Home » İşçilik Alacakları » AGİ » Asgari Geçim İndirimi ile ilgili Yargıtay kararları

Asgari Geçim İndirimi ile ilgili Yargıtay kararları

…Davacı taraf asgari geçim indirimlerinin ödenmediğini davalı taraf ise davacıya tüm ücret alacaklarının ödendiğini, bu durumun davacının bordroları ile sabit olduğunu beyan etmiştir. Mahkemece hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda ise davacıya ait imzasız son dönem bordrosunda asgari geçim indiriminin hesaplanmış olması nedeniyle talebin tamamıyla reddine karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden davacının asgari geçim indiriminin
tüm çalışma dönemi için ödenip ödenmediği anlaşılamamaktadır. Bu sebeple, davacının ücret bordroları da dosya arasına alınmalı, asgari geçim indiriminin 5615 sayılı Kanun gereği ödenmesi zorunlu olduğu da gözetilerek kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2008 tarihinden itibaren ödenip ödenmediği araştırılmalı ve oluşacak sonucuna göre bir karar verilmelidir. Bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2012/11479 E. 2013/1390 K. 31.01.2013

…Somut olayda; davacı taraf asgari geçim indirimlerinin ödenmediğini iddia etmiş, davalı taraf ise davacıya tüm ücret alacaklarının ödendiğini, bu durumun davacının bordroları ile sabit olduğunu savunmuştur. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise; davacıya ait imzasız ücret bordrolarının büyük çoğunluğunda asgari geçim indirimi tahakkuku bulunduğu, bu nedenle bu dönemdeki asgari geçim indirimi alacaklarının ödendiği görüşü ile tahakkuk bulunan aylar hesap dışı bırakılmıştır. Dosyadaki ücret bordroları imzasız olup, bordroda tahakkuk ettirilen asgari geçim indirimi alacağının ödenip ödenmediği anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, davalıdan ödemeye ilişkin tüm belgeleri sunması istenmeli ve asgari geçim indiriminin 5615 Sayılı Kanun gereği ödenmesi zorunlu olduğu da gözetilerek Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2008 tarihinden itibaren ödenip ödenmediği araştırılmalı ve ödeme varsa ödeme olan aylar dışlanarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2013/18642 E. 2013/26412 K. 25.11.2013

…Somut olayda; davacı işçinin fesih tarihi itibari ile ödenmenmiş olan asgari geçim indirimi alacağı bulunduğu anlaşılmakla; bir kimsenin hiçbir neden yokken tüm haklarından vazgeçerek işyerini terk etmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, iş sözleşmesinin işçi tarafından ödenmeyen asgari geçim indirimi alacağı bulunması nedeni ile haklı olarak feshedildiğinin kabulü dosya içeriğine daha uygun düşecektir. Bu durumda, iş sözleşmesini haklı nedenle de olsa fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanırsa da ihbar tazminatına hak kazanamayacağından, davacının ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22. HD. 2012/28238 E. 2013/29999 K. 31.01.2013

…İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi kanun ile getirilmiş olup, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.
Davacı taraf asgari geçim indirimlerinin ödenmediğini davalı taraf ise davacıya tüm ücret alacaklarının ödendiğini, bu durumun davacının bordroları ile sabit olduğunu beyan etmiştir. Mahkemece hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda ise dosyaya sunulan bir kısım ücret bordrosu ile ödendiği anlaşılan dönemler hesaplama dışı bırakılmış, kalan dönem için hesaplama yapılmıştır. Dosyanın incelenmesinden davacının asgari geçim indiriminin tüm çalışına dönemi için ödenip ödenmediği anlaşılamamaktadır. Bu sebeple, davacının çalıştığı tüm döneme ait ücret bordroları da dosya arasına alınmalı, asgari geçim indiriminin 5615 sayılı Kanun gereği ödenmesi zorunlu olduğu da gözetilerek Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2008 tarihinden itibaren ödenip ödenmediği araştırılmalı ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir. Bu husııs gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
22.HD. 2013/3572 E. 2014/2383 K. 14.02.2014

…Davacının asgari geçim indirimi alacaklarını talep ettiği, ancak Mahkemece asgari geçim indirimi yönünden işverenin bu alacaktan sorumlu olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Dosyaya sunulan ücret bordrolarında asgari geçim indirimi tahakkuku var ise de bordrolar imzasız olduğundan asgari ücret alacaklarının davacıya ödendiği işverence ispat edilememiştir. Mahkemece, davalı taraftan davacının imzasını taşıyan ücret bordroları varsa sunulması istenmeli, davacının ücretinin banka kanalıyla ödenip ödenmediği araştırılmalı, banka kaydı varsa getirtilerek bordrolarla kayıtlar karşılaştırılarak asgari geçim indirimi alacaklarının davacıya ödenip ödenmediği tespit edilmelidir. Banka kaydı veya imzalı ücret bordrosu sunulmaması halinde davacının asgari geçim indirimi alacakları Mahkemece hüküm altına alınmalıdır. Belirtilen eksiklikler giderildikten sonra ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile talebin reddine karar verilmesi isabetsiz olmuştur.
7. HD. 2013/12738 E. 2013/19862 K. 21.11.2013

…Davacı davalı belediyeye ait işyerinde 08.10.2004-15.05.2009 tarihleri arasında temizlik işlerinde şoför olarak çalışmıştır. Davacı vekili tarafından dava konusu miktarların artırılmasına yönelik olarak 26.08.2013 tarihinde yapılan ıslaha karşı davalı vekilleri süresi içinde zamanaşımı def’ini ileri sürmüştür. Dava tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 126/3. maddesine göre işçi ücretlerine ilişkin davalar beş yıllık zamanaşımına tabidir. Dava konusu ücret, fazla çalışma, asgari geçim indirimi ücret alacağı bu tür alacaklardandır. Bu sebeple ıslahla talep edilen fazla çalışma ücret alacağının ıslah tarihinden geriye doğru beş yılın dışında kalan kısmı zamanaşımına uğramıştır. Davalıların ıslaha karşı yaptığı zamanaşımı savunması dikkate alınmadan yazılı şekilde karara verilmesi hatalı olmuştur.
22. HD 2014/1366 E. 2014/7500 K. 09.04.2014

Davacı dava dilekçesinde iş akdini çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığından haklı nedenle feshettiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğin söz konusu olmadığını, esasen davacının imzasını taşıyan fesih bildiriminde asgari geçim indiriminin ödenmemesi sebebiyle iş akdini feshettiğini, halbuki serbest bölgede faaliyet gösteren Şirketlerinin vergi muafiyetinden faydalanmakla fesih bildiriminde gösterilen sebebinde yerinde olmadığını savunmuştur.
Mahkemece, fesih sebebi olarak davacının imzalı fesih bildirimine değer atfedilmiş ve her ne kadar davalı Şirketin vergi muafiyetinden faydalanmakla davacının asgari geçim indirimi talebinin yerinde olmadığı, ancak bordroların tanzim usulünün davacının feshine sebep teşkil ettiği gerekçesiyle tazminatın kabulüne karar verilmiş ise de, dava konusu uyuşmazlık hakkında konunun uzmanı olan bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre fesih olgusunun değerlendirilmesi gerekirken, yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2012/7559 E. 2014/12259 K. 10.04.2014

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*