Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Fazla çalışma ücreti ödemeleri – Yargıtay kararları

Fazla çalışma ücreti ödemeleri – Yargıtay kararları

…Davalı tarafça, işçilik alacaklarının davacıya banka kanalıyla ödendiği savunulmuş ve buna ilişkin banka kayıtları dosya içine sunulmuştur.
Ödeme, hukuki niteliği itibariyle bir itiraz olup, borcu sona erdiren bir vakıadır. Dolayısıyla her itiraz gibi bu itirazında mahkeme tarafından resen nazara alınması gerekir.
Mahkemece, davacı işçiden, davalının ödemeye ilişkin savunmasına ve sunulan belgelere diyecekleri sorulup, ödeme yapılıp yapılmadığı araştırılmadan, eksik inceleme ile karar verilmiş olması hatalıdır.
22.HD. 2014/11139 E. 2014/17466 K. 17.06.2014

…Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının bilirkişinin 28.11.2010 tarihli raporunda tespit edildiği üzere haftada 12 saat fazla mesai yaptığının kabulü ve bordrolardaki “diğer kazançlar” hanesindeki ödemelerin fazla mesaiye karşılık ödendiğinin kabulü dosya kapsamına uygun düşecektir. Bilirkişi 28.11.2010 tarihli raporunda, haftada 12 saat fazla mesaisine karşılık davacının brüt 12.627,74 TL fazla mesai alacaklısı olduğunu hesaplamıştır. Mahkemece de, davacının haftada 12 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmiş ise de, bilirkişinin 28.06.2011 tarihli raporunda davacının haftada 33 saat fazla mesai yaptığının kabulü ile bu çalışmaya karşılık hesapladığı alacak miktarından yüzde 30 takdiri indirim yapılmak suretiyle ortaya çıkan alacak miktarı hüküm altına alınmıştır.
Somut olayda, bilirkişinin 28.11.2010 tarihli raporunda belirlediği alacak miktarına göre ve bordrolardaki “diğer kazançlar” hanesinde gözüken ödemelerin fazla mesai alacağına karşılık ödendiği anlaşılmakla, sözkonusu miktarların hesaplanan fazla mesai alacağından mahsubu ile sonucuna göre karar verilmelidir.
22.HD. 2014/1024 E. 2014/1425 K. 04.02.2014

…Somut olayda, hükme esas alınan bilirkişi raporunda fazla mesai konusunda hesap yapılırken davacı şahit anlatımları esas alınmıştır. Mahkemece bilirkişi raporundaki yoruma dayanılarak hüküm kurulmuş ise de, davacı şahitleri işyerinde fazla mesai yapıldığında ücretinin ödendiğini ifade etmiştir. Bu durumda mahkemece, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 169. ve devamı maddeleri gereğince davacı isticvap olunarak, işyerinde fazla mesai yapıldığında ücretini alıp almadığı veya hangi sürelerin ücretini aldığı belirlendikten sonra varsa karşılanmayan fazla mesai ücreti alacağı tespiti yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2012/20538 E. 2013/7572 K. 09.04.2013

…Dairemizce birlikte temyiz incelemesi yapılan seri dosyalarda davalı vekilince “Final Settlcment And Release” ve “Payroll Details” gibi farklı isimlerle bir kısım ödeme belgeleri ile makbuzlar ve yıllık izin kullanımına dair bazı belgelerin temyiz dilekçesiyle birlikte sunulduğu görülmektedir.
Bir hakkın mevcut olmadığına, sona erdiğine dair belgelerin yargılamanın her aşamasında dikkate alınması gereklidir. Bu nedenle sözkonusu belgelerin davacı tarafa gösterildikten sonra mahkemece değerlendirilmesi zorunlu olup kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir.
22.HD. 2013/1656 E. 2013/4545 K. 05.03.2013

…Fazla mesai ücretinin ödendiğinin ispatı bordro veya eşdeğer yazılı belge ile olur. Tanık beyanı, fazla mesai de olsa ücret ödemesinin ispatı olamaz. Bu nedenle, fazla mesai ücretinde imzalı ve ihtirazi kayıtsız bordro ile ödenen aylar dışındakiler için fazla mesai hesabı yaptırılarak buna göre fazla mesai ücretinin hüküm altına alınması gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Nitekim, benzer nitelikli olan Konya İş Mahkemesi’nin 2010/46 E., 2010/644 K. sayılı dosyasında işçi lehine fazla mesai ücretine hükmedilmiş ve söz konusu karar Dairemizin 2011/8485 Esas, 2011/15743 Karar sayılı ilamı ile onanmıştır.
9.HD. 2011/14952 E. 2013/15744 K. 23.05.2013

