Home » Yargıtay Kararları » İşçinin görev yeri değişikliği ile ilgili Yargıtay Kararı

İşçinin görev yeri değişikliği ile ilgili Yargıtay Kararı

“….Somut olayda, S. Müh. Tic. Lkl. Şii. ile asıl işveren olan diğer davalı arasındaki hizmet alım sözleşmesi sona erdiği gerekçesiyle Karaman ilinde çalışan davacı işçi, alt işveren tarafından davet edildiği Diyarbakırdaki işyerine gitmemiştir.

Davalı S.Müh. Tic. I.td. Şti.’nin Türkiye genelinde başka işyerlerinin bulunup bulunmadığı, davacının nakledildiği Diyarbakır’daki işyeri ile ilgili olarak hizmet alım sözleşmesi bulunup bulunmadığı, varsa hizmet alım sözleşmesinde işin kaç personel ile yürütüleceğinin işyerinde çalışan işçi ile kararlaştırıldığı, davacının nakledilmek istendiği tarih itibariyle Diyarbakır’daki işyerinde çalışan işçi ile hizmet alım sözleşmesinde belirtilen işçi sayısının aynı olup olmadığı vc böylece Diyarbakır’daki işyerinde o tarih itibariyle davacıya ihtiyaç olup olmadığı araştırılarak davalının sözleşmedeki nakil yetkisini dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılıp kullanmadığı belirlenmeli, sonucuna göre ihbar ve kıdem tazminatı alacağı hakkında bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” ( 22. HD 2013/7027 E. 2013/10877 K. 14.05.2013)

“…Taraflar arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinin 3. maddesinde davacının görev yerinin işverence değiştirilebileceği düzenlenmiştir. Davalı işverenin Aliağa İzmir bölgesindeki işlerinin sona ermesi nedeniyle sözü edilen iş sözleşmesindeki düzenleme gereğince 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında özlük haklarında herhangi bir azalma ve değişiklik olmaksızın, aynı görevde olmak üzere davalı şirketin Kaldırım Tuz İşletmesi Ankara Şereflikoçhisar bölgesindeki şubesine atamasının yapıldığının davacıya Konya 2. Noterliğimin 10.01.2011 tarihli ihtarnamesi ile bildirildiği anlaşılıyor. Davalı tanıkları da bu hususu doğrulamışlardır.

Dosya kapsamından işverenin sözleşme hükümlerine göre davacının iş ve çalışma yerini değiştirmeye yetkili olduğu anlaşılmakta ise de. bu görev talimatının samimi olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

Bu bağlamda davacının yeni çalışma yeri olarak gösterilen Şereflikoçhisar’da davacıya çalışması söylenen davalı şirkete ait işyeri bulunup bulunmadığı, varsa, bu yerde davacı işçinin istihdamına imkan olup olmadığı hususunun araştırılarak çıkacak sonuca göre işçi feshi hakkında değerlendirme yapılması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olmuştur.” ( 22.HD. 2013/37036 F, 2014/5124 K. 07.03.2014)

“…Mahkemece, davacının aldığı rapor sebebi ile şirket yetkilisine raporun verildiğinde davacının işyeri yetkilisine uygunsuz davranması üzerine işyeri yetkilisinin talebi ve işyeri ihtiyacına binaen davalı şirketin hizmet verdiği Maltepe C.’daki projede aynı görevle davacının görevlendirilmesine karşın davacının bu yeni projede göreve başlamadığı, 31.12.2005 tarihinden sonda da işine devam etmemesi sebebi ile devamsızlık sebebi ile işverence iş akdinin feshedildiği anlaşılmaktadır.

Davacı iş koşullarının işçi aleyhine ağırlaştırıldığını iddia etmiş ise de davacının Şişlideki bir projede çalıştığı yeni görevlendirme yerinin Anadolu yakasındaki Kartal C. olduğu davacının Beykoz da oturduğu hususu dikkate alındığında yol gideri dc karşılandığı belirtilmiş olması sebebi ile iş sözleşmesinin 5. maddesinde davacı işçinin ihtiyaç görülen hallerde ayııı il içinde olmak kaydı ile değişik projelerde çalışmayı kabul etmiş olması hususu dikkate alındığında iş koşullarının işçi aleyhine ağırlaşma olgusunun gerçekleşmediği, olayın seyri ve işyeri disiplinin sağlanması yetkisinin işverende olduğu dikkate alındığında davacının işyeri değişikliğinin cezalandırma amacı gülmediği iş akdinin devamsızlık sebebi ile işverence haklı sebeple sona erdirildiği düşünüldüğünden davacının kıdem vc ihbar tazminatına hak kazanamadığı, fazla mesai yaptığını kanıtlama yükümlülüğü altında olup davacının fazla mesai yaptığı hususu kanıtlanamadığı gerekçesi ile izin ücreti isteğinin kabulüne, diğer isteklerin reddine karar verilmiştir.

Somut olayda yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda davacı işçinin Şişli’de bulunan işyerinden Kartal’da bulunan işyerine naklinde objektif neden olup olmadığı, davacı işçinin yeni işyerinde çalışmasına ihtiyaç duyulup duyulmadığı araştırılmadan, eksik inceleme ile kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmesi de isabetsizdir.” (9.HD. 2010/17754 E. 2012/25005 K. 28.06.2012)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*