Home » İş Hukuku » Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği 2

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği 2

İŞ SÖZLEŞMESİ (BELİRSİZ SÜRELİ)

 

  1. İŞVERENİN UNVANI

Adresi                         : ………………………………………………….

  1. PERSONELİN ADI SOYADI

Baba Adı                     : ………………………………………………….

Doğum Yeri ve Tarihi  : ………………………………………………….

İkametgah Adresi         : ………………………………………………….

 Yukarıda kimlik ve adresleri yazılı bizler, işveren ve çalışan olarak karşılıklı ve birbirimize uygun rızalarımızla iş bu süresi belirsiz sürekli iş akdini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak tanzim ve imza etmiş bulunuyoruz.

  1. İŞİN YAPILACAĞI İŞYERİNİN ADRESİ
  2. PERSONELİN YAPACAĞI İŞ:

Personel …………… Bölümü ………………… Departmanı’nda görev yapacaktır. Personel eğitim, öğretim ve de tecrübe ve becerisine uygun olarak üst amirlerinin kendisine vereceği işleri de yapacaktır.

Personel, gereğinde üst amirlerinin görev vermesi halinde diğer bölümlerin işini de geçici veya daimi olarak yaptığı işe ilaveten yapacaktır.

  1. PERSONELE VERİLECEK ÜCRET

Personele ………………. -TL. Brüt/Ay ücret ödenecektir. Ücret ödeme zamanı konusunda halen işyerinde uygulanmakta olan tatbikata göre hareket edilecektir.

  1. HİZMET AKTİNİN TANZİM EDİLDİĞİ TARİH:

 

  1. PERSONELİN İŞBAŞI YAPACAĞI TARİH:

 

  1. GENEL ŞARTLAR

1) Personel, işyerinde çalışan diğer personelin uymaya mecbur oldukları çalışma şartları, iş disiplini ve işyeri prensip ve düşüncelerine, bu konuda oluşturulmuş ve kendisine imzalatılan iç yönetmeliğe uymayı kabul eder.

2) İşyerinde haftalık çalışma süresi kanuni çalışma süresi olup, günlük çalışma sürelerini tanzim ve değiştirme yetkisi İşverene aittir. İşveren, gerek gördüğünde, haftalık çalışma sürelerini İş Kanunu’nun esasları dahilinde tanzim edip, ihtiyaca göre yeniden düzenleyebilir, çalışma süresini farklı şekilde bölebilir. Gerektiğinde denkleştirme esasına geçebilir.

3) Personel, işyerinin işin ve çalışma şartlarının düzenlenmesi, iş disiplininin korunması ile ilgili olarak çıkarılacak emir ve talimatlara uygun hareket edecektir.

4) İşveren, personelden Türkiye’de herhangi bir mahalde çalışmasını isteme hakkını saklı tutar. Personel, işverene ait hangi mahalde olursa olsun (mevcut veya yeni kurulan/açılan) Türkiye sınırları içinde yer alan diğer bütün işyerlerine tayinini/atanmasını ve tayin edilen yerde çalışmayı peşinen kabul eder.

5) Personel, bu hizmet aktinde bulunan ikametgah adresinde bir değişiklik olursa, yeni ikametgah adresini değişiklikten engeç 1 (bir) hafta içinde işverene yazılı olarak bildirecektir. Bildirmediği takdirde bilinen enson ikametgah adresine yapılacak tebligatı tebellüğ etmiş sayılacaktır.

6) Personel, işin gereği halinde Ulusal Bayram, Genel Tatil ve Hafta Tatili günlerinde ilave çalışma yapmayı kabul etmiştir.

7) Personel, işin gereği halinde günlük veya haftalık çalışma süresinin üzerinde diğer bir anlatımla yasal haftalık çalışma süresinin üzerinde ilave fazla çalışma yapmayı kabul etmiştir.

8) Genel Müdür ‘ün yazılı izni olmadıkça personel, ek kazanca yönelik olsun veya olmasın işgünlerinde,hafta tatilinde, Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde, yıllık ücretli izin günlerinde bir başka işte geçici veya daimi görev alamaz, çalışamaz. Aksi davranış İşverenin güvenini kötüye kullanma olup, bu durumda işveren hizmet aktini ihbarsız, tazminatsız fesh edebilir.

9) Personel, işyerindeki çalışmaları nedeniyle öğrendiği gizli tutulması gereken bilgi ve konuları, yetkili yöneticilerin izni olmadıkça gerekli ve ilgili olmayan kişilere aktaramaz veya onları dökümante edemez. İşyeri ve İşveren ile ilgili konularda sözlü veya yazılı basına açıklama yapamaz. İş bu gizlilik konusundaki yükümlülüğü, personelin işinden ayrılmasından sonra dahi devam eder.

10) İşyerinin iştigal konusuna giren hususlarda Genel Müdür ‘ün yazılı izni olmadıkça makale, resim, rapor gibi yazılı belge yayınlayamaz, seminer, panel, açıkoturum gibi toplantılarda konuşmacı olamaz.

