Home » İş Hukuku » Kısmi süreli iş sözleşmesi örneği

Kısmi süreli iş sözleşmesi örneği

İŞ SÖZLEŞMESİ (KISMİ SÜRELİ)

 

Aşağıda isim ve adresleri yazılı taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarla bir “KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.

 1. TARAFLAR

Adı Soyadı (Unvanı)    :………………………………………………………….

(Bundan böyle “İşveren” olarak anılacaktır)

Adresi                          :………………………………………………………….

Telefonu                      :………………………………………………………….

İşyeri SSK Numarası    :………………………………………………………….

Ile

Adı Soyadı                   :………………………………………………………….

(Bundan böyle “İşçi” olarak anılacaktır)

Doğum Yeri ve Yılı      :………………………………………………………….

Adresi                          :………………………………………………………….

SSK No                        :………………………………………………………….

Telefonu                      :………………………………………………………….

Vatandaşlık Numarası  :………………………………………………………….

Vergi Kimlik Numarası                                                                     :

 1. ÇALIŞMA YERİ

İşçinin çalışma yeri, İşverenin …………………………………………… adresinde bulunan işyeridir. Ancak İşçi, aynı şehir içerisinde işveren veya vekilinin göstereceği diğer yerlerde de çalışmayı kabul eder.

 1. YAPILACAK İŞ

İşçi, İşveren’e ait işyerinde …………………………… olarak çalışacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu iş sözleşmesi, ………/……/……. tarihinde başlamış olup, (……..) yıl sürelidir. Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine uygun olarak, işçinin işyerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa yazılı olarak ihbarda bulunmak zorundadır. Yazılı ihbarda bulunulmaması halinde tarafların ihbar tazminatı isteme hakkı saklıdır. İhbar süresi, işçinin işyerindeki kıdemi altı aya kadar olan ise (……) gün, altı aydan birbuçuk yıla kadar ise (……….) gün, birbuçuk yıldan üç yıla kadar ise (……..) gün ve üç yıldan fazla ise (……..) gün olarak belirlenmiştir.

 1. DENEME SÜRESİ

Deneme süresi …….. aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

 1. ÇALIŞMA SÜRELERİ

Bu sözleşme, işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak belirtilen sürelerde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.

İşyerinde haftalık çalışma süresi ……….. saat olup, İşçi haftanın ……………. günleri saat ……. ile saat …….. arasında çalışacaktır.

Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.

 1. HAFTA TATİLİ

İşçiye İş Kanunu’nun 46. maddesine göre, şartlar oluşmuşsa, hafta tatili ücreti ödenir.

 1. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÇALIŞMASI

İşçi, işverenin istemesi halinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder. Bu günlerde işçi çalışmazsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırsa, çalıştığı günlerin ücreti % …. fazlasıyla kendisine ödenir.

 1. ÜCRET

İşçinin saatlik net/brüt ücreti (……………………) TL’dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır.

(Ücret dışında işçiye yılda …….. kez ………………….. ve ……………… aylarında ………….. tutarında ikramiye ödenir veya ücret dışında işçiye yapılacak diğer ayni veya nakdi ödemeler varsa miktarı ve ödeme zamanını belirtiniz.)

 1. EŞİT DAVRANMA

İşyerinde çalışan tam süreli işçilerle kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi arasında ayırım yapılamaz. İşçiye çalışma süresiyle orantılı olarak tam süreli işçiye yapılacak bölünebilen haklardan yararlandırılacaktır. Ayrımı haklı kılan nedenler söz konusu olmadıkça, Kanunda belirtilen iş sözleşmesinin feshinde bildirim süreleri gibi bölünemeyen haklar tam ve kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan tüm işçiler için de aynı olacaktır.

 1. ÜCRET ÖDEME ZAMANI

Kural olarak işlemiş ücretlerin ödeme tarihi her ayın (……)’dir.

 1. YILLIK ÜCRETLİ İZİN

İşçinin işyerindeki kıdemi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) ise (…..) gün, beş yıldan fazla onbeş yıldan az ise (…..) gün, (15) yıl (dahil) ve daha fazla ise (…….) gün yıllık ücretli izin kullanma hakkı bulunmaktadır. İşveren belirtilen yıllık izin sürelerini, bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölebilir. İşçi, yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

 1. ÖZEL ŞARTLAR
 2. a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ve ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.
 3. b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve iş sözleşmesine göre belirlenmiş bulunan çalışma şartlarının uygulanmasını sağlayan, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelerine uymayı kablu ve taahhüt eder. Ancak mevcut çalışma şartlarının uygulanması dışındaki, çalışma koşullarında yapılacak esaslı bir değişikliğin işçiye yazılı olarak bildirilip, işçi tarafından da altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmesi halinde, yeni değişiklikler yapılabilir.
 4. c) İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 5. d) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.
 6. e) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.
 7. f) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
 8. g) İşçi, işyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.
 9. h) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

ı) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunu’ndan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. i) İşçi, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.
 2. j) Kısmi süreli iş sözleşmesi kapsamında çalışan işçinin sigortalılık gün sayısı: (Aylık çalışılan gün sayısı = Ay içinde çalışma saati / 7,5) şeklinde hesaplanacaktır.
 3. k) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.
 4. l) İşçi, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu bir hafta içinde yazılı olarak işverene bildirmek zorundadır. Aksi halde işçinin yasal tebligat adresi yukarıda belirtilen adrestir.
 5. m) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 6. İMZA VE YÜRÜRLÜK

14 (ondört) maddeden oluşan ve bir sureti işçiye de verilen, bu kısmi süreli iş sözleşmesi, ……./……/…… tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak tarafların serbest iradeleri ile imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

İşveren veya Vekili                                                  İşçi

Adı-Soyadı:                                                  Adı-Soyadı:

Kaşe-İmza İmza

 

 

 

4 Cevap

 1. aylin sahin tanrikulu

  Merhaba
  20.09.2015 tarihinde isten cikarildim. Tazminatim burut uzerinden verilmedigi icin cikis imzami atmadim.30.09.2015 tarihinde cikis islemlerini yapacagiz dediler. 28 ve 29 eylul’de beni gelmedi gosterip tazminat hakkimi elimden alabilirler mi? Onlem icin ne yapmam lazim? Acil cevap verirseniz cok sevinirim.
  Iyi gunler

  • İşverenin devamsızlık nedeniyle iş akdini feshedebilmesi için, önce size ihtarname gönderip, geçerli bir mazeretiniz olup olmadığını bildirmenizi, var ise bunu belgelemenizi istemesi gerekiyor. İşe devam etmedi diye tutanak tutup işten çıkarması öyle kolay değil.

 2. 25/o5 29015 Tarıhınde Belededıye Bunyesınde Taseron Olarak Calıstırılmaktaydım Herhafta fazla Calısıp Yarımgun ıznım kesıLıp durdu ve Sebebını Sordugum 26.09 2015 tarıhınden 2 gun sonra 28 .09 2015 Tarıhınde BaGlı oldugum Taseron Fırmadan ısten CıkarıLmam ıstenıLıp Is Akdıme Son verıLmıstır Ne YapabıLırım?

  • Çalışma süreniz 4 ay olduğundan kıdem tazminatı hakkınız yok. İşe iade davası açabilmek için de en az 6 ay çalışma şartı olduğundan işe iade davası da açamazsınız. Ancak kötüniyet tazminatı, ihbar tazminatı ve varsa fazla mesaileriniz için dava açabilirsiniz.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*