Home » Haberler » İşçinin rızası alınmadan ücretsiz izne çıkarılması halinde hakları nelerdir?

İşçinin rızası alınmadan ücretsiz izne çıkarılması halinde hakları nelerdir?

İşveren tarafından  işçinin rızası hilafına ücretsiz izne çıkartılması işveren feshi mahiyetindedir.

“…Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçi, onayı alınmadan ücretsiz izne çıkarılmış olup, bu durumun, işveren tarafından gerçekleştirilen fesih olduğunun kabulü gerekir. Davalı işverenin işe ara vermenin sonunda işçiyi yeniden işe davet ettiğine dair savunması da kanıtlanamadığı göz önüne alındığında, davalı işverenin haksız feshi olııp davacının ihbar tazminatına da hak kazandığı hususunun gözetilmemesi hatalı olup bozma nedenidir.”(9.HD. 2011 /25431 E. 2013/22619 K. 16/09/2013)

“….Davalı işveren tarafından davacı işçinin rızası hilafına ücretsiz izne çıkartılması işveren feshi mahiyetindedir. Emsal dosyalarda da bu şekilde kabul edilmiştir. (Zonguldak 2.İş Mahkemesinin 2010/263-2013/46 E.K. sayılı kararı ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verilmiş, karar Dairemizin 19.12.2013 tarih ve 2013/15099-22769 E.K. sayılı ilaını ile onanmıştır.) İhbar tazminatının kabulü yerine reddi hatalıdır.”( 7.HD. 2013/17577 E. 2014/881 K. 23.01.2014)

“….Kısa çalışına “işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması” şeklinde uygulanmışsa, kısa çalışma kapsamına giren işçilerin sözleşmeleri kısa çalışma süresince askıya alındığı kabul edilir. Ancak, Kanunda askı süresi en fazla üç ay ile sınırlanmaktadır. Davalı işyerinde de kısa çalışma 01.04.2009 – 07.2009 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Bu süre sona erdikten sonra askı hali kendiliğinden sona erer. Üç aylık azami süre geçmesine rağmen, kısa çalışmayı gerektiren “ekonomik kriz” veya “zorlayıcı neden” devam ediyorsa, işçi ve işveren anlaşarak “ücretsiz izin” yoluyla askı halini devam ettirebilirler. Somut olayda da davacı süre bitmesine rağmen ücretsiz izine çıkarılmıştır. Kısa çalışma süresi boyunca davacıya kısa çalışma ödeneği ödenip ödenmediği araştırılmamıştır. Diğer yandan davacının yıllık izin hakkının bulunması halinde bazı işçilerin ücretli izine çıkarılmasına rağmen davacının ücretsiz izine çıkarılması ve ayrıca yıllık izin hakkı bulunmasa bile ücretsiz izine çıkarılmada süre ve çıkan işçiler yönünden eşit işlem borcuna aykırı hareket edilmesi işçi açısından haklı fesih teşkil edebileceğinden bu yönden araştırma yapılmalıdır.

Diğer yandan davacının ücret alacağının bulunması halinde yapılan fesih ve dolayısıyla devamsızlığın haklı hale geleceği düşünülmeksizin mahkemece eksik araştırmayla hüküm kurulması bozma nedenidir.”(7.HD. 2013/11145 E. 2013/18785 K. 11.11.2013)

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*