilgili dönem performans kriterinin dikkate alınmasının gerçek sonuca götürmeyeceği açıktır.
Bilirkişi davacının muhasebe müdürü olarak görev yaptığını kendisine en yakın müdür konumunda finans müdürü S.B.Ö. olduğundan ona ödenen 60.000,00 TL baz alınarak kıstelyevm esasına göre davacının temettü alacağını hesaplamıştır. Büyük bir işletmede finans müdürünün üst düzey yönetici konumunda olduğu, finans müdürünün muhasebe müdürünün üstü olup aynı derece ve kademede ücretlendirilemeyeceği dikkate alınmaksızın emsal kabul edilmesi hatalıdır. Kaldı ki temettü listesinde finans müdürü S.B.Ö. Ş.dcm olarak 150.000,00 TL temettü alan kişiden sonra 60.000,00 TL gibi en yüksek temettü alan 2. kişi olup sonra gelen 3.kişi C.A. 16.500,00 TL temettü almıştır.
Mahkemece öncelikle dava konusu dönem kar dağıtım tablosu getirilerek temettü dağıtım esasına göre hesaplama yapılmalıdır. Bilirkişi raporunda ödemede uygulanan kriterlerin tespit edilemediğini belirttiğinden önceki yıllarda davacı ile yakın veya benzer seviyelerde temettü alan işçilerden bir kısmı baz alınarak, dava konusu dönemde bu kişilere ödenen temettü hesap yöntemi temettü listelerinden tespit edilerek, bu işçilere ödenen temettü ortalaması üzerinden denetime elverişli olacak şekilde kıstelyevm esasına göre rapor alınarak sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile hüküm kurulması bozma sebebidir.
7. HD. 2013/24583 E. 2014/4092 K. 18.02.2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*