Home » Haberler » İşçinin tutuklanması nedeniyle işverence iş akdinin feshi şartları

İşçinin tutuklanması nedeniyle işverence iş akdinin feshi şartları

İşçinin, işyeri dışında gerçekleşen bir eylem nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması durumunda devamsızlığın İş K. m. 17’deki bildirim sürelerini aşması halinde iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenerek bildirimsiz feshedilebilir.

Tutuklama veya gözaltına alınma işyerinde işlenen bir suç nedeniyle gerçekleşmiş ise doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış nedeniyle sözleşme haklı olarak feshedilebilir ve bu halde ise kıdem tazminatı ödenmesi de gerekmez.

Fesih hakkı işverene aittir. Fesih nedeni olan gözaltı veya tutukluluk nedeninin ortaya çıkması ve bunun çalışma süresine göre ihbar öneli süresini aşması gerekir.
Bu fesih sebebi 26.madde kapsamında kalmadığından 6 iş günlük hak düşürücü süre söz konusu değildir. Sebep devam ettiği sürece kullanılabilir.
İşveren bildirim yapmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Herhangi bir fesih ihtarına lüzum yoktur. Feshin yazılı olması geçerlilik değil ispat şartıdır.
25.maddeden kaynaklı feshin haklı olduğunu ispat yükü işveren üzerindedir. İşveren sözleşmenin feshini gerektiren fesih nedenlerinin bulunduğunu ve bu nedenle sözleşmeyi haklı olarak feshettiğini ispatlamalıdır.
Emniyet kayıtları, soruşturma dosyası, ceza dosyası getirilerek sonuca varılmalıdır.

tutukluluk
4857 Sayılı İş Kanunu 120. Maddeye göre “25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.” Geçici 1. Maddeye göre “Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır. Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 nci maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.” Kıdem tazminatına ilişkin 14.maddenin 1. Fıkrasına göre “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin : 1- İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,” feshi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. 17.maddeye ilişkin sebepler geçici 1.maddeye göre 25.maddedeki fesih sebeplerine atıf yaptığından ahlak ve iyiııiyet kuralları dışında kalan sebeplerden kaynaklı fesihlerde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
İşveren sözleşmeyi 25/IV maddesine göre feshettiğinden ve bu fesih nedeni 25/TI maddesi ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil etmediğinden işveren haklı da olsa işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

İşveren sözleşmeyi haklı feshettiğinden işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacağı gibi işveren de ihbar tazminatı isteyemez.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*