Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Otel çalışanlarının fazla çalışması – Yargıtay kararları

Otel çalışanlarının fazla çalışması – Yargıtay kararları

…Dosyaya ibraz edilen ibranamede davacı 01.05.2002-28.02.2006 tarihleri arasındaki çalışması karşılığı kıdem ve ihbar tazminatları yönünden miktar belirtilmek suretiyle fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacaklarını miktar belirtmeden aldığını belirterek işvereni ibra etmiştir. Duruşmada alman beyanında ibranamedeki imzanın kendisine ait olduğunu, ne zaman ne şekilde imzaladığını hatırlamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmediğini, makbuzlarındaki imzanın da kendisine ait olduğunu, ücret ödemelerinde boş olarak para makbuzu başlıklı belgeler imzalatıldığını beyan etmiştir. Davacı tarafından ibranamenin iradesi fesadı ile imzalandığı iddia ve ispat edilememiş olmasına göre davacının dava konusu işçilik alacaklarından davalı işvereni ibra ettiğini kabulü gerekir. Mahkemece ibranameye değer verilerek davanın reddi yerine karar yerinde ibranamenin geçerliliği tartışılmadan davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2013/9162 E. 2014/10579 K. 30.04.2014

…Somut olayda davacının fazla çalışma yaptığı sabittir. Ancak mahkemece hükme esas alman bilirkişi raporunda davacının tüm çalışma dönemi boyunca 12-01 saatleri arasında günde 11,5 saat hafta da ise 69 saat çalıştığı kabul edilerek 24 saat üzerinden hesaplama yapılmıştır. Davalı işyeri turizm tesisidir. Bu durumda mahkemece işyerinin bulunduğu yerdeki yoğun sezon tespit edilerek davacının yoğun dönemde haftada 24 saat üzerinden fazla çalışma alacağı hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.
9. HD. 2012/15360 E. 2014/18884 K. 11.06.2014

…Somut olayda, davacının sezonluk çalışmadığı, tüm yıl boyunca çalıştığı kabul edilerek fazla mesai ücreti hesaplanmış ise de, fazla çalışmanın yapıldığı dönem açısından emsal mahiyetteki vc davacısı muhasebe şefi olan Dairemizin 2009/26583 Esas sayılı (Bodrum 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi 2004/548 Esas) kararında, davacının sezon dönemi olan I Nisan 1 Kasım tarihleri arasında fazla mesai yaptığı belirlenmiştir. Eldeki dosyanın davacısı da muhasebe bölümünde çalışmakta olup, sezonluk işçi olmasa dahi sezon dışında fazla mesai yaptığının kabulü ile hesaplamaya gidilmesi hatalıdır.
9. HD. 2012/8783 E. 2014/11764 K. 08.04.2014

…Dosyaya ibraz edilen ibranamede davacı 01.05.2002-28.02.2006 tarihleri arasındaki çalışması karşılığı kıdem ve ihbar tazminatları yönünden miktar belirtilmek suretiyle fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacaklarını miktar belirtmeden aldığını belirterek işvereni ibra etmiştir. Duruşmada alınan beyanında ibranamedeki imzanın kendisine ait olduğunu, ne zaman ne şekilde imzaladığım hatırlamadığını, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmediğini, makbuzlarındaki imzanın da kendisine ait olduğunu, ücret ödemelerinde boş olarak para makbuzu başlıklı belgeler imzalatıldığını beyan etmiştir. Davacı tarafından ibranamenin iradesi fesadı ile imzalandığı iddia ve ispat edilememiş olmasına göre davacının dava konusu işçilik alacaklarından davalı işvereni ibra ettiğini kabulü gerekir. Mahkemece ibranameye değer verilerek davanın reddi yerine karar yerinde ibranamenin geçerliliği tartışılmadan davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2013/9162 E. 2014/10579 K. 30.04.2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*