Home » Haberler » İşçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmaması nedeniyle iş akdinin feshi

İşçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmaması nedeniyle iş akdinin feshi

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (h) alt bendinde, işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hükme bağlanmıştır.

İş görme edimi işçi tarafından işverenin verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirilmelidir. İşverenin talimatlarının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesi ile getirilebilecek sınırlamalar ile işçinin eğitimi, yeteneği ve takati gibi hususlara aykırılık oluşturmamalıdır.

1475 sayılı Yasada işçinin hatırlatıldığı halde görevlerini yapmaması haklı fesih nedeni olarak sayılmış ve İşçinin bu anlık durumu yeterli görülmüşken, 4857 Sayılı Yasa ile işçinin “görevi yapmamakta ısrar etmesi” kuralı getirilmiştir. Bu noktada işverenin hatırlatmasının ardından sadece bir kez görevi yapmama yeterli sayılmamalıdır. İşçinin görevi yapmama eylemi hatırlatmanın ardından devamlılık arz etmelidir.

İşveren tarafından fesih öncesinde, işçinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri hatırlatılmalıdır. Bu hatırlatmanın sözlü ya da yazılı biçimde yapılması mümkündür. Bu konuda ispat yükü de işverendedir.

İşçinin görev tanımının, bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde açıkça öngörülmüş olması işverenin hatırlatma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İşçiye yapılacak hatırlatmada/uyarıda, işçiye yapması istenen görev açık biçimde bildirilmeli vc işin tamamlanmasına yetecek bir süre öngörülmelidir. Bildirimde, görevin hatırlatılması yeteri idir. Görevin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda iş sözleşmesinin feshedileceği hususunun ayrıca bildirilmesi gerekmez. Ancak, işveren tarafından işçiye bu yönde bir bildirim yapılmış ise, işçinin yeni bir eylemi gerçekleşmedikçe, önceki eylemlerine dayanılarak iş akdi feshedilemez.

İşçinin, verilen görevin bir kısmını yapmış olması halinde, bu davranışının nedenleri üzerinde durulmalı ve işverenin haklı fesih imkânının olup olmadığı, gerekirse uzman bilirkişilerce değerlendirilmelidir.

gorevi yapmama

Çalışma koşullarında işçi aleyhine değişiklik niteliğinde olan görevlendirmelerin,4857 sayılı Yasanın 22 nci maddesi uyarınca işçiyi bağlamayacağı açıktır. Bu kapsamda bir görevin yerine getirilmemiş olması işverene haklı fesih imkânı vermez.

Hatırlatıldığı halde görevini yapmayan işçinin iş akdini fesih hakkı işverene aittir. Fesih nedeni olan davranışın ortaya çıkmasından itibaren 6 işgünü içerisinde fesih hakkı kullanılmalıdır.

Fesih süresi feshe yetkili makama bildirilmeden itibaren başlar. 6 günlük sürenin geçirilmesi halinde yapılacak fesih haksız fesih olacaktır.

İşveren tarafından verilen iş işçinin görevi kapsamında kalmalıdır. Bu görevin ne olduğu somut olarak ortaya konulmalıdır. İşin yapılmaması halinde işveren görevini işçiye yazılı veya sözlü tekrar hatırlatmalıdır. İşçi yapmamakta ısrar ederse fesih hakkı ancak hatırlatmadan ve yapılmama eyleminden sonra kullanılacaktır.

Soyut olarak işlerin yapılmadığına ilişkin tutulan tutanaklar herhangi bir sonuç doğurmaz. Herhangi bir fesih ihtarına lüzum yoktur. Ancak tutanaklarla kayıt altına alınması halinde ispat kolaylığı olacaktır.

Bu gibi durumlarda ispat yükü işveren üzerindedir. İşveren sözleşmenin feshini gerektiren fesih nedenlerinin bulunduğunu ve bu nedenle sözleşmeyi haklı olarak feshettiğini ispatlamalıdır.

Haklı fesih tutanak ve tanıklarla ispatlanmalıdır.

İşçinin görevi dahilinde kalmayan görev verilmesi, daha önce uyarı yapılmış olmaması, uyarının bir kereye mahsus verilmesi ısrar edildiğinin ispatlanamaması durumunda haklı fesihten bahsedilemez.

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*