…Somut olayda, davacının fazla çalışma alacağı talebi, mahkemece tanık beyanlarına göre ödendiği gerekçesiyle reddedilmiştir. Ancak davalı tarafça bu alacak kaleminin ödendiğine dair yazılı hiçbir belge sunulmamıştır.
Fazla çalışma alacağı da ücretin bir nevi olduğuna göre yukarıdaki yasal düzenlemeler ve ilkelere göre ödendiği yazılı belgelerle ispat edilemeyen talebin kabulü gerekirken reddi hatalıdır.
9.HD. 2010/7717 E. 2012/14269 K. 25.04.2012

…Somut olayda mahkemece her ne kadar davacı işçinin fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatillerde yaptığı çalışmaların ücretlerinin ödendiğinin tanık beyanların göre anlaşıldığı gerekçesi ile söz konusu isteklerin reddine karar verilmiş ise de, söz konusu alacakların ödendiğinin ispatı takdiri delil niteliğindeki tanık beyanları ile değil kesin delillerle yapılmalıdır.
Mahkemece davacının çalışma düzenine göre fazla çalışma yapıp yapmadığı, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmasının olup olmadığı hususunda sunulan deliler ve dinlenen tanık beyanları değerlendirilerek belirlenmeli ve gerek görülmesi durumunda hesap bilirkişisinden söz konusu alacaklar hususunda hesap raporu alınarak sonuca gidilmesi gerekirken, davanın yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalıdır.
7. HD. 2013/10129 E. 2013/22732 K. 19.12.2013

…Somut olayda, dosya arasında bulunan 2006 Haziran hesap pusulasında davacıya 300 saat karşılığı fazla çalışma ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, dosya içerisinde davacı tarafından itiraz edilmeyen fazla çalışma tahakkuku içeren muhtelif bordrolar vardır.
Yukarıda da açıklandığı üzere imzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışma yaptığını yazılı belge ile kanıtlaması, daha fazla çalışıldığının yazılı belgeyle ispatlanamaması halinde tahakkuk bulunan ayların dışlanması gerekir.
Davalı beyanları ve Bölge Çalışma Müdürlüğü raporuna göre 2006 yılı Haziran bordrosunda yapılan ödeme geçmiş aylarda yapılan fazla çalışmaların karşılığıdır.
Bilirkişi Haziran 2006 tarihinde yapılan 300 saatlik fazla çalışma ödemesinin aylık 28 saat üzerinden 11 ayın karşılığı olduğunu belirterek, ödeme tarihinden geriye doğru 11 aylık fazla çalışma alacağından yapılan ödemeyi mahsup etmiştir. Davalı tarafından sonradan sunulan imzalı bordrolara göre bilirkişi tarafından mahsup edilen aylarda da ihtirazi kayıt bulunmayan fazla çalışma ödemeleri vardır. Bu durumda mükerrer ödeme ortaya çıkmıştır.
Mahkemece yapılacak iş, bilirkişiden ek rapor alarak ihtirazi kayıt bulunmayan tahakkuk yapılan aylar dışlanarak, 300 saatlik ödeme de mahsup edilerek fazla çalışma alacağının bulunup bulunmadığını tespit etmekten ibarettir. Eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
9.HD. 2010/14143 E. 2012/23416 K. 18.06.2012

…Davacı, ücret, fazla çalışma alacağı ve asgari geçim indirimi ücretlerinin ödenmediğinden bahisle icra takibi yaptığını, davalının borca itiraz etmesi üzerine takibin durduğunu iddia ederek itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini ve davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep etmiştir.
Davalı ise davacının ödenmeyen ücretinin bulunmadığını, fazla çalışma ve asgari geçim indiriminin ödendiğinin bordrolardan anlaşıldığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, söz konusu alacaklara istinaden davalı tarafından davacının Türkiye İş Bankası ve Türkiye Ekonomi Bankası hesaplarına toplam 2446,23 TL ödendiğinin anlaşıldığını, yapılan ödemelerin hak edilen alacaklardan düşülerek kalan miktara hükmetmek gerektiğini belirterek davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.
Ancak ibraz edilen ve içinde fazla çalışma ücret tahakkuku da bulunan tahakkuk fişleri imzasızdır.
Yine davacının banka hesaplarına yatırılan toplam 2446,23 TL tutarındaki ödemenin hangi nedenlerle yapıldığı, içinde ne miktar ücret, fazla çalışma ve asgari geçim indirimi ödemesi olduğu anlaşılamamıştır.
Bu nedenle davacının aylık maktu ücreti belirlenip, işverence bu miktarın üzerinde yapılan ödemelerin hangi alacak karşılığı olduğu ayrıca tespit edilerek ve iş yerindeki çalışma koşullarına göre fazla çalışına yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa karşılığının ödenip ödenmediği araştırılarak sonuca gidilmesi gerekirken bu hususları içermeyen tahakkuk fişleri ile banka kayıtlarına göre eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması hatalıdır.
9. HD. 2010/1353 E. 2012/11377 K. 04.04.2012

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*