Home » İş Hukuku » Bordrolarda tüm çalışanların asgari ücretten çalışıyor görünmesi – Yargıtay kararları

Bordrolarda tüm çalışanların asgari ücretten çalışıyor görünmesi – Yargıtay kararları

…Somut olayda, ücret, taraflar arasında çekişmelidir. Davacı aylık 2.000 TL ücret aldığını iddia etmiş, davalı ise asgari ücretle çalıştığını savunmuştur.
Davacı 12 yılı aşkın hizmeti bulunan müdür yardımcısı görevini yürüten nitelikli çalışan olup bordrolardan işyerindeki tüm çalışanların asgari ücret üzerinden ücret aldığı görülmektedir.
Mahkemece, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda araştırma yapılarak davacının ücreti tam olarak belirlenip alacakları buna göre hesaplanması gerekirken asgari ücret seviyesinden yapılan hesaplamaya itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/32777 E. 2011/48439 K. 15.12.2011

…Somut olayda, işyerinde davacının yardımcısı olarak çalışan davacı tanıkları mahkemede davacının ücretini bilmediklerini, kendilerinin aylık 600 TL ücretle çalıştıklarını, ancak bordrolarda asgari ücret gösterildiğini, işten çıkartılacakları korkusu ile bordroları imzaladıklarını ifade etmişlerdir.
İbraz edilen aylık ücret bordroları imzalı olup çalışan herkesin ücreti asgari ücret olarak görünmektedir. Dinlenen davacı tanıkları davacının işyerinde usta sıfatıyla çalıştığını ve asgari ücret aldığını belirtmişlerdir.
Davacının nitelikli işçi olması, bordrolar imzalı olsa bile nitelik ayrımı yapılmaksızın herkesin asgari ücretten çalışıyor görünmesi, işyerinde usta olarak çalıştığı anlaşılan ve kendisinin yardımcıları sıfatıyla çalıştıkları konusunda uyuşmazlık bulunmayan tanıkların ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde bordroların gerçeği yansıtmadığı kanaatine varılmıştır.
Mahkemece yukarıda belirtilen ilke kararımız doğrultusunda ilgili meslek kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılarak tüm deliller bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2010/11195 E. 2010/29899 K. 21.10.2010

…Somut olayda, davacı son ücretinin brüt 650 TL. olduğunu iddia etmiş, davalı ise ücretin asgari ücret olan 250,87 TL. olduğunu savunmuştur.
İmzalı bulunan ücret bordrolarında tüm çalışanlar asgari ücret seviyesinde görünmektedir. Davacının dinlettiği tanıklar davacının 650 TL. aldığına ilişkin iddiasını doğrulamışlardır. Bu durumda imzalı bordroların gerçek ücret seviyesini göstermediği şüphesi doğmaktadır.
Yukarıdaki esaslar doğrultusunda işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek ücret belirlenip sonuca gidilmesi gerekirken bordrodaki ücret seviyesi esas alınarak kıdem tazminatı hesaplaması yapılması isabetsizdir.
9. HD. 2009/45143 E. 2012/6686 K. 01.03.2012

…Somut olayda: Davacı aylık 1.800 TL ücret aldığını, davalı ise asgari ücretle çalıştığını iddia etmektedir.
Davacı 3 yılı aşkın hizmeti bulunan nitelik bir işçi – Fizik öğretmeni – olup işyerindeki çalışanların tamamı için asgari ücret üzerinden bordrolar düzenlendiği görülmektedir.
Mahkemece, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda araştırma yapılarak davacının ücreti tam olarak belirlenip, kıdem alacağının buna göre hesaplanması gerekirken asgari ücret seviyesinden yapılan hesaplamaya itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/32855 t. 2011/50312 K. 29.12.2011

…Taraflar arasında davacının aldığı ücret ihtilaflıdır.
Bordrolarda işveren tarafından bankaya yazılan yazılar arasında çelişki bulunduğu gibi tanık beyanları da uyumlu değildir.
Ücret bordrolarında vasıflı ve vasıfsız işçilerin asgari ücretle gösterilmesi de çalışma yaşamının doğal akışına uygun olmamaktadır.
Bu nedenle davacının alacaklarının savunmaya değer verilerek asgari ücretten hesaplanması yerinde görülmemiştir.
Mahkemece davacının yaptığı görev, kıdemi ve çalışma yolları açıklanarak meslek kuruluşlarından alabileceği ücret sorulmalı, alınacak cevap diğer delillerle birlikte değerlendirilerek sonuca gidilmelidir.
9. HD. 2006/14786 L. 2006/33623 K. 21.12.2006

…Somut olayda davacı şehirler arası otobüs şoförü olarak davalı işyerinde 14 yılı aşkın bir süre çalışmıştır.
Davacı günlük 60 TL ücret ile çalıştığını iddia etmiştir. Davalı taraf ise asgari ücret ile çalıştığına ilişkin imzalı ücret bordrosu ibraz etmiştir.
Davacı tanıkları davacının 60 TL günlük ücret ile çalıştığını beyan etmiştir.
Davacı günlük 60 TL yevmiye ile çalıştığı ispatlamıştır. Davacının işçilik alacakları hesaplanıp, hüküm altına alınmalıdır.
9. HD. 2009/33347 L. 2012/1708 K. 25.01.2012

…Somut olayda, davacı, dava dilekçesinde ücret miktarı konusunda beyanda bulunmayıp emsal ücrete göre karar verilmesini istemiştir.
Davalı ise, imzalı bordrolara göre ücretin asgari ücret olup davacının itirazsız olarak bordroları imzaladığını savunmuştur.
Davacı tanığı, davacının en son ücretinin 1.000 TL olduğunu söylemiştir.
Emsal araştırması sonucunda davacının alabileceği ücretin net 900 TL, brüt 1.289 TL olduğu belirlenmiştir.
Mahkeme, imzalı ve itiraz edilmeyen bordrodaki asgari ücrete göre hüküm vermiştir.
Davacı, 10 yıl kıdemi olan ve işyerinde fotoğraf çekimi ve kasa işlerine bakan tecrübeli bir personeldir. Ücret bordrolarının asgari ücret üzerinden düzenlenmesi yaygın bir uygulama olup sırf imzalanmış olması bu ücretin gerçek olduğu sonucunu doğurmayacağından mahkemece emsal ücret yerine asgari ücretin esas alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2009/39012 E. 2012/3398 K. 13.02.2012

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*