Home » Haberler » İşçinin işyerinde Facebook’a girmesi, chat yapması halinde işveren iş akdini haklı olarak feshedebilir mi?

İşçinin işyerinde Facebook’a girmesi, chat yapması halinde işveren iş akdini haklı olarak feshedebilir mi?

Yargıtay’a göre, işverene ait olup, iş için kullanılması gereken bilgisayarın mesai saatleri içinde makul süreyi aşacak şekilde MSN de, facebookta, twitterda kullanılması  haklı fesih nedenidir.

İşverenin, kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunmaktadır.

İş için kullanılması gereken bilgisayarın mesai saatleri içinde internet için kullanılması haklı fesih nedeni ise de işçinin kıdem yılına ve işin güvenliği tehlikeye düşmediğine bakılarak, feshin ölçülü olup olmadığının araştırılması gerekir.

Chatleşmelerin işin görülme düzeyini ne derece bozduğu, işçinin işini ne kadar aksattığı ve bunun geçerli neden veya haklı neden ağırlığında olup olmadığı araştırılmalıdır.

Yargıtay’ın, işçinin mesai saatlerinde facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerine girmesi, chat yapması, işyeri bilgisayarını bu amaç için kullanmasına ilişkin örnek yargıtay kararlarından birkaçı aşağıdaki gibidir…

Davacının iş sözleşmesi mesai saatleri içinde sürekli MSN ile işi ile ilgili olmayan görüşmeler yaptığı ve böylece işini aksattığı için feshedilmiştir. Davalı bunu kanıtlamak için davacının bilgisayar kayıtlarını sunmuş ve mahkeme bu kanıtı değerlendirerek feshin haklı olduğuna hükmetmiştir.

Ancak yapılan chatleşmclerin işin görülme düzeyini ne derece bozduğu, davacının işini ne kadar aksattığı ve bunun geçerli neden veya haklı neden ağırlığında olup olmadığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenmeden eksik inceleme ile kıdem, ihbar tazminatının reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD 2008/26934 E. 2010/14752 K. 27.05.2010)

“….Somut uyuşmazlıkta, dosya kapsamına göre davacının görevi gereği işverenin işlerini yürütmesi için kendisine verilen bilgisayar ve e-mail adreslerini kullanarak iş akdi daha önce feshedilen S.A. ile işle ilgili olmayan elektronik yazışmalar yaptığı, bu yazışmalar sırasında işverenin şahsına yönelik hakaret niteliğinde sözler sarfettiği, işyeri sırrı sayılabilecek konularda da yazışmalar yaptığı anlaşılmıştır.

İşverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman denetleme yetkisi bulunmaktadır. Davalı işverene ait bilgisayarları ve e-mail adreslerini özel yazışmalarda kullanıp, işverene hakaret niteliğinde sözler sarfetmenin, işveren açısından sataşma niteliğinde haklı fesih nedeni oluşturacağı anlaşılmakla, davacının ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin reddi gerekir”( 9.HD 2009/447 E. 2010/37516 K. 13.12.2010)

“Somut olayda, davacı iş akdinin davalı tarafça haksız olarak feshedildiğini, davalı taraf ise davalının MSN de yazışma yapmasını haklı fesih nedeni olarak belirtmiş ise dc ayrıca davacının evlilik nedeniyle istifa ettiğini dc savunmuştur.

Davacının evlilik nedeniyle istifa ettiğine ilişkin olarak dosyada delil bulunmamaktadır. Bu durumda davacının MSN de ki yazışmalarına ilişkin davalının fesih savunmasının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dosya kapsamında bulunan MSN yazışmalarına ilişkin dökümler incelendiğinde davacı işçinin mesai saatlerinde makul süreyi aşacak şekilde mesajlaştığı, bu mesajlarda “ burası ne tuhaf bir yer dallas gibi, komedi yani, kimin eli kimin cebinde belli değil.,”gibi sözcüklerle işvereni kötülediği, itibarını zedelediği ve tüzel kişiliğin haklarına saldırıda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Dedikodu niteliğini aşan sözü edilen ifadeler haklı fesih nedeni olduğu gibi işverene ait olan ve iş için kullanılması gereken bilgisayarın mesai saatleri içinde MSN dc kullanılması da haklı fesih nedenidir.

Bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.2009/25494 E. 2011/42548 K. 03.11.2011)

facebook

“….Mahkemece kural olarak işçi alacaklarına ilişkin tazminat davalarında iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin davalı işveren tarafından ispatlanması gerektiği, davalı işverenin savunmasında davacının işyerindeki bilgisayar internet erişimine kapalı olmasına rağmen davalı işçi tarafından internete girilerek işin aksatıldığı, yapılan uyarılara rağmen davacının işyerindeki bilgisayarla internete girmeye devam ettiği ve bunun tespit edilmesi üzerine davacının iş sözleşmesinin feshedildiğinin belirtildiği, davacının kullandığı bilgisayarın internet geçmişinin incelenmesinde facebook ve benzeri sitelere girilerek mesai saatleri içinde bu sitelere erişim sağlandığının anlaşıldığı, davacının mesai saatleri içinde işveren tarafından internete girmesine izin verilmemesine rağmen internette gezinerek işini aksatması sebebiyle davalı işveren tarafından hizmet sözleşmesinin feshedilmesinin haklı neden olarak kabul edildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin davasının reddine yıllık izin, fazla mesai ve ulusal bayram, genel tatil ücreti alacağı yönünden raporda belirtilen miktar üzerinden davanın kısmen kabulüne hafta tatili alacağının reddine karar verilmiştir.

Karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacının iş sözleşmesi mesai saatleri içinde internet kullanması, diğer işçilere kötü örnek olması ve işverenin güvenini bu şekilde kötüye kullanılması nedeniyle haklı nedenle tazminatsız olarak feshedilmiştir. Davacı on iki yıllık çalışandır. Mesai saatleri içinde internet kullanması nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmiş fesih bildiriminde işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, işyerini zarara uğrattığı belirtilmemiştir. Davacının çalıştığı fiili süre, işyerinde herhangi bir zarar meydana gelmemesi dikkate alındığında davacının iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshedilmesi ölçülülük ilkesine aykırı düşmektedir. Davacının ihbar ve kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”( 22. HD 2012/9757 E. 2012/30048 K. 28.12.2012)

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*