Home » Haberler » Sağlık sebebiyle iş akdinin feshi hakkında bilinmesi gerekenler

Sağlık sebebiyle iş akdinin feshi hakkında bilinmesi gerekenler

Sağlık sebepleriyle feshin haklı görülebilmesi için rahatsızlığın tam teşekküllü devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden alınan raporla tespit edilmesi gerekir. Tek doktordan alınan rapor yeterli değildir. Rapora itirazlar Adli Tıp Kurumu raporlarıyla karşılanmalıdır. Alınacak raporda davalı işyerinin niteliği, davacının çalışma koşulları ve yaptığı işi, yaşı ve hizmet süresi belirtilerek iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılmasının işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olup olmadığı açıkça belirtilmelidir. Sağlık ve yaşamı için tehlike arzetmesi halinde fesih haklı kabul edilecektir.

Sözleşme belirsiz süreli olsa da işçi bildirim sürelerine uymaksızın veya belirli süreli sözleşmelerde süre dolmadan önce, sağlık sebebiyle iş ilişkisini ortadan kaldırabilecektir.

Sağlık sebebiyle fesih nedeniyle işçi kıdem tazminatı alabilir ise de, haklı sebeple fesheden taraf ihbar tazminatı isteyemeyeceğinden lehine ihbar tazminatına hükmedilmez.

Sağlık sebebiyle fesih hakkı  işçiye aittir. Sağlık sebebi ortaya çıktığı andan itibaren devam ettiği sürece fesih hakkı da devam eder. Özetle 6 iş günlük hak düşürücü süre burada söz konusu değildir.

İşçinin sağlık sebebi ile haklı fesih sebebi bulunmasına rağmen maddi imkansızlık nedeniyle sözleşmeyi derhal feshetmeyerek çalışmaya devam etmesi rıza gösterdiği şeklinde yorumlanamaz.

hasta işçi

Aşağıda sayılacak sebeplerin varlığı halinde işçi ihbar öneli tanımaksızın derhal sözleşmeyi fesih imkanına sahiptir.

Sağlık konusunda işçi açısından iki tür hal söz konusudur.

1-İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması: Fesih öncesi işçi kural olarak kendi sağlık sebebini gösteren rapor sunmalıdır. Raporun tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu olarak alınması gerekir.

Davacının rapor almadan sağlık sebepleri ile ayrılması nedeniyle sözleşmeyi feshetmesi halinde yargılama aşamasında sözleşmenin feshi tarihinde sağlık sebeplerinin varlığı nedeniyle fesih yapıldığı işçi tarafından ispatlanmalıdır. Mahkemece işçi rapora sevkedilmelidir.

2-İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması: İşçinin birlikte çalıştığı işveren veya başka bir işçinin iş ile bağdaşmayan hastalığa tutulması halinde işçi rapor alma imkanına sahip olmadığından sözleşmeyi derhal eylemli olarak feshedebilir. Fesih sebebinin yerinde olmadığını işveren ispatlamalıdır.

İstifa dilekçesi yazılacaksa sağlık nedeniyle olduğu belirtilmelidir. Feshin yazılı olması geçerlilik değil ispat şartıdır.

Kendisinden kaynaklı sebeplerle sözleşmeyi feshettiğini ispat yükü işçi üzerindedir. İşçi sözleşmenin feshini gerektiren nedenlerin bulunduğunu ve bu nedenle sözleşmeyi haklı olarak feshettiğini ispatlamalıdır.

Heyet raporu alınmadan önce Mahkemece konusunda uzman doktor, iş güvenliği ve işçi sağlığı uzmanı ile mahallinde keşif yapılarak işyerinin davacıda meydana gelen hastalığın oluşumunda etkili olup olmadığı, işyerinde bu konuda iş güvenliği ve işçi sağlığı için tedbirlerin alınıp alınmadığının tespiti, ayrıca koruyucu elbise kullanılıp kullanılmadığı, kullanılması halinde hastalığın oluşup oluşmayacağı tespit edilmelidir.

İş Kanununun 24/1 md. de öngörülen unsurlar işyerinin özellikleri, davacının çalışma koşulları, yaptığı işi, yaşı vc hizmet süresi bir bütün halinde dikkate alınıp davacının çalışmasına engel olabilecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi, Adli Tıp veya Üniversite Hastanelerinden heyet raporu alınmalıdır. Tek doktor raporuyla karar verilemez.

İşçinin birlikte çalıştığı işveren veya başka bir işçinin iş ile bağdaşmayan hastalığa tutulması halinde durumda işveren kendisinde veya davacının çalıştığı işçide bu tür bir hastalık bulunmadığını ispatlamalıdır.

İşçi kendi ayrılsa da kıdem tazminatına hak kazanır. İhbar tazminatına hak kazanılamaz. Feshe bağlı haklardan tüm çalışma süresince kullanılmayan yıllık izin süresine göre hesaplanacak yıllık izin alacağına hak kazanılır. Ödenmeyen alacaklar varsa feshe bağlı olmasa da talep edilmelidir. Zamanaşımı kıdem tazminatı ve yıllık izin alacağı için 10, ücret alacakları için 5 yıldır.

Uygulamada, mahkemelerce en sık yapılan hatalar, mahallinde keşif yapılmadan, keşifte uzman hekim bulundurulmaması,rapor alınmadan veya eksik raporla sonuca gidilmesi, tam teşekküllü hastaneden rapor alınmayıp tek hekim raporuyla yetinilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*