Home » İş Hukuku » Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne verilen şikayet dilekçesi – Yargıtay kararları

Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne verilen şikayet dilekçesi – Yargıtay kararları

…Davacının aylık ücreti tartışmalı olup, davacı işçi son ücretini net 1.900 TL olarak açıklamış, davacı tanıkları 1.500 – 1.650 TL arası ücret ödendiğini belirtmişlerdir. İmzalı ücret bordroları bürüt 1.100 TL üzerinden düzenlenmiştir. Meslek odası 1.400 TL ücreti bildirmiş olmakla mahkemece davacının son ücreti net 1.400 TL. kabul edilerek ilgili seçeneğe göre karar vermiştir. Davacı işçinin fesihten 1.5 yıl kadar önce iş müfettişine beyanında ücretini 900 TL net olarak açıkladığı görülmektedir. Davacının sözü edilen beyanı bağlayıcı olup, davacının imzasını taşıyan tutanakta belirtilen ücretin asgari ücrete oranına göre son ücret ve hesaplamaya konu önceki ücretler belirlenmelidir.
9. HD. 2012/15414 E. 2014/14604 K. 06.05.2014

…Somut olayda davacı dava dilekçesinde aylık net ücretinin 1000 TL olduğunu iddia etmiş ve mahkemece net 1000 TL üzerinden yapılan hesaplamaya itibarla hüküm kurulmuş ise de davacının bizzat el yazısı ile düzenlediği 07/08/2007 tarihli BÇM ye verdiği şikayet dilekçesinde ücretini net 900 TL olarak bildirdiği ancak mahkemece bu husus üzerinde durulmadığı anlaşılmıştır.
Mahkemece davacıya BÇM şikayet dilekçesi gösterilerek ücret miktarı açıklığa kavuşturularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2010/13854 E. 2012/20448 K. 12/06/2012

…Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda bankaya işverence verilen belge doğrultusunda davacının 21.09.2005 tarihinde 1.600 TL ücret aldığı kabul edilerek yapılan hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulmuş ise de davacı fesihten sonra BÇM ne vermiş olduğu 09.06.2006 tarihli dilekçede aylık net ücretinin 1.250 TL olduğunu bi İdirmiştir. Bu beyan davacıyı bağlayıcı niteliktedir.
Davacının alacaklarının buna göre hesaplanması gerekirken yazılı şekilde yapılan hesaplamaya itibar edilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2008/43381 E. 2010/31892 K. 5.11.2010

…Davacı dava dilekçesinde 800.00 TL ücret aldığını iddia ile işverenden kredi başvurusunda bulunmak için aldığı belgeyi ibraz etmişse de cevap dilekçesinde ve tanık beyanlarında davacının aylık ücretinin ne olduğu belirtilmemiştir. Mahkeme ücret araştırması da yapmıştır. Ancak dava dosyasında bulunan davacının 25.05.2007 tarihinde BÇM ye yaptığı şikayet başvurusunda aylık ücretinin 750,00 TL olduğunu belirtmiş olmakla davacı resmi makama verdiği beyanıyla bağlıdır. Hesaplamaların bu ücret miktarı dikkate alınarak yapılması gerekir.
Davalının bu yönlere ilişkin temyiz itirazı kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
7. HD. 2013/18105 E. 2014/1199 K. 29.01.2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*