Home » Haberler » Evli işçi, boşanıp yeniden evlenirse, evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilir mi?

Evli işçi, boşanıp yeniden evlenirse, evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alabilir mi?

Eşinden boşanıp tekrar evlenerek evlilik nedeniyle sözleşmeyi fesih, Yargıtay’a göre  hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Ancak muvazaa söz konusu değilse, eşinden boşanıp tekrar evlenen kadın işçi de iş akdini evlilik nedeniyle feshedip kıdem tazminatı talep edebilir.

“…Somut olayımızda, davacı kocasından 1.11.2004 tarihinde şiddetli geçimsizlikten boşanmıştır. Karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir. Boşanma dosya içeriğinde davalı eş boşanma istemine karşı koymamıştır. Dava tek oturumda bitmiştir.

Davacı eski eşiyle 5.4.2005 tarihinde yeniden evlenmiştir. Davacı evlilik nedeniyle iş sözleşmesini 11.04.2005 tarihinde fesih etmiştir.

Evliliğin kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden olduğu tartışmasızdır. Ancak, davacı boşandıktan yaklaşık 5 ay sonra eski eşiyle evlenmiştir. Sözleşmeyi feshederek kıdem tazminatını evliliğini gerekçe yaparak yasanın koruduğu himayeden yararlanmak istemiştir. Dinlenen tanık ifadeleri, maddi olgular önünde inandırıcılığı kabul edilemez. Davacı boşanma davasında eşinin kendisini aldattığından söz etmiş davalı karşı çıkmamıştır. Bu davada iş şartlarını gerekçe göstermiştir. Davacı çelişkili davranmıştır. Dürüstlük kuralına aykırı hakaret etmiştir.

Yukarıdaki gerekçe ile davanın reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir.” (9.HD. 2010/4176 E. 2010/5420 K. 01.03.2010

“…………Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirkete ait Ö.A.M. Tıp Merkezinde 13.05.2005- 24.10.2011 tarihleri arasında sürekli olarak asgari ücretle çalıştığını, evlilik sebebiyle işten ayrıldığını, 5.390,00 TL kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili; davacının kiminle hangi tarihte evlendiğinin belirtilmediğini, delil sunulmadığını, davacının 02.03.2007 tarihinde E.T. ile evlilik yaptığım, daha sonra Antalya 4. Aile mahkemesinin 2011/347 esas-2011/395 karar sayılı ilamı ile anlaşmalı olarak 29.03.2011 tarihinde boşandığını, kısa bir tarih sonra eski eşi ile yeniden evlendiğini, evliliğin formalite gereği yapıldığını, kanunun tanıdığı hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olduğunu, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, daha önceki boşanmanın ve eski eşi ile yeniden gerçekleştirilen son evliliğin muvazaalı ya da kötüniyetli olduğunun ispatı davalı vekiline ait olup bu husus davalı vekilince ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının evlenip boşandıktan sonra yeniden evlendiği tartışmasızdır. Taraflar arasındaki ihtilaflı husus davacının boşadığı eski eşiyle tekrar evlendiğinde kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı noktasındadır. Mahkemece boşanmanın muvazaalı olup olmadığı araştırılmadan davalının delilleri toplanmadan karar verilmiştir. Eksik inceleme ile verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Yukarıdaki gerekçe ile davanın reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir.”( 22. HD. 2012/28134 E. 2013/24416 K. 14.11.2013)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*