Home » İş Hukuku » İşyerinde çalışan bayan işçiyi telefonla taciz – Yargıtay Kararları

İşyerinde çalışan bayan işçiyi telefonla taciz – Yargıtay Kararları

“…Taraflar davalı arasındaki uyuşmazlık davalı işveren tarafından iş akdinin haklı olarak feshedilip edilmediği noktalarında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın normatif dayanakları 4857 Sayılı Kanunun 25/11- (e) ve (e) maddeleridir. Sözü edilen hükümlere göre işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması veya işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması durumunda işverenin derhal fesih hakkı bulunmaktadır.

Taraflarca dosyaya sunulan deliller birlikte değerlendirildiğinde, davacı işçinin aynı işyerinde çalışan bayan işçiyi işyeri telefonu ile gece vakitlerinde defalarca aradığı anlaşılmaktadır. Bu durum davacının da kabulündedir. Aramaların iş icabı olduğu, sevkiyat nedeni ile aradığı yolunda getirilen açıklamalar ise, aranan bayan işçinin işyerindeki konumu ve görevi dikkate alındığında inandırıcı değildir. Davacı işçinin, bu davranışı doğruluk ve bağlılığa uymamaktadır. Böyle olunca yukarıda sözü edilen kanun hükümleri uyarınca iş akdinin davalı işveren tarafından haklı olarak feshedildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi yönünde hüküm kurulmalıdır.

Yukarıda açıklanan gerekçe ile davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.”(9. HD. 2007/22753 E. 2008/18639 K. 01.07.2008)

“….Taraflar arasındaki uyuşmazlık, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı olarak feshedilip edilmediği noktasında toplanmaktadır.

Dosya içindeki Pendik 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2006/400 esas sayılı dosyasına göre davacının işyerinde çalışan başka bir bayan işçiyi cep telefonu ile rahatsız ettiği sabittir. Bu durumda davalı işveren davacının iş sözleşmesini İş Kanunun 25/11 maddesi uyarınca haklı olarak feshetmiştir. Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağının reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.”(9.HD. 2010/4016 F. 2012/13477 K. 18.4.2012)

“…Davalı, davacının işyerinde çalışan bir bayan işçiyi telefonla rahatsız ettiği gerekçesi ile iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak,  davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Somut olayda, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan delillerin ve diğer yazılı belgelerle hükme etkili olacak tanık beyanlarının tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda, davacının iş akdinin, davacının davalı işyerinde çalışan ve tanık sıfatıyla dinlenilen Ş.K.’ı 04.03.2009 gecesi telefonla taciz etliği gerekçesi ile 12.03.2009 tarihinde sona erdirildiği anlaşılmıştır.

Yerel Mahkemece yapılacak iş, tanık olarak dinlenilen Mağdurc Ş.K. vc mağdurenin taciz olayını anlattığı işyerinden arkadaşları A.D. ve P.Y.’ın yeniden dinlenilmesi suretiyle olayın işverene intikal ettirildiği tarihin açıkça tespiti ile işverenin fesih hakkım süresi içerisinde kullanıp kullanmadığının belirlenmesidir. Mahkemece eksik araştırma ve inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.”( 9.HD. 2012/3279 E. 2014/8573 K. 17.03.2014)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*