Home » Haberler » İşçinin, işverenin güvenini sarsacak davranışlarda bulunması nedeniyle iş akdinin feshi

İşçinin, işverenin güvenini sarsacak davranışlarda bulunması nedeniyle iş akdinin feshi

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (11) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanması değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Burada bazı olaylarda güvenin kötüye kullanılması ile birlikte zarar da gündeme gelebilmektedir. Güvenin kötüye kullanılması fesih nedenine dayanıldığında ayrıca zararın 30 günlük ücretten fazla olması şartı aranmayacaktır.

İşçinin, hırsızlık yapması, işyeri imkânlarını kendi veya başkası lehine kullanması, işverenin aldatmaya yönelik hareket ve gerçeğe aykırı kayıtlar tutulması, işverenin veya müşterilerinin sırlarını yayması, görevinde ihmalkârlık göstermesi, zimmetine mal ve para geçirmesi, hırsızlık, mesai saatlerinde işi aksatacak şekilde chat yapılması, porno sitelere girilmesi halleri örnek gösterilebilir.

Fesih nedeni olan eylemin ortaya çıkmasından itibaren 6 iş günü içerisinde fesih hakkı kullanılmalıdır.

kovulma 3

Fesih süresi feshe yetkili makama bildirilmeden itibaren başlar. 6 iş günlük sürenin geçirilmesi halinde yapılacak fesih haksız fesih olacaktır. Ancak, işçi maddi menfaat sağlamışsa bir yıllık süre uygulanmayacaktır.

İşveren bildirim yapmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. Herhangi bir fesih ihtarına lüzum yoktur. Feshin yazılı olması geçerlilik değil ispat şartıdır.

İşveren sözleşmeyi haklı feshetmişse işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşveren sözleşmeyi haklı feshettiğinden işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacağı gibi işveren de ihbar tazminatı isteyemez.

Bu tür davalarda, işçi tarafından feshin haksız olduğu iddia ediliyor ise, güven ilişkisini sarsabilecek nitelikte eylemle feshin ölçülü olup olmadığının savunulması önemle gerekmektedir.

İşverenler de çoğu zaman, 6 günlük hak düşürücü süreye dikkat etmemektedir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*