Home » İş Hukuku » İş sözleşmesinde yer alan ücret zammı maddesi – Yargıtay kararları

İş sözleşmesinde yer alan ücret zammı maddesi – Yargıtay kararları

…Davacı işçi Temmuz 2005 dönemi ücret zammının geç yapıldığım ileri sürerek ücret farkı talep etmiş, mahkemece davacının yapılan ödemeleri koşulsuz olarak kabul etmesi sebebiyle isteğin reddine karar verilmiştir.
İşyeri Personel Yönetmeliğinin 56. maddesinde, parasal hakların yılbaşında ve yılın ikinci yarısında olmak üzere yılda 2 kez belirleneceği yazılıdır. İşyerinde daha önceki dönemlerde de Ocak ve Temmuz aylarında ücret artışlarına gidilmiştir. O halde yönetmeliğin ilgili hükmünün uygulaması Ocak ve Temmuz aylarında ücret artışı şeklinde iş şartı haline gelmiştir. Temmuz 2005 yılında ücret artışında gidilmemiş bu zam 01.09.2005 tarihinden geçerli olarak uygulanmıştır. Davacının bu uygulamaya itiraz etmemiş olması uygulamayı kabul ettiği şeklinde değerlendirilemez. Davacı işçi yönünden 4857 sayılı İş Kanununun 22. maddesinde öngörülen değişiklik prosedürü işletilmemiştir. Bu nedenle davacının ücret farkı isteği haklı olup bilirkişi hesap raporu bu yönden bir değerlendirmeye tabi tutularak istekle ilgili karar verilmelidir.
9. HD. 2009/14662 E. 2011/14667 K. 23/05/2011

…Davacı Eylül 2003 ayında ücretine zam yapılması gerektiği halde yapılmadığını, bilahare Haziran 2004 ayında yapılan ücret zammının geriye dönük olarak Eylül 2003 tarihinden itibaren yapılmasına rağmen, uygulanmadığını iddia ederek Eylül 2003-Haziran 2004 dönemi fark ücret alacağının da hüküm altına alınmasını istemiştir.
Mahkemece istek gibi hüküm kurulmuştur.
Taraflar arasında yazılı bir iş sözleşmesi mevcut değildir. İşyerinde belirli aylarda ücret zammı uygulaması bulunduğu da kanıtlanamamıştır.
Haziran 2004 tarihinde yapılan ücret zammının geriye dönük olarak yapıldığı Eylül 2003 tarihinden itibaren uygulanacağı hususunda yazılı deliller de ibraz edilmemiştir.
Buna rağmen anılan süreye ilişkin ücret zammından doğan alacak isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2006/1783 E. 2006/20410 K. 10.07.2006

…Davacı işçi taraflar arasında imzalanan 21.10.2000 tarihli iş sözleşmesinde öngörülen ücret artışlarının yapılmadığını ileri sürerek ücret farkı isteğinde bulunmuştur.
Davalı işveren ise TÜFE alacağına ilişkin hesap tablosu sunarak 9.110. TL TÜFE alacağı bulunduğunu belirtmiştir.
Mahkemece hükme esas alman bilirkişi raporunda işverence sözleşmede düzenlenen % 50 oranındaki artışın üzerinde bir zam yapıldığı belirtilerek işverence yapılan bu artışın üzerine tüfe artışları uygulanarak fark ücret alacağı hesaplanmıştır.
Davaya konu ücret farkının dayanağı, taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesi hükmüdür. Buna göre ücret artışlarının anılan sözleşme doğrultusunda yapılması gerekir.
İşverence önceki bir ücret artışının iş sözleşmesinde öngörülenden daha fazla yapılması (% 100’ün üzerinde) davacı işçi yönünden kazanılmış hak oluşturmaz. Böyle olunca ücret fark alacağı hesaplanırken işverence fazladan verilen % 50 nin üzerindeki zammın iş şartı haline geldiği kabul edilemez.
Bu sebeple Kasım 2000 zammının % 50 olarak uygulanmasının gerektiği ve işverence fazladan uygulanan ücret artışının kazanılmış hak oluşturmadığı kabul edilerek ücret farkı alacağı ve diğer alacaklar yönünden hesaplama yapılmalıdır.
9. HD. 2006/8525 E. 2006/29015 K. 06.11.2006

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*