11) Personel, işbu hizmet aktinin sona ermesinden itibaren …. Yıl müddetle İşveren ile aynı konuda faaliyet gösteren işyerlerinde, işbu hizmet akdinin konusu dahilinde olsun olmasın, her ne sebeple olursa olsun ücretli veya ücretsiz görev alamaz. Yine, Personel, işbu hizmet akdinin her ne şekilde olursa olsun sona ermesinden itibaren …. yıl müddetle İşveren’in rakibi konumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin hizmetinde çalışamaz, ortak iş yapamaz, sözleşmeler imzalayamaz, İşverenin faaliyet konusu ile aynı konuda kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olamaz. Personel işbu onbirinci madde hükmüne riayet etmemesi halinde İşverenin uğrayacağı her türlü zararları tazmin etmenin yanında, İşverene …………. cezai şartı İşveren’in ilk talebinde derhal, nakden ve defaten ödemeyi, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.

12) Personel, işbu hizmet akdini haksız olarak feshetmesi, kusuru ile veya yükümlülüklerini belirlenen süre ve şartlar dahilinde yerine getirmemesi yüzünden işbu hizmet akdinin İşveren tarafından feshine sebebiyet vermesi hallerinde; İşverenin hizmet konusu ile ilgili kendisine sağlamış olduğu/sağlayacağı her türlü eğitim giderlerini işveren’in ilk talebinde derhal, nakden ve defaten ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

13) Personel, işinin gereğinde üst amirlerinin talebi veya tasvibi ile yurt içinde veya yurt dışında iş seyahati yapmayı kabul eder. Personel iş seyahatlerinde İşvereni en iyi şekilde temsil edecektir. Harcamalarını şirketin hak ve menfaatlerini değerlendirerek tanınan imkanlar oranında yapacaktır.

14) Personel tüm zamanını, en yüksek verimle kendisinden beklenen ve iyi niyetle, İşverenin hak ve menfaatlerini gözeterek değerlendirecektir.

  1. ÖZEL ŞARTLAR

1) Personelin aylık ücretinin içine, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca, yapacağı fazla mesailer nedeniyle hak kazanacağı ilave ücretler de dahildir. Bu nedenle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. Maddesi uyarınca, bu madde sınırları içinde kalmak koşulu ile personele ilave bir ücret ödenmez.

2) Personelin aylık ücreti Şirket Yönetim Kurulu ‘nun belirleyeceği zamanlarda enflasyon, iş hayatının gerekleri, performansı, şirkete bağlılık ve yararlılık vs. hususlar dikkate alınarak yeniden tesbit edilir. Personelin aylık ücreti konusunda gizlilik esastır. Personel aylık ücretini şirket içinde hiçbir şekilde başkaca hiçbir personel ile paylaşmayacaktır. Bu konuda İç Yönetmelik hükümleri esas alınır.

3) Personel, kendi departmanında çalışan diğer personel ile gereği halinde diğer departmanların personeli ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Gerekli gördüğü hususları üst amirine rapor eder.

4) Personel, yıllık ücretli izinde, Ulusal Bayram ve genel tatillerde arandığında bulunabilecek yerin adresini ve telefon numarasını işyerine bildirir.

5) Personel, kullanması için kendisine yazılı izinle verilmiş alet, edevat vs. gibi nesneleri iyiniyet ve özenle kullanacaktır. Personel, yedinde ve nezaretinde bulunan şirket emvalinin ve nakdinin her an doğru kayıt ve belgelerle dayalı olarak ve mevcut miktarını işveren veya yetkili temsilcilerinin kontrol ve incelemesine amade tutmakla yükümlüdür. Hizmet akti sona erdiğinde kendisinin şahsen kullanımına veya işi gereği kullanımına verilmiş demirbaşlar ile giyim ve kullanım eşyalarını işyerine teslim ile mükelleftir. Aksi halde sözkonusu nesnelerin bedelini tazmin ile mükelleftir.

6) Personel, aylık ücretinin ve eklerinin, işyerinin mutat ücret ödeme gününde, işverence banka hesabına yatırılmasını kabul etmiştir. Personel bunun için işverenin bildireceği bir bankada hesap açtıracaktır.

7) Taraflar işbu hizmet aktinde deneme süresinin …………. ay olduğunu kabul ve beyan ederler. Taraflar işbu hizmet aktini deneme süresi içinde gerekçe göstermeksizin bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesh edebilirler.

8) Personel iş bu hizmet akdinde değinilmemiş konularda İç Yönetmeliğin uygulanacağını beyan ve kabul eder.

9) İşbu hizmet aktinde değinilmemiş konularda 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ile Ticaret ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

10) İşbu hizmet akti, modern ve çağdaş iş idaresi kurallarına göre yorumlanacak, taraflar basiretli bir tacir gibi kendilerinden beklenen özen ve dikkati, objektif iyi niyet kuralları içerisinde yerine getireceklerdir.

İşbu hizmet akti taraflar arasında …………………. tarihinde tanzim edilmiş ve birlikte imza edilmiştir. Taraflar iş hayatının kendilerinden beklediği iyi niyet kuralları çerçevesinde birlikte çalışmayı ve işyerinin çıkarlarını kollayıp gözetmeyi prensip edindiklerini belirtirler.

 

İŞVEREN                                                       ÇALIŞAN

 

 

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*