Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Pazarlama elemanı – Satış temsilcisi -Fazla çalışma – Yargıtay kararları

Pazarlama elemanı – Satış temsilcisi -Fazla çalışma – Yargıtay kararları

…Somut olayda davacının pazarlama elemanı (satış temsilcisi) olarak çalıştığı, yaptığı iş itibari ile kendi mesai saatlerini ve çalışma şeklini kendisinin belirlediği anlaşıldığından davacının fazla mesai ücreti talebinin reddi yerine kabulü hatalıdır.
9.HD. 2009/24994 E. 2011/39196 K. 24.10.2011

…Somut olayda, davacının davalı şirkette çalışan 7 Bölge Satış Sorumlusundan birisi olduğu, bölge satış sorumlularının sorumlu oldukları bölgelerin içindeki bayilere firma adına ziyarette bulundukları, onlara siparişlerinde, fırıncılar ile münasebetlerinde ürün hakkında bilgilendirilmelerinde ve sair hususlarda yardımcı oldukları, bölge satış sorumlularının çalışmalarında tamamen kendi inisiyatifleri ile hareket ettikleri, mesailerini kendilerinin ayarladıkları ve çalışma sürelerini kendilerinin tayin ettikleri, günlük mesai saatleri dahilinde nerede olduklarını ve ne zaman ne yaptıklarını tamamen kendileri tarafından organize edildiği, belli bir saatte bir yerde bulunmalarının, belli saatte belli bir işi yapmalarının kendilerinden istenmediği dolayısıyla davacının yaptığı iş itibarıyla kendi mesaisini kendisinin belirlediği anlaşıldığından davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
9.HD. 2010/8711 E. 2012/15498 K. 03.05.2012

…Dosya kapsamından davacının satış temsilcisi olarak aylık prim usulü ile çalıştığı anlaşılmıştır. Öncelikle satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemelerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı da araştırılmalıdır. İşçiye ödenen satış priminin, fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşılamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir.
Mahkemece açıklanan hususlar üzerinde durularak, gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak varsa fazla çalışma alacağının temel ücrete göre hesaplanması ve çıkan sonuca göre, prim ödemeleri bu fazla çalışmayı karşılıyorsa fazla çalışma alacağı isteğinin reddine, davacıya ödenen primler hesaplanan fazla mesai ücretini tam olarak karşılamıyorsa bakiye fazla çalışma ücreti isteğinin kabulüne karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2013/1486 E. 2013/30479 K. 26.12.2013

…Somut olayda, davacının satış temsilcisi olduğu ve prim usulü ile çalıştığı tanık beyanları ile sabittir.
Davacının serbest zamanlı olarak çalışıp çalışmadığı, fazla çalışma ücretinin primle karşılanıp karşılanmadığı araştırılıp sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
Eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2009/35773 E. 2012/1742 K. 25.01.2012

…Somut olayda davacı satış temsilcisi olarak işveren tarafından verilen elektronik aletlerin işyeri dışında müşterilere tanıtımını yaparak satışını gerçekleştirmekte ve satışım gerçekleştirdiği ürünler üzerinden prim almaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 12-24 saatlik çalışma süresi içerisinde 1 saat ara dinlenme ile haftanın 7 günü çalıştığı dönemde haftalık 32 saat, haftanın 6 günü çalıştığı dönemde haftalık 21 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Yapılan işin niteliği gereği çalışma saatlerini davacı ayarlamakta ve yaptığı satışlar üzerinden de prim aldığından yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda fazla çalışma isteğinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/10363 E. 2011/11250 K. 14.04.2011

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*